Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře

Title: Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře
Variant title:
  • Public Cultural Institution Act
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 21-36
Extent
21-36
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá navrhovaným zákonem o veřejnoprávní instituci v kultuře. Autorka v textu shrnuje teoretická východiska vytvoření návrhu zákona a rozebírá jeho obsah v té podobě, v jaké byl navržen Senátem a ve které k němu zaujala stanovisko vláda. Dává návrh do kontextu současné kulturní politiky, stávající právní úpravy i dosavadní zkušenosti s fungováním příspěvkových organizací. Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou divadelní veřejnost s obsahem navrhovaného právního předpisu i jeho politickým a právním pozadím, analyzovat jeho silné a slabé stránky a částečně i předvídat jeho další vývoj v legislativním procesu.
The study deals with the newly-proposed Czech law concerning the operation of public cultural institutions. The author summarizes the ideological background of the bill and analyses its content based on the version proposed by the Senate and discussed by the Government, contextualizing it in terms of current cultural state policy, the effective law, and her own experience with management of the state-fund institutions. The aim of the study is to make theatre scholars and professionals familiar with the proposed bill and its political and legal background, to analyse its pros and cons, and also to anticipate its future way through the legal processes to a certain extent.
References
[1] BELFIORE, Eleonora a Oliver BENNETT. 2008. The Social Impact of the Arts. London: Palgrave Macmillan UK, 2008.

[2] BERNÁTEK, Martin. 2016. Nová pravidla hry: konflikty veřejných divadel a politika kultury [New Rules of the Game: Conflicts of Public Theatres and Cultural Politics]. Místní kultura [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.mistnikultura.cz/nova-pravidlahry-konflikty-verejnych-divadel-a-politika-kultury.

[3] BURIAN, Jan. 2015. Transformace Národního divadla jako předpoklad jeho dalšího rozvoje [Transformation of the National Theatre as a Precondition of Its Further Development]. Divadelní noviny [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.divadelninoviny.cz/transformace-narodniho-divadla-jako-predpoklad-jeho-dalsiho-rozvoje-2.

[4] BURSÍKOVÁ, Lenka. 2014. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní [Juridical Persons in Public Law from Public and Private Legal Perspective]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity; 2014: sv. č. 506 Acta Universitatis Brunensis Iuridica.

[5] ČERNÝ, Ondřej a kol. 2016. Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě – 1. verze [Proposal of Systematic Optimalisation of Prague Theatre Network, First Version] [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://kultura.praha.eu/public/9d/4b/57/1528661_344669_Podkladova_studie.pdf.

[6] HAVLAN, Petr. 2010. Majetek státu v platné právní úpravě /. 3., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. [State Property in the Effective Legislation, Vol. 3, actualised and substantially supplemented edition]. Praktická právnická příručka. Praha: Linde, 2010.

[7] HAVLAN, Petr. 2014. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi /. 2., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. [Local Administrative Units Property in Theory and Praxis, Vol. 2, actualised and substantially supplemented edition ]. Praha: Leges,. Praktik (Leges), 2014.

[8] HERMAN, Josef. 2015. K čemu další zákon a proč transformovat Národní divadlo [Why Another Law and Why to Transform the National Theatre]. Divadelní noviny [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.divadelni-noviny.cz/k-cemu-dalsi-zakon-a-proctransformovat-narodni-divadlo.

[9] HOLLAN, Matěj. Zápisky z cest – Holdingová divadelní společnost v Grazu [Travellogue – Holding Company in Graz]. ŽítBrno [online] [citováno dne 13. 2. 2016]. Dostupné online na http://www.zitbrno.cz/zapisky-z-cest-holdingova-divadelni-spolecnost-v-grazu/.

[10] HYÁNEK, Vladimír. 2011. Revize teorií neziskového sektoru [Revision of the Theory of NGO sector]. 1. vyd. Brno: CVNS, 2011.

[11] KLUSOŇOVÁ, Markéta. 2016. Česká právní úprava divadla [Czech Legislation on Theatre] [online]. [citováno dne 31. 10. 2016]. Rigorózní práce [Final Thesis]. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Dostupné online na https://is.muni.cz/auth/th/210387/pravf_r/.

