Integrita – verifikácia inventára na jej meranie

Title: Integrita – verifikácia inventára na jej meranie
Source document: Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 43-53
Extent
43-53
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok mapuje rôzne poňatia integrity s dôrazom na poňatie pozitívnej psychologie, kde je integrita chápaná ako vnútorná celistvosť človeka, ktorý je skutočne sám sebou a súkromne aj verejne zastáva svoje vnútorné stavy, zámery a záväzky. Cieľom výskumu realizovaného na vzorke VŠ študentov psychológie bolo overiť psychometrické vlastnosti autorkami navrhnutého 10-položkového inventára INTE zisťujúceho mieru integrity. Ako validizačné metodiky boli použité: Dotazník životnej orientácie, resp. citu pre integritu (sense of coherence) A. Antonovskeho, Inventár integrity študenta psychológie (vlastnej konštrukcie) zisťujúci aspekt integrity v zmysle súladu medzi tým, kým som (rola študenta) a osobným prežívaním toho, kým som, a napokon slovenská modifikácia položiek relevantných pre charakterovú prednosť integrita z inventára VIA (Values in action) autorov M. Seligmana a C. Petersona. Ako validizačné kritérium bola tiež použitá miera stotožnenia sa s kvalitami integrovaného človeka obsiahnutými v básni "Ak" od R. Kiplinga a miera stotožnenia sa s dezintegrovaným bytím opísaným v texte o dezintegrite súčasného človeka v jeho svete od D. Kováča. V rámci konštruktovej validizácie boli Inventárom NEO-FFI v slovenskom preklade I. Ruisela a P. Halamu merané aj osobnostné vlastnosti. Cronbachov koeficient alfa poukázal na dostatočnú vnútornú konzistenciu inventára INTE. Kritériová validizácia preukázala zmysluplné vzťahy integrity so všetkými zvolenými kritériami. Okrem toho vykázala integrita stredne tesné pozitívne korelačné vzťahy s extroverziou, prívetivosťou a svedomitosťou, ako aj negatívny vzťah s neurotizmom.
The paper maps several conceptions of integrity with the emphasis on positive psychology concept. Here is integrity understood as an internal compactibility of person who is really himself, and who – private or public – maintains his own internal states, intentions and commitments. The purpose of the research conducted on a sample of university students of psychology was to verify psychometric properties of the authors proposed 10-items inventory INTE that measures degree of integrity. As validation measurements were used: Sense of coherence questionnaire of A. Antonovsky, Inventory of psychology student integrity (own design) that checks aspect of integrity in terms of consistency between who I am (student role) and personal survival of who I am, and finally Slovak modification of items relevant to character strength integrity from VIA (Values in action) Inventory of Strengths by authors M. Seligman and C. Peterson. As validation criterion was also applied the degree of self-identification with qualities of integrated person contained in Kipling's poem "If", and the degree of self-identification with disintegrated being as is described in the text about disintegrity of contemporary man in his world by D. Kováč. Within the construct validation process the personality traits were measured with the NEO Five Factors Inventory in Slovak version by I. Ruisel and P. Halama. Cronbach alpha coefficient mentioned sufficient internal consistency of the inventory INTE. Criteria validation process demonstrated meaningful relationships of integrity to all the selected criteria. In addition, the integrity showed the medium strong positive correlation relationships with extraversion, agreeableness, and conscientiousness, as well as negative relationship with neuroticism.
References
[1] Geyer, S. (1997). Some conceptual considerations on sence of coherence Social Science & Medicine, 44, 1771–1779. | DOI 10.1016/S0277-9536(96)00286-9

[2] Helus, Z. (2009). Osobnost a její vývoj. Praha: Univerzita Karlova v Prahe.

[3] Hroník, F. (2008). Manažérska integrita. Brno: MotivPress.

[4] Hřebíčková, M. (2010). Nové přístupy ke zkoumaní rysů: pětifaktorový model osobnosti. In M. Blatný et al. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy (s. 43–70). Praha: Grada.

[5] Kofman, F. (2010). Vědomý business: integrita, úspěch a štěstí. Praha: Portál.

[6] Kováč, D. (2003). K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

[7] Kováč, D. (2007). Psychológiou k metanoi. Bratislava: Veda.

[8] Křivohlavý, J. (1990). Nezdolnost v pojetí SOC. Československá psychologie, 35, 511–517.

[9] Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

[10] Seligman, M. E. P., & Peterson C. (2004). Character strengths and virtues: a handbook and classification. New York: Oxford University Press.

[11] Smékal, V. (2006). Víš jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když" o vedení dobrého života. Brno: Cesta.

[12] Ruisel, I., & Halama, P. (2007). NEO päťfaktorový osobnostný inventár. Praha: Testcentrum-Hogrefe.

[13] Ruiselová, Z. (1992). Dotazník životnej orientácie. In A. Prokopčáková, & I. Ruisel (Eds.) Praktická inteligencia II.: vybrané metodiky (s. 52–58). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

[14] Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.

[15] VIA Inventory of Strengths (2010). VIA Institute on Character [cit. 2011-06-24]. Dostupné na: http://www.viacharacter.org