Visjon og virkelighet : noen bemerkninger om samisk språk i Norge

Title: Visjon og virkelighet : noen bemerkninger om samisk språk i Norge
Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2011, vol. 16 [25], iss. 1-2, pp. [35]-50
Extent
[35]-50
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper deals with the Saami Language in Norway. The Saami people are indigenous people in Norway, Sweden, Finland and Russia. Due to the assimilation, which was practised towards them by the Norwegian government, most of the Saami people in Norway can't speak Saami today. But they want their children to learn this language. Therefore, there has to be schools and kindergartens that teach these children Saami language. They are trying to make them bilingual in Saami and Norwegian. The aim of this paper was to point out that there is a difference between laws and curriculum and the reality in teaching children Saami language.
References
[1] DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS OG FORSKNINGSDEPARTEMENT. Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo, 1997.

[2] KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk. Samiske læreplaner i norskspråklig versjon og med læreplanene for faget samisk på sør-, lule- og nordsamisk. Oslo, 2008.

[3] ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. Handlingsplan for samiske språk. [online]. 2009. [cit. 2010-04-01]. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/bruk_av_samisk_sprak/handlingsplan-for-samiske-sprak-.html?id=563658

[4] ARBEIDSDEPARTEMENTET. Samepolitikken. St.meld. nr. 28: Grunnopplæringen. [online]. 2007-2008. [cit. 2010-04-07]. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-/12.html?id=512955

[5] "Barnehagetilbudet for samiske barn for dårlig." Artikkel i Barnehage.no. [online]. 2009. [cit. 2010-04-02]. http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Februar/--Det-samiske-barnehagetilbudet-er-for-darlig/

[6] KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Lov om barnehager (barnehageloven). [online]. 2005. [cit. 2010-01-15]. http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

[7] KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). [online]. 1998. [cit. 2010-01-15]. http://lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#map007

[8] SAMETINGET. Strategisk plan for samiske barnehager 2008-2011: Tiden er den beste læreren. [online]. Karasjok, 2007. [cit. 2010-01-15]. http://www.samediggi.no/innsyn.aspx?MId1=2439&Back=1&response=journalpost_detaljer&journalpostid=2007016989

[9] STATISTISK SENTRALBYRÅ. [online]. [cit. 2010-03-04]. <http:www.ssb.no>

[10] STATISTISK SENTRALBYRÅ. Samer i Norge. [online]. [cit. 2010-03-04]. http://www.ssb.no/samer/

[11] STATISTISK SENTRALBYRÅ. Samisk statistikk 2010. [online]. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2010. [cit. 2010-03-04]. http://www.ssb.no/emner/00/00/20/nos_samer/

[12] UTDANNINGSDIREKTORATET. Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). [online]. [cit. 2010-04-07]. http://www.wis.no/gsi/

[13] BAKER, Colin. Foundations of Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

[14] GILES, H., BOURHIS, R.Y. and TAYLOR, D.M.: Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations. Language, Ethnicity and Intergroup Relations, ed. by Howard Giles. London: Academic Press, 1977.

[15] HAUGEN, E. The Norwegian Language in America. A study in bilingual behavior. London: Indiana University Press, 1953.

[16] LUND, Svein. Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Karasjok: Davvi Girji, 2003.

[17] MINDE, Henry. Fornorsking av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger. Kautokeino: Galdu čala– tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 3/2005, 2005.

[18] MÆHLUM, Brit. Konfrontasjoner. Når språk møtes. Oslo: Novus Forlag, 2007.

[19] SOLSTAD, Karl Jan (Red.). Samisk opplæring under LK06S – Samisk: Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering. NF-rapport nr. Oslo: Utdanningsdirektoratet, 2009.

[20] STORJORD, Marianne Helene. Barnehagebarns liv i en samisk kontekst: en arena for kulturell menningsskaping. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2008.

[21] TODAL, Jon. Samisk språk i Svahken sijte: Sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule. Kautokeino: Sámi instituhtta/ Sámi allaskuvla, 2007.

[22] TODAL, Jon. "...jos fal gáhttet gollegielat" Vitalisering av samisk språk i Noreg i 1990-åra. Doktoravhandling. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2002.

