Od strukturalismu k nové naratologii

Title: Od strukturalismu k nové naratologii
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 279-285
Extent
279-285
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The present study briefly outlines the history of narratology from its beginnings in France in the 1960s to the present. It presents basic theoretical and methodological starting points used in a narratological research of narration, the most important theoretical concepts and directions and their representatives. It is divided into three parts, in which the author deals with three stages of development of this discipline in detail. The first stage represents the "classical narratology" substantially shaped by Structuralism. The second stage corresponds with the development of the "post-classical narratologies" (comparative, applied, ethnic narratologies). The third stage, the "new narratology", strives to return to the Structuralist beginnings of the field, though it focuses more closely on the study of context and analysis of the anthropological sources of narration.
Note
Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu 13-29985S GA ČR Slovník literárněvědného strukturalismu.
References
[1] BAL, Mieke. 1985. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Přel. Christine van Boheemen. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press; část česky: Fokalizace. Přel. Miroslav Kotásek. Aluze 8 (2004): 2–3: 147–154.

[2] BARTHES, Roland. 1997. Základy sémiologie. Přel. Josef Dubský. In id. Kritika a pravda. Praha/Liberec: Dauphin 1997: 81−181.

[3] BARTHES, Roland. 2002. Úvod do strukturální analýzy vyprávění. Přel. Jaroslav Fryčer. In Petr Kyloušek (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host 2002: 9‒43.

[4] BARTHES, Roland. 2004. Mytologie. Přel. Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004.

[5] DOSSE, François. 1992. Histoire du structuralisme I., II. Paříž: Éditions la Découverte, 1992.

[6] GENETTE, Gérard. 1972. Discours du récit. In id. Figures III. Paříž: Éditions du Seuil, 1972: 71−273; část česky: Rozprava o vyprávění. Esej o metodě. Přel. Natálie Darnadyová. Česká literatura 51 (2003): 3: 302−327; 4: 470−495.

[7] GENETTE, Gérard. 1983. Nouveau discours du récit. Paříž: Éditions du Seuil, 1983.

[8] HERMAN, David, Manfred JAHN a Marie-Laure RYAN (edd.). 2005. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Londýn/New York: Routledge, 2005.

[9] HERMAN, David. 1999. Introduction: Narratologies. In David Herman (ed.). Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus: Ohio State University Press, 1999: 1‒30.

[10] JEDLIČKOVÁ, Alice. 2012. O předmětu, metodě a zájmech naratologie (a identitě literární vědy). Česká literatura 60 (2012): 6: 876‒883.

[11] LÉVI-STRAUSS, Claude. 1966. Smutné tropy. Přel. Jiří Pechar. Praha: Odeon, 1966.

[12] NÜNNING, Ansgar. 2003. Narratology or Narratologies? Taking Stock of Recent Developments, Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term. In Tom Kindt a Hans-Harald Müller (edd.). What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlín/New York: Walter de Gruyter, 2003: 239‒275.

[13] PHELAN, James a PeterJ. RABINOWITZ (edd). 2005. A Companion to Narrative Theory. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell Publishing, 2005.

[14] RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. 2001. Poetika vyprávění. Přel. Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001.

[15] SCHMID, Wolf. 2010. O Praze, slovanském funkcionalismu a renesanci naratologie. Rozhovor s Wolfem Schmidem. Rozmlouval Ondřej Sládek. Česká literatura 58 (2010): 3: 331‒344.

[16] STANZEL, K. Franz. 1988. Teorie vyprávění. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 1988.

[17] TODOROV, Tzvetan. 1965. Théorie de la littérature. Textes des Formalistes russes, réuins, preséntés et traduits par T. Todorov. Paříž: Éditions du Seuil, 1965.

[18] TODOROV, Tzvetan. 1969. Grammaire du "Décaméron". Haag: Mouton, 1969.

[19] TODOROV, Tzvetan. 2000. Poetika prózy. Přel. Libuše Valentová a Jiří Pelán. In id. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000: 95‒300.