[12] MITWALLYOVÁ, Helena. 2014. Mají příspěvkové organizace v dnešní době své odpodstatnění? [Is There a Reason Today For the Existence of State-Fund Institutions?]. Právník 153 (2014): 9: 772.

[13] MOŠA, Stanislav. 2015. Nedostatky příspěvkové organizace pro živá umění [Deficiencies of Live Art State-Fund Institutions]. Divadelní noviny [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.divadelni-noviny.cz/nedostatky-prispevkove-organizace-pro-ziva-umeni-2.

[14] Přepis VSV ze dne 23. března 2015: "K zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře." Senát PČR [online]. Senát PČR, 2015. PČR [Transcript of the Public Hearing of the Senate Cultural Committee] [online]. Senát PČR, © 2015 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/75629/63571.

[15] Senát PČR, 2015. Avízo: Veřejné slyšení kulturního výboru k zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře (20. 03. 2015) [Senate, The Parliament of the Czech Republic, 2015. Notification: Public Hearing of the Senate Cultural Committee, 20 March, 2015]. Senát PČR [online]. Senát PČR, © 2015 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1877.

[16] Senát PČR, 2015. Návrh zákona pro transformace kulturních organizací bude do léta [Senate, The Parliament of the Czech Republic, 2015. Transformation of Cultural Institutions Bill to Be Released Until Summer]. Senát PČR [online]. Senát PČR, © 2015 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.senat.cz/zpravodajstvi/napsali_item.php?id=294&from=M.

[17] Senát PČR, 2015. Sněmovní tisk 797 [Senate, The Parliament of the Czech Republic, 2015. Chamber File no. 797] [online] [citováno dne 31. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=797.

[18] SPÁČIL, Michal. 2015. Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky [Overview of the Legislation on the Management of the State Property of the Czech Republic]. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

[19] SRSTKA, Jiří. 2015. Zákon o VPI má dlouhou historii [The Public-Law Institutions Bill. Divadelní noviny [online]. [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.divadelni-noviny.cz/zakon-o-vpi-ma-dlouhou-historii.

[20] ŠKARABELOVÁ, Simona (ed.). 2005. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS) [Definition of the NGO Sector. Poceedings From the Online Discussion of the Center for Nonprofit Sector Research]. 1. vyd. Brno: CVNS, 2005. Také on-line [citováno dne 16. 12. 2016], dostupné na www: http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/138-scan22-definice-neziskoveho-sektoru.pdf.

[21] ŠKARABELOVÁ, Simona. 2015. Podklad pro koncepci politiky státu vůči NNO do roku 2020: Příspěvkové organizace jako konkurent nestátním neziskovým organizacím [Materials for the State Conception of the NGOs Policy Until 2020]. Vláda.cz [Government.cz] [online]. Vláda České republiky, © 2005-15 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_skarabelova_prispevkove_organizace_pro_web.pdf.

[22] Usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015, č. 266, k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [Government Resolution, 15 Apr., 2015, no. 266, to the State Cultural Politics Proposal for 2015–2020 (with prospect to 2025). Ministerstvo kultury [Ministry of Culture of the Czech Republic] [online]. Ministerstvo kultury, © 2007 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/I--Usneseni-vlady.doc.

[23] Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů [Act no. 203/2006 of the Statute Book on several types of the state support of culture, and change of the related legislation]. In ASPI [právní informační systém; Legal Information System]. Wolters Kluwer ČR [citováno dne 21. 10. 2016].

[24] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [Act no. 89/2012 of the Statute Book, Civil Code]. In ASPI [právní informační systém; Legal Information System]. Wolters Kluwer ČR [citováno dne 21. 10. 2016].

[25] Zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře [Public Law Cultural Institutions Act]. Národní divadlo [National Theatre] [online]. Národní divadlo, © 2015 [citováno dne 21. 10. 2016]. Dostupné online na http://www.narodni-divadlo.cz/cs/aktuality/zakon-o-verejnopravnich-institucich-v-kulture-cs.