Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií

Title: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií
Variant title:
  • Glass in the high Middle Ages – the current state of research and perspectives on the study of historical technologies
  • Das Glas des Hochmittelalters – gegenwärtiger Stand und Perspektiven des Studiums historischer Technologien
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 355-357
Extent
355-357
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je rekapitulací výsledků studia o počátcích i vývoji sklářského řemesla v období vrcholného středověku na území Čech a Moravy. Přináší přehled dosavadního bádání i kvality pramenů, ze kterých vychází. Stručně jsou zmíněny některé hlavní druhy pramenů nepřímých (písemné, ikonografické, archeometrie). Hlavní důraz je věnován pramenům hmotným z archeologických výzkumů v sídlištním i výrobním prostředí. Dokládá proměny pramenné základny z hlediska její kvantity i kvality a hodnotí přínos archeologie pro studium historických technologií.
This contribution sums up the results of a study of the origins and development of glassmaking in the high Middle Ages in Bohemia and Moravia. It supplies an overview of research to date and comments on the quality of the sources on which it was based. Certain primary indirect sources are mentioned in brief, written and iconographic sources, archeometry among them. Emphasis is laid upon material sources from excavations in settlements and production environments. The article demonstrates changes in the source base, in terms of both quality and quantity, and assesses the contribution of archaeology to the study of historical technologies.
References
[1] ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO DOMU, 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.). Praha–Most.

[2] BAUMGARTNER, E.–KRUEGER, I., 1988: Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. Bonn–Basel.

[3] BLÁHA, J., 2000: Nálezy vitrají a dutého skla z období raného středověku na lokalitě Olomouc – Biskupské náměstí č. 1 – Funde des Fenster- und Hohlglases aus dem Frühmittelalter in Olomouc – Bischofsplatz Nr. 1. In: Historické sklo. 2. Sborník pro dějiny skla, 79–84. Čelákovice.

[4] BUREŠ, M.–KAŠPAR, V.–VAŘEKA, P., 2000: Nálezy skla z poslední etapy výzkumu sídlištního areálu u kostela sv. Petra na Novém městě pražském – Glasfunde aus der letzten Forschungsphase der Siedlung bei der St. Peterskirche in der Strasse Na Poříčí in Prag. In: Historické sklo. 2. Sborník pro dějiny skla, 17–27. Čelákovice.

[5] BROŽOVÁ, J.–ŘEZNÍČKOVÁ, M., 1966: Skleněná číše ze Sezimova Ústí a její rekonstrukce, Památková péče 26, 19–24.

[6] BRÜCKNER, M., 1929: Der Cyklus der farbigen Glasfenster in Chor des Erfurter Domes. Dresden.

[7] CÍLOVÁ, Z., 2008: Složení historických skel a studium jejich technologie, rkp. doktorské disertační práce ulož. na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Praha.

[8] CÍLOVÁ, Z., 2009: Využití vybraných analytických a mikroskopických metod pro charakterizaci nálezů dokládajících výrobu skla – Use of Selected Analytical and Microscopic Methods for the Characterization of Findings Related With Glass Making, Študijné zvesti AÚ SAV 46, 47–152.

[9] CÍLOVÁ, Z.–ČERNÁ, E., 2010: Záměr nebo omyl – dva unikátní zlomky skleněné číše z areálu středověké sklárny Moldava I, okr. Teplice. In: Historické sklo. 5. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, v tisku.

[10] CRKAL, J.–ČERNÁ, E., 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov – Neue Entdeckungen im Erzgebirge – wüstgelassene mittelalterliche Glashütten im Katastergebiet Výsluní (Sonnenberg), Bezirk Chomutov, AH 34, 503–521.

[11] ČERNÁ, E., 1980: Nejstarší doklady sklářské výroby v Krušných horách, Památky–příroda–život 12, 84–89.

[12] ČERNÁ, E., 1993: Některé neznámé dopady soudobé ekologické katastrofy v Krušných horách. In: 2. sborník z konference "Životní prostředí ve vazbě na ekologicky šetřící a trvala udržitelné zemědělství", konané v Praze dne 26.–27. 8. 1993, 50–55. Praha.

[13] ČERNÁ, E., 1993a: Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem – Experimentaler Bau eines mittelalterlichen Glasofens, geheizt mittels Holz, AH 18, 419–424.

