Interkulturní rozdíly ve stylech učení (styly učení romských a neromských žáků)

Title: Interkulturní rozdíly ve stylech učení (styly učení romských a neromských žáků)
Variant title:
  • Intercultural differences in learning styles (learning styles in Roma and non-Roma students)
Source document: Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 45-[64]
Extent
45-[64]
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek navazuje na řadu dílčích studií věnovaných problematice stylů učení. Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat individuální preference při učení romských žáků druhého stupně základní školy, zejména pak porovnání učebních stylů romských žáků se styly učení žáků neromských. Byla analyzována data od 223 žáků druhého stupně základní školy, z toho 113 žáků bylo romského původu. Ke zjištění stylů učení byl použit Dotazník stylu učení (LSI – Learning Style Inventory) autorů Dunnové, Dunna a Price. Byly shledány rozdíly v učebních stylech romských a neromských žáků. Výsledky poukazují, že romští žáci mají menší vytrvalost při učení než jejich neromští spolužáci, častěji preferují dopolední učení, méně upřednostňují učení večer, mají menší potřebu změny místa při učení a méně je k učení motivují rodiče. Výsledky našeho výzkumu jsou příspěvkem k rozvíjející se oblasti diagnostiky a využívání individuálních učebních stylů, jakož i k v současnosti velmi aktuální otázce vzdělávání romského etnika.
The paper follows a series of minor studies devoted to learning styles. The aim of the study was to map individual learning preferences of Roma students of second level primary school (6th-9th grade), especially compared to the learning styles of non-Roma students. Data were obtained from 223 students, of which 113 were of Roma origin. The Learning Style Inventory – LSI (Dunn, Dunn and Price) was used to determine the learning styles. The analysis detected differences in learning styles between Roma and non-Roma students. The results indicate that Roma students have less persistence in learning than their non-Roma peers, tend to prefer studying in the morning, are less likely to study in the afternoon and evening hours, have less need to change setting when studying, and often lack parents' support and guidance in their studies. The results have important implications for the emerging field of learning style assessment and its employment in individual students' learning support, as well as for the currently very topical issue of Roma education.
References
[1] Burke, K., & Dunn, R. (2002). Learning style-based teaching to raise minority student test scores: There's no debate! [Elektronická verze]. The Clearing House, 76(2), 103-106.

[2] Cvanová, H. (2006). Styly učení romských žáků. Diplomová práce (nepublikovaná). Vedoucí práce Z. Stránská. FF MU, Brno.

[3] Dobšíková, E. (1997). O vzdělávání Romů s Karlem Holomkem. In: J. Balvín a kol., Společně. Spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství. Ústí n/L. – Brno: Hnutí R.

[4] Dunn, R. (1990). Rita Dunn answers questions on learning styles [Elektronická verze]. Educational Leadership, 48(2), 15-19.

[5] Dunn, R. (1997). The goals and track record of multicultural education [Elektronická verze]. Educational Leadership, 54(7), 74-78.

[6] Dunn, R., & Denig, S. (1998). Does your teaching style match their learning style? [Elektronická verze]. Today's Catholic Teacher, 32(1), 48-51.

[7] Dunnová, R., Dunn, K., & Price, G. E. (2004). Dotazník stylu učení (Learning style inventory – LSI). Praha: IPPP ČR.

[8] Durodoye, B., & Hildreth, B. (1995). Learning styles and the African American student [Elektronická verze]. Education, 116(2), 241-255.

[9] Griggs, S., & Dunn, R. (1995). Hispanic-American students and learning style. Emergency Librarian, 23(2), 11-14. Abstrakt získaný z ProQuest 5000.

[10] Griggs, S., & Dunn, R. (1996). Learning styles of Asian-American adolescents. Emergency Librarian, 24(1), 8-14. Abstrakt získaný z ProQuest 5000.

[11] Guild, P. (1994). The culture/learning style connection [Elektronická verze]. Educational Leadership, 51(8), 16-21.

[12] Holomek, K. (1997). Návrh vzdělávacího systému romských žáků a studentů v českém školství. In: J. Balvín a kol., Společně. Spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství. Ústí n/L. – Brno: Hnutí R.

[13] Chronaki, A. (2005). Learning about 'learning identities' in the school arithmetic practice: The experience of two young minority Gypsy girls in the Greek context of education [Elektronická verze]. European Journal of Psychology of Education, 20(1), 61-74. | DOI 10.1007/BF03173211

[14] Jacobs, R. L. Sr. (1990). Learning styles of black high, average, and low achievers. The Clearing House, 63(6), 253. Abstrakt získaný z ProQuest 5000. | DOI 10.1080/00098655.1990.9955778

[15] Luit, H., & Nelissen, J. (1995). Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců. Pedagogika, 45(3), 250-259.

[16] Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

[17] Mareš, J., & Skalská, H. (1994). LSI – dotazník stylů učení pro žáky základních a středních škol. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 29(3), 248-264.

[18] Meisnerová, I. (1996). Výchovně-vzdělávací systém pro romské děti. In: J. Balvín a kol., Romové a obecná škola. 5. setkání Hnutí R v ZŠ Karviná (Třída Družby) 9.-10. května 1996. Ústí n/L.: Hnutí R.

[19] Park, C. C. (1997, January). Learning style preferences of Korean, Mexican, Armenian-American, and Anglo students in secondary schools [Elektronická verze]. NASSP Bulletin, 81, 103-107. | DOI 10.1177/019263659708158517

[20] Park, C. C. (2000). Learning style preferences of Southeast Asian students. Urban Education, 35(3), 245-271. Abstrakt získaný z ProQuest 5000. | DOI 10.1177/0042085900353002

[21] Park, C. C. (2002). Crosscultural differences in learning styles of secondary English learners [Elektronická verze]. Bilingual Research Journal, 26(2), 443-461. | DOI 10.1080/15235882.2002.10668720

[22] Rovai, A. P., Gallien, L. B., Jr., & Wighting, M. J. (2005). Cultural and interpersonal factors affecting African American academic performance in higher education: A review and synthesis of the research literature [Elektronická verze]. The Journal of Negro Education, 74(4), 359-371.

[23] Říčan, P. (1998). S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál.

[24] Šišková, T. (1993). Romská menšina v Československu: o normách, pravidlech a vzorcích chování. S-obzor: čtvrtletník pro kritickou sociologii, 2(1), 58-68.

[25] Šotolová, E. (2001). Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing.

[26] Tauber, E. (2003). Sinti Estraixaria children at school, or, how to preserve 'the Sinti way of thinking' [Elektronická verze]. Romani Studies 5, 13(2), 1-23.