Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2006, vol. 54, iss. U11

Image
Issue title
Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení
Year
2006
Publication year
2006
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-4143-9
hidden section Editorial
Page Title
[7]-11 Editorial Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan | pdficon
Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení – Adult education in a frame of lifelong learning
Page Title
[13]-26 Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení Rabušicová, Milada | pdficon
[27]-39 Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu Novotný, Petr | pdficon
[41]-53 Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci) Hloušková, Lenka; Pol, Milan | pdficon
[55]-66 Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení Šeďová, Klára | pdficon
[67]-77 Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase Knotová, Dana | pdficon
[79]-99 Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku Rabušic, Ladislav | pdficon
[101]-118 ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice Zounek, Jiří | pdficon
[119]-131 Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě" Čiháček, Vlastimil | pdficon
Další sdělení – Other articles
Page Title
[133]-144 Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století Trnková, Kateřina | pdficon
[145]-157 Participace žáků na životě školy : staronové téma pedagogiky Redlichová, Jitka | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[159]-168 Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole Korcová, Kateřina | pdficon
[169]-176 Hledání výzkumného nástroje pro měření klimatu středoškolské třídy Špaček, František | pdficon
[177]-188 Pedagogická evaluace vzdělávacích webových stránek : k problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele Klobušický, Filip | pdficon
[189]-198 Sociálně vyloučení v procesu celoživotního učení Zavadilová, Kateřina | pdficon
[199]-205 Pedagog v totalitních režimech 20. století Vichrová, Marie | pdficon
Zprávy o projektech Ústavu pedagogických věd FF MU – Reports on projects of Department of educational sciences
Page Title
[207]-209 Akademické centrum poradenství a supervize Chaloupková, Lucie; Kolář, Jan | pdficon
209-210 Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů Švaříček, Roman | pdficon
210-211 Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol Knotová, Dana | pdficon