[14] ČERNÁ, E., 1996a: Böhmisches mittelalterliches Glas und seine Darstellung in Bilderhandschriften und in der bildenden Kunst. In: Realienforschung und historische Quellen, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 15, 127–136.

[15] ČERNÁ, E., 1998: Výroba skla v severozápadních Čechách v období vrcholného středověku, rkp. závěrečné výzkumné zprávy k projektu č. 13/1996 ze dne 20. 11. 1998 ulož. v archivu MK ČR.

[16] ČERNÁ, E., 1998: Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí – Wegenetz im NÖ–Teil des Erzgebirge im Hochmittelalter und ihr Zusammenhang mit den Lagen der Glashütten, AH 23, 97–110.

[17] ČERNÁ, E., 1999: Aplikace metody experimentu v archeologii a její přínos pro dějiny sklářské výroby v období vrcholného středověku – Anwendung des Experiments als Methode in der Archäologie und sein Beitrag für die Geschichte der Glasproduktion im Hochmittelalter. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993–1997 (Čech, P., ed.), 171–182. Most.

[18] ČERNÁ, E., 1999a: Einbindung von Glashüttenrelikten in touristische Konzeptionen im mittleren böhmischen Erzgebirge. In: Kulturlandschaft, Museum, Identität. Protokollband zur Tagung "Aufgaben und Möglichkeiten der musealen Präsentation von Kulturlandschaftsrelikten" (Aurig, R., ed.), 60–65. Beucha.

[19] ČERNÁ, E., 2002: Sklo 13. až 16. století. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4, (Klápště, J., ed.), 93–114. Praha–Most.

[20] ČERNÁ, E., 2003: O nově objevených sklárnách v Krušných horách – Zu den neuentdeckten Glashütten im Erzgebirge. In: Historické sklo. 3. Sborník pro dějiny skla, 81–90. Čelákovice.

[21] ČERNÁ, E., 2003a: Das Fundgut einer mittelalterlichen Glashütte in Nord-Böhmen. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Osterreich 19/2003, 107–118. Wien.

[22] ČERNÁ, E., 2003b: Neue Belege für die mittelalterliche Glaserzeugung im nordwestlichen Böhmen. In: Glashütten im Gespräch. Berichte und Materialien vom 2. Internationalen Symposium zur archäologischen Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas (Steppuhn, P., hrsg.), 57–62. Lübeck.

[23] ČERNÁ, E., 2004: Svědectví archeologických nálezů okenních skel, Svorník 2, 21–32.

[24] ČERNÁ, E., 2004a: Ke kořenům severočeského sklářství. Výpověď archeologických pramenů o výrobě skla ve vrcholném středověku. Katalog k výstavě ve Sklářském muzeu Nový Bor červenec – srpen 2004. Nový Bor.

[25] ČERNÁ, E., 2005: Prameny k dějinám skla. In: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Od počátků do konce 19. století (Drahotová, O., ed.), 77–83. Praha.

[26] ČERNÁ, E., 2008: Neue Grabungsergebnisse in der Glashütte Doubice (Daubitz) in Nordböhmen (14./15. Jahrhundert). In: Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken/ Spessart (Flachenecker, H.–Himmelsbach, G.–Steppuhn, P., edd.), 155–163. Regensburg.

[27] ČERNÁ, E., 2010: Středověké sklářství v severozápadních Čechách – stručný přehled bádání a přínos současných povrchových průzkumů v Krušných horách – Medieval glass production in northwestern Bohemia. A brief research survey and contribution of recent surface prospection in the Ore Mountains, Študijné zvesti AÚ SAV 46, 91–98.

[28] ČERNÁ, E.–HULÍNSKÝ, V.–GEDEON, O., 2001: Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku – Microprobe analyses results of Early medieval glass specimens, AR LIII, 59–89.

[29] ČERNÁ, E.–KIRSCH, R.–BRABENEC, M., 1993: Pokus o rekonstrukci středověké sklářské technologie, Sklář a keramik 43, 143–150.

[30] ČERNÁ, E.–KIRSCH, R.–ŠTROJSA, J., 1995: Druhá experimentální tavba skla ve středověké peci, Sklář a Keramik 45, 2–18.

