Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu

Title: Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu
Variant title:
  • The Kritische Blätter für Literatur und Kunst journal (1857–1858) in the context of the contemporary debates on Realism and the shape of literary criticism
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 58-80
Extent
58-80
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper presents the age of literary criticism in German-language journals, as mapped out by Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858), which was published in Prague and Leipzig by the Czech publisher Ignác Leopold Kober. The journal took part in the disputes that had taken place in the German literary criticism, concerning the form of Realism in art, and became a focal point where rationally defined, objective criticism was cultivated in the spirit of Enlightenment. While its editor, the German Eduard Schmidt-Weissenfels, in his articles presented a sort of an ideal Realism, which he further specified and favoured instead of the documentary, or "absolute" Realism (the equivalent of which in today's theory of literature would be Naturalism), the Czech Ignác Jan Hanuš promoted the critical evaluation of Slavic and Hungarian academic works in addition to those written in German. The Czech-German editorship with its supranational and panaustrian approach strived to create an organ of literary criticism to reflect the science and arts of the cultural space of Central Europe without the limitations of national standpoints. While Schmidt-Weissenfels pointed to Idealism and Romanticism in his programme of Ideal Realism, Hanuš and his collaborators (namely Julius Feifalík) pointed a critical mirror toward the Romantic tradition in Czech literary science by questioning the authenticity of the oldest literary monuments in Czech and the results of Czech literary science, using both the method of rational criticism and German science's strict measures. Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) provided the impulse for the response of the Czech post-March criticism, as well – authors such as Jan Neruda and Karel Sabina started promoting Realism and defining its aesthetic framework.
Note
Příspěvek vznikl v rámci řešeného grantového projektu GA ČR (GA18-13778S) Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v českém literárním kontextu. Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
References
[1] ANONYM, 1858. "Romanliteratur in Oesterreich", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 2, I. Band, S. 39–44

[2] GOTTSCHALL, Rudolf, 2009. "Gegen Julian Schmidt" (1860), in Plumpe, Gerhard (Hrsg.): Theorie des bürgerlichen Realismus (Stuttgart: Reclam), s. 127–130

[3] HANUŠ, Ignác Jan, 1858. "Dem geneigten Leser", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 27, Bd. III, S. 1–3

[4] HANUŠ, Ignác Jan, 1858a. "Notizen", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 27, Bd. III, S. 23

[5] HANUŠ, Ignác Jan, 1858b. "Die Stellung der kritischen Blätter zu einer Fraction der neuböhmischen Literatur", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 25, Bd. III, S. 265–271

[6] KOBER, Ignaz Leopold, 1857. "Die Kritischen Blätter", Kritische Blätter für Literatur und Kunst 1, Nr. 1, 7. Okt., S. 1

[7] KOBER, Ignaz Leopold, 1858. Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 9, Band 1

[8] LAU, Thaddäus, 1858. "Modernes Schriftstellerthum", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, Nr. 11, Bd. I, S. 249–259

[9] MARKGRAF, Hermann, 1866. "Album. Bibliothek deutscher Originalromane", General-Anzeiger für die Belletristik des In- und Auslandes. Gratis-Organ für Leihbibliotheken und Lesezirkel (součást Journal für Osterreich´s Leihbibliotheken) 1, Nr. 1, 31. Januar, S. 1

[10] SABINA, Karel, 1858. "Slovo o románu vůbec a o českém zvláště", Lumír 8, č. 1–50, s. 16–1193

[11] [SCHMIDT, Julian a Gustav FREYTAG], 1857. "Literatur", Grenzboten 16, II. Sem., IV. Bd., S. 195–200

[12] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857. "Unser Programm", Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 13, 30. Dez., S. 313–315

[13] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857a. "Julian Schmidt und die Realisten" (III), Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 3, 21. Okt., S. 58–66

[14] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857b. "Das akademische Bürgerthum", Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 9, 2. Dez., S. 209–214

[15] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857c. "Otto Ludwig als Erzähler", Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 12, 23. Dez., S. 281–288

[16] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857d. "Entgegnung", Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 5, 4. Nov., S. 126

[17] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1857e. "Notizen. Die Kritischen Blätter und die Oester[r]eichische Zeitung", Kritische Blätter für Literatur und Kunst I, Nr. 4, 28. Okt., S. 103

