Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech

Title: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech
Variant title:
  • The world of mediaeval children and games in archaeological sources
  • Die mittelalterliche Welt der Kinder und Spiele in archäologischen Quellen
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 95-107
Extent
95-107
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
"Dějiny dětství" jako jednu z oblastí studia života všedního dne lze pro středověk jen velmi těžce postihnout. Demografická situace středověku nebyla pro děti vůbec příznivá. Významnou roli v tomto ohledu sehrálo sociální prostředí (na vesnici – potenciální pracovní síla, ve městě – nejlepší přístup k vyučení či vzdělání, šlechtické prostředí – dítě je dědicem rodu a majetku). Hlavní zdroj pro úvahy, jak vypadala středověká hračka, poskytuje mezi archeologickými nálezy drobná hrnčířská plastika. Podle ztvárněné předlohy ji lze dělit do několika skupin: plastiku figurální lidskou zastupují různé druhy panenek (např. s kruhovou náručí pro "kmotrovský peníz"), madonek, mníšků, tzv. ježíšků, plastiku zvířecí pak přestavují zejména koníčci; spojením obou vzniká plastika jezdecká. Sledujeme technologii výroby pomocí formy a umístění otvoru. Mezi zvukové hračky – dětská štěrchátka – se řadí uzavřené nádobky či duté hliněné figurky ptáčků.
"The history of childhood" as one of the disciplines in the study of everyday life is extremely difficult to disclose in the context of the Middle Ages. The demographic situation was far from favourable for children. In this respect, an important part was played by the social environment (villages – children as potential workforce, towns – best access to education and apprenticeship, aristocratic environment – children as heirs of family property). The main source of information on mediaeval toys consists of archaeological finds of small clay figures. These may be divided into several groups, according to what they model. Human figures are represented by various types of doll (e.g. with a circular lap for "godfather's coin"), little Madonnas, monks and figures of the infant Jesus, while animal sculptures feature chiefly horses; figures of people on horseback combine the two types. The article observes the techniques of manufacture in moulds and the positions of apertures. Toys that generate sounds include closed vessels and hollow clay figures of birds.
References
[1] BLÁHA, J., 1996: Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury – Klerikale und laikale Gesellschaft in Olmütz in einigen Äusserungen der mittelaterlichen materiellen Kultur, AH 21, 169–182.

[2] BODENDENKMALPFLEGE, 1985: Bodendenkmalpflege in Baden-Württemberg. Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamtes, 14. Jahrgang. Titelbild.

[3] DOBISÍKOVÁ, M.–KUŽELKA, V.–VELEMÍNSKÝ, P.–STAREC, P., 1997: Archeologická dokumentace v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě Pražském – Die archäologische Dokumentation im Areal des ehemaligen Friedhofs bei st. Heinrich in der Prager Neustadt, Archaeologia Pragensia 13, 173–181.

[4] DROZDOVÁ, E., 1998: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova na Dominikánském nám. v Brně – Anthropological Analysis of human skeletons from medieval cemetery at Dominikánské sq. in Brno, Ve službách archeologie I, 71–74.

[5] FROLÍK, J.–HAZLBAUER, Z.–CHARVÁT, P.–ŠUMBEROVÁ, R.–TOMÁŠEK, M., 1999: Čáslav. Místo pro život. Čáslav.

[6] GRÖNKE, E.–WEINLICH, E., 1998: Mode aus Modeln. Kruseler- und andere Tonfiguren des 14. Jahrhunderts aus dem Germanischen Nationalmuseum und anderen Sammlungen. Nürnberg.

[7] HANE, H., 1989: Kindheit in Köln. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums. Kölnisches Stadtmuseum. Köln.

[8] HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege, Band 38, Landesamt für Archäologie Dresden, 127–200.

[9] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2006: Brněnské středověké a raně novověké hřbitovy z pohledu archeologie, BMD XIX, 265–294.

[10] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965, AR XVIII, 663–680.

[11] MEIER, F., 2006: Mit Kind und Kegel. Kindheit und Familie im Wandel der Geschichte. Stuttgart.

[12] MĚCHUROVÁ, Z., 2009: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě. Úvahy a postřehy – Mittelaterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren, AH 34, 173–187.

[13] NODL, M., 2006: Dvě tváře dětství. Malí dospělí a děti-hříšníci ve středověku, Dějiny a současnost XXVIII, č. 1, 30–36.

[14] NOVOTNÝ, B., 1982: Funde mittelalterlicher handwerklicher Erzeugnisse aus Iglau (Mähren). Von der 2. Hälfte des 13. bis zum Beginn des 15. Jahreshunderts. Mitteilungen der Kommission für Burgenforschung und Mittelalterarchäologie Nr. 31. Wien.

[15] SCHÜTTE, S., 1979: Spielzeug aus Göttinger Bodenfunden, Göttinger Jahrbuch 27, 55–62.

[16] SCHÜTTE, S., 1982–1983: Spielen und Spielzeug in der Stadt des späten Mittelalters. In: Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Hefte des Focke-Museums Nr. 62, 201–210. Hamburg–Bremen.

[17] SKUTIL, J., 1947: Z nejdávnější předdějinné minulosti hraček (Moravský příspěvek k jejich poznání), Pedologické rozhledy III, 197–224.

[18] SMETÁNKA, Z., 1961: K problematice drobné hrnčířské plastiky – K problematike melkoj gončarnoj plastiki, SbČSSA 1, 106–110.

[19] SMETÁNKA, Z., 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.

[20] STLOUKAL, M. a kol., 1997: Antropologický materiál. In: Měchurová, Z., Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR v Brně, ročník XVII, 143–144. Brno.

[21] STRÁNSKÁ, P., 1997: Kostrové pozůstatky ze hřbitova u Týnského chrámu v Praze – Skelettreste vom Friedhof bei der Teynkirche in Prag, Archaeologia Pragensia 13, 201–217.

[22] TOMÁŠEK, M., 2005: Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace –A wooden sword from Medieval Čáslav. A wooden artefact similar to a metal weapon and its interpretation, AR LVII, 561–572.

[23] VAŘEKA, P.–BUREŠ, M., 1997: Hmotná kultura sídlištního komplexu u sv. Petra na Poříčí ve vrcholném a pozdním středověku – výzkum v letech 1988–1990 (nálezy z kosti, kamene, bronzu, skla a keramické plastiky) – Die materielle Kultur des Siedlungskomplexes bei st. Peter auf dem Poritsch (na Poříčí) im Hoch- und Spätmittelalter anhand der Grabung 1988–1990 (Knochen-, Stein-, Bronze- und Glasfunde, Keramikfiguren), Archaeologia Pragensia 13, 145–155.

[24] WATERSTRADT, E., 1987: Kinderspielzeug in Mittelalter. In: Ausgrabungen in Minden, 140–157. Münster.