Neolitické a eneolitické osídlenie puklinovej jaskyne na Dreveníku pri Žehre

Title: Neolitické a eneolitické osídlenie puklinovej jaskyne na Dreveníku pri Žehre
Variant title:
  • Die neolithische und äneolithische Besiedlung der hohle Puklinová jaskyňa auf dem Drevenik bei Žehra
  • The Neolithic and Eneolithic settlement in the Puklinová jaskyňa cave in Dreveník, near Žehra (eastern Slovakia)
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [185]-209
Extent
[185]-209
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pri speleoarcheologickom výskume Puklinovej jaskyne v travertínovom komplexe Dreveník (kataster obce Žehra) boli objavené nové jaskynné priestory v dĺžke 150 m. V závalových vrstvách, ktorými speleológovia prenikli do novoobjavených priestorov, sa našli archeologické nálezy, analyzované v predloženom príspevku. Nálezy pochádzajú z poškodenej kultúrnej vrstvy. Bolo zistené ojedinelé osídlenie nositeľmi kultúry s mladšou lineárnou keramikou, želiezovskej a bukovohorskej kultúry. Dominuje eneolitické osídlenie badenskou kultúrou, analýze jej keramiky je v práci venovaná hlavná pozornosť. Tejto kultúre patria aj nálezy zo starších výskumov, deponované v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, okrem iného aj nálezy antropologického charakteru.
During speleo-archaeological research into the Puklinová jaskyňa cave in the travertine complex of Dreveník, in the cadastral zone of Žehra, new, 150 m long spaces were discovered. In the cave-ins which speleologists dug through to penetrate into the newly-discovered spaces, prehistoric artefacts were found. These finds come from disturbed cultural layers. The cave was sporadically settled by people of the Linear Ceramic Culture, the Želiezovce Culture, and the Bükk Culture. The Eneolithic settlement of the Baden Culture prevailed, and the main focus of the work is devoted to the pottery of this culture. Some finds (including anthropological material) from previous research activities, which are deposited in the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš, also belong to this culture.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.