Meaning(s) of Otakar Zich's concept of the 'semantic image'

Author: Lánská, Dita
Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 103-121
Extent
103-121
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
This paper deals with Otakar Zich's concept of the 'semantic image'. The author analyses Zich's aesthetical studies to observe changes in his interpretation of this concept over time. On the basis of the thinking regarding this concept, Zich began to differentiate between semiotic layers of a work of art. So, we can consider him the forerunner of Czech semiotic thinking, with regards to art theory and aesthetics.
Document
References:
[1] DYKAST, Roman. 2008. Otakar Zich – Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy [Otakar Zich – Jaroslav Hruban, Aestheticians from Hostinský School]. 1. vyd. Praha: Společnost pro estetiku a Katedra estetiky při FF UK v Praze, 2008.

[2] KAISER, Petr. 1993. Protostrukturalismus v české estetice a literární vědě, básnická typologie Otakara Zicha [Post-Structuralism in the Czech Aesthetics and Literary Studies, Poetic Typology by Otakar Zich]. Česká literatura. Časopis pro literární vědu 41 (1993): 1: 83–9.

[3] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1933. Otakar Zich: Estetika dramatického umění [Otakar Zich: The Aesthetics of Dramatic Art]. Časopis pro moderní filologii a literaturu XIX (1933): 318–9.

[4] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2007a. Umění jako sémiologický fakt [Art as a Semiological Fact]. In id. Studie I [Studies I]. Miroslav Červenka and Milan Jankovič (eds.). Strukturalistická knihovna, svazek [volume] 4. Brno: Host, 2007a: 208–14.

[5] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2007b. O recitačním umění [On the Art of Declamation]. In id. Studie I [Studies I]. 2. vyd. Brno: Host, 2007b: 428–41.

[6] OSOLSOBĚ, Ivo. 1981. Sémiotika sémiotika Otakara Zicha [The Semiotics of Otakar Zich, a Semiotician]. In Rudolf Pečman. Vědecký odkaz Otakara Zicha: sborník ze sympozia v Praze (16.–18. května 1979) [Scholarly Legacy of Otakar Zich: Proceedings from the Prague Symposium (16–18, May, 1979)]. 1. vyd. Brno: Česká hudební společnost, 1981: 37–52.

[7] OSOLSOBĚ, Ivo. 1986. Zichova filozofie dramatického tvaru [Zich's Philosophy of Drama]. In Otakar Zich. Estetika dramatického umění [The Aesthetics of Dramatic Art]. 2. vyd. Praha: Panorama, 1986: 373–99.

[8] OSOLSOBĚ, Ivo. 2007. Herecká postava – pro a proti [Actor's Figure – pros and cons]. In Principia parodica, totiž, Posbírané papíry převážně o divadle [Principia parodica, or The Collected Papers Mostly on Theatre]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2007: 202–18.

[9] PEČMAN, Rudolf. 1981. Vědecký odkaz Otakara Zicha: sborník ze sympozia v Praze (16.–18. května 1979) [Scholarly Legacy of Otakar Zich: Proceedings from the Prague Symposium (16–18, May, 1979)]. 1. vyd. Brno: Česká hudební společnost, 1981.

[10] PEČMAN, Rudolf. 1981. Zichova "významová představa" a tzv. "asociační zákon" Františka Krejčího [Otakar Zich's 'Image of Meaning', and František Krejčí's 'Association Law']. In Otakar Zich – Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy: [sborník z konference] [Otakar Zich – Jaroslav Hruban, Aestheticians from Hostinský School: Conference Proceedings]. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2008. Knihovnicka.cz. 16–31.

[11] PROCHÁZKA, Miroslav. 1988. O povaze dramatického textu [On the Nature of Dramatic Text]. In Znaky dramatu a divadla: studie k teorii a metateorii dramatu a divadla [Characteristics of Drama and Theatre: Studies to Theory and Metatheory of Drama and Theatre]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988a: 11–30.

[12] PROCHÁZKA, Miroslav. 1988. U základů sémiotiky divadla [The Roots of Theatre Semiotics]. In Znaky dramatu a divadla: studie k teorii a metateorii dramatu a divadla [Characteristics of Drama

[13] and Theatre: Studies to Theory and Metatheory of Drama and Theatre]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988b: 200–33.

[14] STEINER, Peter. 1982. The Roots of Structuralist Esthetics. In id (ed.). The Prague School. Selected Writings, 1929–1946. Austin: University of Texas Press, 1982: 174–219.

[15] SUS, Oleg. 1958. Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Vokelta: K počátkům sémantiky v moderní české estetice [The Semantic Issue with Zich’s and Vokelt’s Term ‘Image of Meaning’]. SPFFBU/Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná F2, 1958: 99–116.

[16] SUS, Oleg. 1992. Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice: Dvě studie o Otakaru Zichovi [Genesis of Semantics of Music and Poetry in Modern Czech Aesthetics: Two Studies on Otakar Zich]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.

[17] SUS, Oleg. 2012. Průkopník české strukturně sémantické divadelní vědy (Psychosémantika a divadelní umění) [The Pioneer of Czech Structural-Semantic Theatre Studies (Psycho-Semantics and Theatre)]. Theatralia 15 (2012): 2: 218–43.

[18] VOLEK, Emil. 2012. Theatrology an Zich, and Beyond: Notes Towards a Metacritical Repositioning of Theory, Semiotics, Theatre, and Aesthetics. Theatralia 15 (2012): 2: 168–86.

[19] VOLKELT, Johannes. 1905. System der Ästhetik. München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1905.

[20] VYSLOUŽIL, Jiří and Jiří FUKAČ. 1997. Slovník české hudební kultury [Encyclopaedia of Czech Music Culture]. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997.

[21] WINNER, Thomas. 1989. Otakar Zich as a Precursor of Prague Literary Structuralism and Semiotics. In Issues in Slavic Literary and Cultural Theory: Studien zur Literatur-und Kulturtheorie in Osteuropa. Bochum: Universitätsverlag Dr. Norbert Brockmeyer, c1989: 227–42.

[22] ZICH, Otakar. 1921. Estetická příprava mysli [Aesthetic Preparation of Mind]. Česká mysl XVII (1921): 150–62, 193–204.

[23] ZICH, Otakar. 1937. O typech básnických [On Poetic Types]. Praha: Orbis, 1937.

[24] ZICH, Otakar. 1981. Estetické vnímání hudby [Aesthetic Perception of Music]. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1981.

[25] ZICH, Otakar. 1986. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie [The Aesthetics of Dramatic Art: A Theatrical Dramaturgy]. 2. vyd. Praha: Panorama, 1986.