Skácelovo básnické vidění z hlediska kognitivní vědy

Title: Skácelovo básnické vidění z hlediska kognitivní vědy
Variant title:
  • Skácel's poetic imagery in terms of cognitive science
Source document: Bohemica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [169]-187
Extent
[169]-187
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study is a part of a dissertation thesis which includes a practical cognitive interpretation of Jan Skácel's poetry. From the cognitive science point of view, the uniqueness of Jan Skácel lies in the originality of his metaphor, in his conception of colours, his way of recategorizing our perception of time and space and in his outstanding ability to recategorize the conceptual language patterns. This extract contains a summary of all interpretative conclusions and offers a definition of Skácel's poetic world based on the cognitive concept of the language image of the world. The main conclusion is that Skácel's poetic image of the world is based on the language but crosses borders of his mother tongue (Czech language) at the same time. The summary stresses the fact that the cognitive approach enables us to enter numerous language images of the world provided that we know the language of the text.
References
[1] ANUSIEWICZ, Janusz, 1994. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersitetu Wrocławski)

[2] BARTMIŃSKI, Jerzy, 1990. "Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata", in Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), s. 109–127

[3] ČAPEK, Karel, 1984. "Chvála řeči české", in Marsyas, Jak se co dělá. Spisy XIII (Praha: Československý spisovatel), s. 184–188

[4] ČERNÝ, Václav, 1992. "Hrst úvah nad Janem Skácelem" (1967), in Tvorba a osobnost (Praha: Odeon), s. 821–831

[5] ČERVENKA, Miroslav, 2002. "Volný verš od let šedesátých", in Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století, red. Miroslav Červenka, Milan Jankovič, Marie Kubínová, Marie Langerová (Praha: Torst), s. 129–161

[6] ČERVENKA, Miroslav, 2003. Fikční světy lyriky, 1. vyd. (Praha: Paseka)

[7] DOLEŽEL, Lubomír, 2000. Kapitoly z dějin strukturální poetiky, přel. Bohumil Fořt, 1. vyd. (Brno: Host)

[8] DOLEŽEL, Lubomír, 2003. Heterocosmica. Fikce a možné světy, 1. vyd. (Praha: Karolinum)

[9] DOLEŽEL, Lubomír, 2008. Studie z české literatury a poetiky, přel. Bohumil Fořt, 1. vyd. (Praha: Torst)

[10] ECO, Umberto, 2004. Meze interpretace, přel. Ladislav Nagy, 1. vyd. (Praha: Karolinum)

[11] FILIPEC, Josef et al., 1998. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2. vyd. (Praha: Academia)

[12] FUČÍK, Bedřich, 1994. "Mýtus jižní Moravy", in Píseň o zemi (Praha: Melantrich), s. 369–387

[13] GADAMER, Hans-Georg, 1999. Člověk a řeč. Výbor textů, uspoř. a přel. Jan Sokol a Jakub Čapek (Praha: OIKOYMENH)

[14] GRYGAR, Mojmír, 1999. Terminologický slovník českého strukturalismu. Obecné pojmy estetiky a teorie umění, 1. vyd. (Brno: Host)

[15] HODROVÁ, Daniela, 1996. Citlivé město. Eseje z mytopoetiky, 1. vyd. (Praha: Akropolis)

[16] ISER, Wolfgang, 1976. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, překl. neuveden (Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press)

[17] JELÍNEK, Milan, 1993. "O stylu poezie Jana Skácela", in Bílá žízeň (Třebíč: FiBox), s. 61–67

[18] JOHNSON, Mark, 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason (Chicago: Chicago University Press)

[19] KERMODE, Frank, 2007. Smysl konců. Studie k teorii fikce, přel. Miroslav Kotásek, 1. vyd. (Brno: Host)

[20] KOŽMÍN, Zdeněk, 1990. Umění básně: Skácel, Mikulášek, Kundera (Brno: K22)

[21] KOŽMÍN, Zdeněk, 1993. "Geneze mýtu ve Skácelově lyrice. K výstavbě prvních dvou sbírek", in Bílá žízeň (Třebíč: FiBox), s. 42–57

[22] KOŽMÍN, Zdeněk, 1994. Skácel, 1. vyd. (Brno: Jota)

[23] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997. Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita)

[24] KOŽMÍN, Zdeněk, TRÁVNÍČEK, Jiří, 1998. Na tvrdém loži z psího vína, 1. vyd. (Brno: Jota)

[25] KRÁL, Oldřich, 2006. "Vědomí básně a vědomí básníka ve staré Číně", in Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, red. Sylva Fischerová, Jiří Starý, 1. vyd. (Praha: Argo), s. 15–34

[26] KŘIVÁNEK, Vladimír, 2007. Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000, 1.vyd. (Brno: Host)

[27] LAKOFF, George, 2006. Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli, přel. Dominik Lukeš, 1. vyd. (Praha: Triáda)