[31] ČERNÁ, E.–KIRSCH, R.–ŠTROJSA, J., 1995a, Třetí experimentální tavba skla v rekonstruované středověké peci Moldava – 1994, Sklář a keramik 45, 229–235.

[32] ČERNÁ, E.–TOMKOVÁ, K.–HULÍNSKÝ, V.–CÍLOVÁ, Z., 2005: Raně středověké skleněné korálky z Pražského hradu a jeho předpolí – typologická a chemická klasifikace nálezů. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 333–358. Praha.

[33] DRAGOUN, Z., 2000: Zlomek malovaného okenního skla ze 13. století – Bruchstück eines bemalten Fensterglases aus dem 13. Jahrhundert. In: Historické sklo. 2. Sborník pro dějiny skla, 13–15. Čelákovice.

[34] DRAHOTOVÁ, O., 1985: Evropské sklo. Praha.

[35] DROBNÁ, Z., 1956: Die gotische Zeichnung in Böhmen. Praha.

[36] FRÖHLICH, J., 1989: Sklárny střední Šumavy. Výsledky archeologického průzkumu. Sušice.

[37] FRÖHLICH, J., 1990: Sklárny na Prachaticku. Vimperk.

[38] FRÖHLICH, J., 1996: K lokalizaci skláren v Novohradských horách, Jihočeský sborník historický LXV, 3–10.

[39] FRÝDA, F., 1979: Středověké sklo v západních Čechách – Mittelalterliche Glas in Westböhmen – Cpeдневеkoвoe стекло в Западной Чехии, SZM – Historie 2, 72–79.

[40] FRÝDA, F., 1988: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech – Glass goblets of the Bohemian type and their situation in the material culture of mediaeval Bohemia. In: Sborník Kruhu přátel muzea hlavního města Prahy 1, 175–187. Praha.

[41] FRÝDA, F., 1990: Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do konce 15. století, SZM – Historie 5, 59–84.

[42] FRÝDA, F., 1990a: Typen böhmischen mittelalterlichen Glases, Glasrevue 45, 16–23.

[43] FRÝDA, F., 2000: Nálezy skla z Rábí, Gutštejna a Klenové – Glasfunde aus Rábí, Gutštejn und Klenová. In: Historické sklo. 2. Sborník pro dějiny skla, 117–124. Čelákovice.

[44] GELNAR, M., 1996: Sklářské hutě v Lužických horách a v jejich podhůří, Bezděz 4, 37–74.

[45] GELNAR, M., 1997: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část 1 – Mittelalterliche Glashütten auf dem Gebiet des Bezirkes Česká Lípa. Teil 1, Bezděz 6, 41–60.

[46] GELNAR, M., 1999: Středověké sklářské hutě na Českolipsku a Děčínsku. Část 2 – Mittelalterliche Glashütten auf dem Gebiet des Bezirkes Česká Lípa und Děčín. Teil 2, Bezděz 8, 51–95.

[47] GELNAR, M., 2000: Sklářské hutě na Českolipsku a Děčínsku. Část 3.– Mittelalterliche Glashütten auf dem Gebiet des Bezirkes Česká Lípa und Děčín. Teil 3, Bezděz 9, 103–117.

[48] GOERN, H., 1961: Die Gotischen Bildfenstr in Dom zu Erfurt. Erfurt.

[49] HAGGRÉN, G.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: Ribbed beakers with applied glass threads in Europe – Číšky s taženými kapkami v Evropě, PA XCVIII, 185–250.

[50] HEJDOVÁ, D., 1959: K problematice výzkumů sklářských pecí. In: Referáty o pracovních výsledcích čs. archeologů za rok 1958. I, 146–152. Praha.

[51] HEJDOVÁ, D., 1975: Types of Bohemian medieval glass vessels in Bohemia, Journal of Glass studies XVII, 142–150.

[52] HEJDOVÁ, D., 1987: Na okraj ilustrací Mandevillova cestopisu, Umění XXXV, 515–519.

[53] HEJDOVÁ, D.–FRÝDA, F.–ŠEBESTA, P.–ČERNÁ, E., 1983: Středověké sklo v Čechách – Mittelalterliches Glas in Böhmen, AH 8, 243–266.