[18] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1858. "Die literarische Produktion und Kritik von Heute", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, I. Band, Nr. 4, S. 73–76

[19] SCHMIDT-WEISSENFELS, Eduard, 1858a. "Der Materialismus in der Literatur", Kritische Blätter für Literatur und Kunst II, I. Band, Nr. 1, S. 1–4

[20] KABELÍK, Jan (ed.), 1910. Korrespondence a zápisky Jana Helceleta (v Brně: nákladem Historické komise při Matici moravské)

[21] NEBESKÝ, Václav Bolemír, 1858. Aristarchus redivivus. Ein offenes Brieflein an Dr. I. J. Hanuš. Ein kleiner Jux in 1000 Exemplaren zu einem Groschen. Zugleich eine nothwendige Beilage zu den Kritischen Blättern (Prag: nakladatel neuveden), nepodeps.

[22] NERUDA, Jan, 1950. O umění, ed. František Černý (Praha: Československý spisovatel)

[23] BOURDIEU, Pierre, 2010. Pravidla umění. Geneze a struktura literárního pole, přel. Petr Kyloušek a Petr Dytrt (Brno: Host)

[24] FOŘT, Bohumil, 2014. Fikční světy české realistické prózy (Praha: Akropolis)

[25] FRÁNEK, Michal, 2014. "Ve stínu česko-německého antagonismu (Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1853–1866)", in Dalibor Dobiáš a kol.: Rukupisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) (Praha: Academia), s. 151–201

[26] HRDINA, Martin, 2009. "Konstituce literárněvědného pojmu romantismus", Česká literatura 57, č. 3, s. 319–345

[27] HRDINA, Martin, 2014. "Realismus v české literatuře 19. století: Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy", Česká literatura 62, č. 3, s. 372–394

[28] HRDINA, Martin, 2015. Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha: Academia)

[29] HOVORKA, Josef M., 1920. Dějiny grémia knihkupcův a nakladatelů pražských (Praha: Grémium knihkupců a nakladatelů)

[30] HÖHNE, Steffen, 2017. "'Brückenbauer' und 'Bruderhände'. Medien des 'Ausgleichs' als Vermittler zwischen den Kulturen in den Böhmischen Ländern", Brücken 25/1–2, s. 45–72

[31] LOUŽIL, Jaromír, 1971. Ignác Jan Hanuš (Praha: Melantrich)

[32] LOUŽIL, Jaromír, 1992. "Kritische Blätter für Literatur und Kunst" (1857–1858), Brücken N. F. I, s. 27–35

[33] MARTINO, Alberto, 1990. Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756–1914). Mit einem zusammen mit Georg Jäger erstellten Verzeichnis der erhaltenen Leihbibliothekkataloge (Wiesbaden: Otto Harrassowitz)

[34] ROUBÍK, František, 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848–1862 (Praha: Duch novin)

[35] OTTO, Norbert, 2018. Julian Schmidt – Eine Spurensuche (Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag)

[36] PLUMPE, Gerhard, 2007. "Realismus", in Müller, Jan Dirk (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft (Berlin – New York: de Gruyter), S. 221–224

[37] PLUMPE, Gerhard (ed.), 2009. Theorie des bürgerlichen Realismus: Eine Textsammlung (Stuttgart: Reclam)

[38] PRAŽÁK, Richard, 1959. "Češi a Maďaři v nerudovské Praze. K česko-maďarským kulturním vztahům na sklonku padesátých let", in Krejčí, Karel (ed.): Z doby Nerudovy. Příspěvky k dějinám českého života kulturního a společenského v šedesátých a sedmdesátých letech XIX. století (Praha: Československá akademie věd), s. 45–70

[39] TUREČEK, Dalibor, 2012. "Synopticko-pulzační model českého literárního realismu – pracovní hypotéza", in týž a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host), s. 265–284

[40] TUREČEK, Dalibor, 2018. Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století (Brno: Host)

[41] URVÁLKOVÁ, Zuzana, 2009. Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (Praha: ARSCI)

[42] ZUMR, Josef, 2011. Táborská léta nakladatele Ignáce Leopolda Kobra, Táborský archiv 15, s. 103–122