Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic, aneb, Poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě

Title: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic, aneb, Poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě
Variant title
Ein Grab der Kultur mit Schnurkeramik aus Brankovice. Anmerkungen zu sekundären Bestattungsaktivitäten im Spätäneolithikum in Mahren
A Corded Ware Culture grave in Brankovice. Notes on secondary mortuary activities in the Late Eneolithic in Moravia
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [255]-269
Extent
[255]-269
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Tato práce zpřístupňuje odborné veřejnosti nově prozkoumaný hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic, ve kterém byl pozorován a dobře zdokumentován průběh sekundární manipulace. V další části práce jsou diskutovány některé otázky a problémy specifické pro studium vícefázového pohřebního ritu a zejména sekundárních pohřebních manipulací. Pro pozdní eneolit je známo poměrně velké množství hrobů takto druhotně otevřených a je možno uvažovat o několika interpretačních modelech.
This article describes a grave from the Corded Ware Culture excavated in Brankovice in 2007, on which a secondary manipulation has been well-observed and documented. In a further part of the paper some questions and problems connected closely to the multi-phase burial rite and especially secondary mortuary practices are discussed. Based on a significant number of such graves in Moravia from the Late Eneolithic, several possible interpretive models of these practices can be considered.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.