[54] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách (Soubor z Plzně, Solní ul.) – Studie über das mittelalterliche Glas in Böhmen (Fundkomplex aus Plzeň, Solní ul.), PA LVIII, 433–498.

[55] HETTEŠ, K., 1958: Bohemian Mediaeval Glass, Czechoslovak Glass Review 13, seš. 7, 2–7.

[56] HETTEŠ, K., 1958a: Bohemian Mediaeval Glass 2., Czechoslovak Glass Review 13, seš. 12, 2–8.

[57] HETTEŠ, K., 1959: Středověké skleněné číše z Benediktinské ulice v Praze, Umění VII, 44–49.

[58] HETTEŠ, K., 1962: O tradici českého skla a jeho původnosti, Tvar XIII, 2–6.

[59] HETTEŠ, K., 1973: Nedořešené problémy dějin našeho sklářství. In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze 57. Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2, 7–31. Praha.

[60] HETTEŠ, K., 1974: Sklářství. In: Nový, L. a kol., Dějiny techniky v Československu do konce 18. století, 253–254. Praha.

[61] HIMMELOVÁ, Z., 1979: Nález středověkého skla z Přibic (okr. Břeclav) – Ein Fund mittelalterlichen Hohlglases aus Přibice (Bez. Břeclav), AH 4, 283–285.

[62] HIMMELOVÁ, Z., 1989: Nález okenního skla z Mikulčic, JM 25, 233–239.

[63] HIMMELOVÁ, Z., 1990: Sklo středověkého Brna – Mittelalterliches Glas in Mähren, AH 15, 437–446.

[64] HIMMELOVÁ, Z., 1991: Stav a perspektivy bádání o skle a sklářství v raně středověkém Československu (6.–12. stol.). Ständ und Perspektiven der Forschung über das frühmittelalterlichen Glas und die Glaserzeugung in der Tschechoslowakei. In: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XVIII, nauki humanistycznospoleczne 210, 123–129. Toruń.

[65] HIMMELOVÁ, Z., 1995: Glasfunde aus Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 1 (Daim, F.–Poláček, L., edd.), 83–112. Brno.

[66] HIMMELOVÁ, Z.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 1987: Objekt s doklady výroby a distribuce šperkařských výrobků na hradisku "Vysoká zahrada" u Dolních Věstonic (okr. Břeclav). In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 129–134. Brno.

[67] HISTORIE SKLÁŘSKÉ VÝROBY, 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Od počátků do konce 19. století (Drahotová, O., ed.). Praha.

[68] HULÍNSKÝ, V.–ČERNÁ, E., 2001: Early medieval glass beads Microanalysis and its Importance in Archaeological Research. In: Annales du 15e congrès de l'association internationale pour l'histoire du verre, 116–121. New York–Corning.

[69] HULÍNSKÝ, V.–ČERNÁ, E., 2007: Současný stav a perspektivy archeometrického výzkumu skel raného středověku – Der gegenwärtige Stand und die Perspektiven der archäometrischen Untersuchung der Gläser aus dem Frühmittelalter. In: Historické sklo. 4. Sborník pro dějiny skla, 145–152. Čelákovice.

[70] HULÍNSKÝ, V.–GEDEÓN, O.–ČERNÁ, E., 2000: Microanalysis of early-medieval glass gems found in the Bohemian ans Moravian region, INST PHYS CONF SER (165), 451–452.

[71] CHOTĚBOR, P.–SMETÁNKA, Z., 1984: Panské dvory na české středověké vesnici – Herrenhofe im mittelalterlichen Dorf Böhmens, AH 10, 47–56.

[72] JANSKÁ, E., 1982: K novým nálezům gotického skla v Praze. In: Staletá Praha. Sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, 149–161. Praha.

[73] JIŘÍK, F. X., 1934: České sklo. Praha.

[74] KLÁPŠTĚ, J.–SMETÁNKA, Z., 1986: Poznámky k využití ikonografických pramenů v archeologii středověku, PA LXXVII, 269–272.

[75] KRAJÍC, R., 2007: Gotické a renesanční sklo v jižních Čechách – Südböhmisches Glas aus der Zeit der Gotik und Renaissance. In: Historické sklo. 4. Sborník pro dějiny skla, 67–76. Čelákovice.