[28] LAKOFF, George, JOHNSON, Mark, 2002. Metafory, kterými žijeme, přel. Mirek Čejka, 1. vyd. (Brno: Host)

[29] MAĆKIEWICZ, Jolanta, 1999. Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku (Gdańsk: Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego)

[30] MANOLOVA,Biljana, 2009. Poezie Jana Skácela z pohledu kognitivní vědy. Interpretační pokusy. Disertační práce. Filozofická fakulta MU, Brno

[31] NEUBAUER, Zdeněk, 1999. "Chvála mateřštiny – lingvistický exkurs", in Svatojánský výlet, red. Ivan M. Havel, Martin Palouš, Zdeněk Neubauer (Praha: Malvern), s. 87–91

[32] OPELÍK, Jiří, 1957. "Musí se poezie líbit?", Literární noviny, roč. 6, č. 36, s. 4

[33] OPELÍK, Jiří, 2000. "Skácelovo erbenovství", in Milované řemeslo (Praha: Torst), s. 296–318

[34] PAJDZIŃSKA, Anna, TOKARSKI, Ryzsard, 1996. "Językowy obraz świata – konvencja i kreacja", Pamiętnik Literacki, roč. 87, z. 4, s. 145–158

[35] RICOUEUR, Paul, 2004. Úkol hermeneutiky. Eseje o hermeneutice, přel. Alice Kliková (Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR)

[36] RICHTEROVÁ, Sylvie, 1991. Slova a ticho, 1. vyd. (Praha: Československý spisovatel)

[37] RICHTEROVÁ, Sylvie, 1993. "Jan Skácel", in Bílá žízeň (Třebíč: FiBox), s. 27–30

[38] SKÁCEL, Jan, 1997. Básně II, 1. vyd. (Brno: Akcent-Blok) 1998 Básně I, 3. vyd. (Brno: Akcent-Blok)

[39] SKÁCEL, Jan, 2001. Třináctý černý kůň, 2. vyd. (Brno: Blok)

[40] SKÁCEL, Jan, FRIED, Jiří, 2001. Vzájemná korespondence, uspoř. Jiří Opelík, 1. vyd. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[41] STÖRIG, Hans Joachim, 1991. Malé dějiny filosofie, přel. Peter Řezek, 1. vyd. (Praha: Zvon)

[42] SUŠIL, František, 1998. Moravské národní písně (Brno: Argo)

[43] THAGARD, Paul, 2001. Úvod do kognitivní vědy. Mysl a myšlení, přel. Anton Markoš, 1. vyd. (Praha: Portál)

[44] TOKARSKI, Ryszard, 1993. "Słownictwo jako interpretacja świata", in Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 335–362

[45] TOKARSKI, Ryszard, 1995. Semantyka barw w spólczesnej polszczyznie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

[46] TRÁVNÍČEK, Jiří, 1989. "Dva básníci v jedné knížce", Rovnost 8. 3. 1989, s. 5

[47] TRÁVNÍČEK, Jiří, 1990. "Moravská inspirace v poezii Oldřich Mikuláška a Jana Skácela", Česká literatura, roč. 38, č. 4, s. 337–346

[48] TURNER, Mark, 1987. Death is the Mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism (Chicago: University of Chicago Press)

[49] TURNER, Mark, 2005. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka, přel. Olga Trávníčková, 1. vyd. (Brno: Host)

[50] VÁCLAVEK, Bedřich, 1963. O lidové písni a slovesnosti (Praha: Československý spisovatel)

[51] VAŇKOVÁ, Irena, 1996. Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře (Praha: Nakladatelství Institutu sociálních vztahů)

[52] VAŇKOVÁ, Irena, 2003. "Čtyry doby B. Němcové: Barevnost a barvy v českém obrazu světa", Česká literatura, roč. 51, č. 1, s. 51–59

[53] VAŇKOVÁ, Irena, 2005. Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. Předběžné poznámky, [online], [cit. 15. 03. 08], dostupné z http://www.ucl.cas.cz/tmt3-vankova.doc

[54] VAŇKOVÁ, Irena – NEBESKÁ, Iva – SAICOVÁ-ŘÍMALOVÁ, Lucie – ŠLÉDROVÁ, Jasňa (eds.), 2005. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky (Praha: Karolinum)

[55] Kognitivní lingvistika. O kognitivní lingvistice v češtině [online], [citováno 15. 01. 2009], dostupné z http://www.cogling.info

[56] HILPERT, Martin. International Cognitive Linguistics Association [online], c2002, last revision 17. 11. 2009, [citováno 15. 2. 2009], dostupné z http://www.cogling.org

[57] Online Magazine of the Visual Narrative [online], [citováno 01. 02. 2009], dostupné z: http://www.imageandnarrative.be/. ISSN 1780–678X