[23] TODAL, Jon. "Samisk språk i barnehage og skule". I Samiske tall forteller 2: Kommentert samisk statistikk 2009. s. 115-134. Kautokeiono: Samisk høgskole, 2009.

[24] TODAL, Jon. "Minorities within a Minority and the School in the Sámi Areas of Norway". In MAY, Stephen. Indigenous community-based education. Clevedon: Multilingual Matters, 1999. s. 124-136.

[25] ØZERK, Kamil. Frå språkbad til språkdrukning – modeller for opplæring med to språk. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2006.

[26] ØZERK Kamil. På rett vei... Det handler om tospråklig undervisning i Lavangen sentralskole. Kautokeino: Samisk Høgskole, 1996.

[27] KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET. Opplæring i et flerkulturelt Norge. [online]. 1995. [cit. 2010-01-15]. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/1995/nou-1995-12/7/4.html?id=336389

[28] KLEVEN, Ole-Magne, JAKOLA, Trygg, HEGG, Lone, ASLAKSEN, Jan. Evaluering: Bruk av tospråklighetsmidlene. Rapport. [online]. 2009. [cit. 2010-04-14]. http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?MId1=3296&AId=3075&Back=1

[29] LEWIS, M. Paul (ed.). Ethnologue: Languages of the World. [online]. Dallas: SIL International, 2009. [cit. 2010-02-26]. http://www.ethnologue.com

[30] LUND, Svein. "Samiske læreplanar." Artikkel i Klassekampen 09.10.97. [online]. 1997. [cit. 2010-03-19]. http://home.online.no/~sveilund/skole/samlpl.htm

[31] LUND, Svein. Spansdalen – som fugl Fønix av oska: Glimt av Lavangens samiske skolehistorie. I Samisk skolehistorie 3. [online]. Karasjok: Davvi Girji, 2009. [cit. 2009-11-24]. http://skuvla.info/skolehist/rungu-n.htm http://www.hundrearsmarkeringen.no/pdf/impulser_068-073.pdf

[32] SALMINEN, Tapani. UNESCO Red Book On Endangered Languages: Europe. [online]. 1999. [cit. 2010-02-26]. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html

[33] SOLBAKK, John T. Samer – et folk i fire land. [online]. Kautokeino: Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, 2006. [cit. 2010-01-04]. http://www.galdu.com/govat/doc/nor_samer.pdf

[34] SOLSTAD, Karl Jan (Red.). Samisk opplæring under LK06S – Samisk: Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering. [online]. 2009. [cit. 2010-02-08]. http://www.udir.no/upload/Rapporter/2009/samisk_1delrapport.pdf

[35] STATENS KARTVERK. Samiske språk. [online]. 2008. [cit. 2010-02-26]. http://www.statkart.no/Samiske+spr%C3%A5k.d25-SwtvUXp.ips

[36] TODAL, Jon. Rapport om samisk opplæring i Lavangen. (ikke utgitt ennå)

[37] TODAL, Jon. "The Sámi School System in Norway and International Cooperation." I Comparative Education. 39:2,185 — 192. [online]. Routledge, 2003. [cit. 2009-11-09]. http://dx.doi.org/10.1080/03050060302550 | DOI 10.1080/03050060302550

[38] TODAL, Jon. "The Southern Saami Language In Svahken Sijte". I DORIAN, Nancy C.(ed.) Small languages and small language communities. [online]. 2006. [cit. 2009-11-03]. http://moodle.ff.cuni.cz/file.php/774/Todal_2006_IJSL_SOUTHERN_SAAMI_LANGUAGE_IN_SVAHKEN_SIJTELpdf

[39] TODAL, Jon. Undervisninga i samisk som førstespråk i Noreg. I Samisk skolehistorie 3. [online]. Karasjok: Davvi Girji, 2009. [cit. 2009-11-24]. http://skuvla.info/skolehist/todal-n.htm

[40] UTDANNINGSDIREKTORATET. Samisk innhold i Kunnskapsløftet: et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen. [online]. 2007. [cit. 2010-01-15]. http://www.udir.no