[76] KRAJÍC, R.–PODLISKA, J.–SEDLÁČKOVÁ, H.–VESELÁ, J., 2005: Renesanční sklo v archeologických nálezech v Čechách a na Moravě. In: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Od počátků do konce 19. století (Drahotová, O., ed.), 159–185. Praha.

[77] KŘIVÁNEK, R., 1995: Shrnutí výsledků geofyzikálního měření na místech zaniklých středověkých skláren – Geophysikal Measurements at the Mediaeval Glass-Works. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992 (Blažek, J.–Meduna, P., edd.), 279–308. Most.

[78] KUNA, M., 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry. Praha.

[79] LANG, W., 2001: Spätmittelalterliche Glasproduktion im Nassachtal, Uhingen, Kreis Göppingen. Stuttgart.

[80] LEHEČKOVÁ, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory – Neue mittelalterliche Glasfunde aus Kutná Hora, PA LXVI, 450–485.

[81] LEVÝ, O.–ČEPELA, P.–ZAW WIN–ČERNÁ, E., 1987: Magnetometrický výzkum sklářských hutí v Krušných horách. In: Archeológia–geofyzika–archeometria V, 42–52. Nitra.

[82] MAREŠ, F., 1893: České sklo. Praha.

[83] ORNA, J., 2008: Gotické kachle z Krašovic, okr. Plzeň-sever – The gothic style stove tiles from Krašovice (region Plzeň – sever), SZM – Historie 19, 222–226.

[84] PETRÁŇ, J. A KOL., 1985: Dějiny hmotné kultury I (2). Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha.

[85] PODLISKA, J., 2002: Renesanční sklo z pražských archeologických výzkumů – Renaissance-Glas aus Prager Ausgrabungen. In: Historické sklo. 3. Sborník pro dějiny skla, 21–33. Čelákovice.

[86] PODLISKA, J., 2009: Sklo v proměnách staletí. In: Juřina, P. a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, 163–169. Praha.

[87] RADEMACHER, F., 1933: Die deutschen Gläser des Mittelalters. Berlin.

[88] RENESANČNÍ OLOMOUC, 1998: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973–1996 – Renaissance Olomouc in archaeological finds. Glass, Festive Ceramics and Tiles. Archaeological Research of the Institute of Landmark Conservation in Olomouc 1973–1996 (Sedláčková, H., ed.). Olomouc.

[89] ROUS, P., 1990: Soupis sklářských hutí a rafinérií na Havlíčkobrodsku I. Havlíčkův Brod.

[90] SEDLÁČKOVÁ, H., 1997: Renesanční sklo a další archeologické nálezy z Nymburka – Renaissance Glass and other archeological finds from Nymburk. Nymburk.

[91] SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Sklo první poloviny 16. století na Moravě v archeologických nálezech – Mährisches Glas der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts in archäologischen Funden, Pravěk NŘ 10, 163–191.

[92] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech – Gotisches Glas in den archäologischen Funden aus Mittel- und Nordmähren, AH 26, 411–429.

[93] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava, PA XCV, 223–264.

[94] SEDLÁČKOVÁ, H., 2006: Ninth- to Mid-16th-Century Glass Finds in Moravia, Journal of Glass Studies 48, 191–224.

[95] SMETÁNKA, Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice – On the iconography of mediaeval village, AR XXXVII, 319–333.

[96] STŘEDOVĚKÉ SKLO, 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy (Černá, E., ed.). Most.

[97] ŠEBESTA, P., 1979: Výzkum středověké studny v Chebu – Der mittelalterliche Brunnen in Cheb, AH 4, 267–271.

[98] ŠPAČEK, J., 2000: Nálezy středověkého skla ze Staré Boleslavi–1 – Funde mittelalterlichen Glases in Stará Boleslav. In: Historické sklo. 2. Sborník pro dějiny skla, 101–107. Čelákovice.

[99] VÁVRA, J., 1953: Pět tisíc let sklářského díla. Praha.

[100] VÍTOVSKÝ, J., 1984: Sklářské dílny v českých a moravských městech lucemburské doby. In: Sklo ve středověké Praze. Zpravodaj dobrovolných aktivů státní památkové péče a ochrany přírody v Praze č. 24–84, 9–14. Praha.