The phases of the neolithization and early eneolithization of the Upper Dniester region

Title: The phases of the neolithization and early eneolithization of the Upper Dniester region
Variant title:
  • Vývoj osídlení horního Podněstří v neolitu a starším eneolitu
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [307]-320
Extent
[307]-320
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article presents the sequence of Neolithization and early Eneolithization phases of three regions of the Upper Dnister area based on new findings and the revision of existing data. Three phases of Neolithization are proposed in connection with the late Linear Pottery culture and Malicka culture. Three phases of early Eneolithization are also presented, connected to the early and middle periods of the Trypillian culture.
Autoři se v předloženém příspěvku zabývají procesem neolitizace tří regionů horního Podněstří, a to na základě nejnovějších výzkumů a podrobného přehodnocení starších nálezových souborů. Vyčleňují tři fáze neolitizace sledovaného území, jež jsou spojené s pozdními skupinami kultury s lineární keramikou a s malickou kulturou. Časný eneolit se dělí opět do tří období, která podle jejich zjištění zahrnují vývoj v rané a střední fázi trypilské kultury.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.