Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova

Title: Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova
Variant title:
  • A modern-age settlement segment from Mužla-Čenkov
  • Ein neuzeitliches Siedlungssegment aus Mužla-Čenkov
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 7-19
Extent
7-19
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V polohe Orechový sad z katastra obce Mužla-Čenkov (okres Nové Zámky) sa v roku 1989 preskúmalo 9 sídliskových objektov. Patria k nim dve zemnice s jazykovitým vstupom, štyri obilné zásobnice a tri zásobné jamy vzdialené od seba 3–8 m na brehu rieky Dunaj. Ich reprezentanti tvoria súčasť sídliskového segmentu z prvej polovice 17. storočia. K ich chronologickému zaradeniu prispeli nepočetné zlomky keramických nádob, podkovičky z obuvi a zlomky delových gúľ. Po analýze nálezového fondu sa objasňuje význam príslušného segmentu v danom priestore, dôvod jeho vzniku i násilného zániku a výskyt militárií v agrárnom prostredí.
Nine settlement features were investigated at the Orechový sad location in the cadastral zone of Mužla-Čenkov (Nové Zámky district) in 1989. These included sunken features with a tongue-shaped entrance, four grain storage pits and three storage pits situated 3–8 m from one another on the bank of the Danube. The features make up a part of a settlement segment from the first half of the 17th century. Their chronological classification was contributed to by sparse fragments of ceramic vessels, shoe heel tips and fragments of cannonballs. The analysis of the collection elucidated the importance of the segment for the location, the reasons behind its origin and violent decline, as well as the occurrence of militaria in the farming environment.
Note
Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu 2/0037/17 Agentúry VEGA.
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des von der Agentur VEGA geförderten Projekts 2/0037/17 ausgearbeitet.
References
[1] BERANOVÁ, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů – Die Landwirtschaft der älter Slawen. Praha.

[2] BLASKOVICS, J., 1986: Nové Zámky pod osmansko-tureckou nadvládou (1663–1685), Castrum Novum 3, 23–84.

[3] BOTÍK, J., 1998: Geografické, kultúrno-spoločenské a interetnické súvislosti ľudovej architektúry. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 67–101. Bratislava.

[4] CYMBALAK, T., 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butóv z terenu Czech na tle analogii środkowoeuropejskich – Selected Finds of Shoe Fittings from Czech Republic in the Central European Context, Archaeologia Pragensia 18, 264–282.

[5] ČURNÝ, M., 2004: Keramika zo 16.–18. storočia na juhozápadnom Slovensku na príklade nálezov z kaštieľa v Lukáčovciach. Diplomová práca na FF UKF v Nitre.

[6] DANGL, V., 1984: Bitky a bojiská od Wogastisburgu po Lamač. Bratislava.

[7] DANGL, V., 1986: Slovensko vo víre stavovských povstaní. Bratislava.

[8] HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die hochmittelalterliche Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.

[9] HANULIAK, M., 2014: Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova – Ein Siedlung aus dem letzten Drittel des 10. Jahrhunderts in der Lage Orechový sad aus Mužla-Čenkov, AH 39, 679–688.

[10] HANULIAK, M.–KUZMA, I., 1991: Desiata sezóna výskumu v Mužle-Čenkove – Zehnte Grabungssaison in Mužla-Čenkov. In: AVANS 1989, 35–37. Nitra.

[11] HANULIAK, M.–KUZMA, I., 2015: Mužla-Čenkov II. Osídlenie z 9.–13. storočia – Mužla-Čenkov II. Besiedlung aus dem 9.–13. Jahrhundert. Nitra.

[12] HANULIAK, M.–KUZMA, I.–ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.–12. storočia – Mužla-Čenkov I. Besiedlung aus dem 9.–12. Jahrhundert. Nitra.

[13] HOLL, I.–PARÁDI, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Budapest.

[14] HORVÁTH, I.–KELEMEN, M.–TORMA, I., 1979: Komárom megye régeszeti topografiája. Magyarország régeszeti topografiája 5. Budapest.

[15] HOŠŠO, J., 1988: Hrnčiarstvo. Remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle archeologických premien – Die Töpferei. Das Handwerk mittelalterlicher Dörfer und Städte in Licht archäologischer Quellen, Zborník FF UK, História 35–36, 105–139.

[16] HOŠŠO, J., 1997: Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a začiatkom novoveku – Beitrag zum Studien der Sachkultur auf dem Bebiet Des Bratislava im Mittelalteer und Aufgang der Neuzeit, AH 22, 287–300.

[17] HOŠŠO, J., 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov – Zur Grenze zwischen dem Mittelalter und dem Neuzeit im Lichte der archäologischen Keramikfunde, AH 29, 569–580.

[18] KALMÁR, J., 1971: Régi magyar fegyverek. Budapest.

[19] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích – Schlosserarbeit der großmährischen Schmiede in Mikulčice. Praha.

[20] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jh.), AH 29, 523–547.

[21] KOPČAN, V.–KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca. Bratislava.

[22] KRAJÍC, R., 2003: Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Archeologie středověkého poddanského města 3. Díl I. – Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkte aus Eisen. Sezimovo Ústí – Archeologie der mittelaltelichen Unterstadt 3. Teil I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[23] KUDRNÁČ, J., 1958: Sklady obilí v jamách obilnicích – Lagerung von Getreide in Gruben-Speichern. In: Vznik a počátky Slovanů II, 233–252. Praha.

[24] KUDRNÁČ, J., 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Klučov. Ein altslawischer Burgwall in Mittelböhmen. Praha.

[25] KUZMA, I.–BARTÍK, M., 2016: Turecké opevnenie v Štúrove – Türkische Befestigung in Štúrovo. In: AVANS 2010, 146–148. Nitra.

[26] LETOŠŤÁK, Ľ., 2003: Delostrelectvo čierneho prachu. Ružomberok.

[27] MĚCHUROVÁ, Z., 2004: Kovové a luxusní nálezy z hradu Landeka u Ostravy (kat. Koblov) – Metallund Luxusgegenstände aus der Burg Landek bei Ostrava (Gem. Koblov), ČMMZ, Vědy společenské LXXXIX, 219–252.

[28] PÍREK, M., 2005: Grafika Matiáša Seuttera, dokument vojenskej histórie z prelomu 17. a 18. storočia – The Graphical Art Work by Matias Seutter, the Document of Military History from the Turn of the 17th and 18th Centuries, ZbSNM 99, História 45, 5–26.

[29] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom – Košice-Krásna. Zur mittelalterlichen Geschichte von Krásna nad Hornádom. Košice.

[30] RUSNÁK, R., 2009: Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc – Die neuesten Funde mittelalterlicher Metallgegenstände aus Košice, AH 34, 393–407.

[31] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3. časť, Historica Carpatica 12, 211–276.

[32] SLIVKA, M., 2004: Tzv. manžetové ostrohy z územia Slovenska – Die sog. Manschettensporen auf slowakischen Gebiet, ZbSNM XCVIII, Archeológia 14, 183–190.

[33] ŠPANIHEL, S., 2014: Stredoveká a novoveká keramika zo severozápadného Slovenska – Medieval and modern ceramic in north-western Slovakia, ŠZ AÚ SAV 55, 141–181.

[34] ULIČNÝ, M., 2004: Premeny východoslovenskej keramiky v 13.–17. storočí na podklade analýzy keramického riadu z hradu Šariš. Dizertačná práca na FF PU v Prešove.

[35] WAGNER, E.–DROBNÁ, Z.–DURDÍK, J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[36] ZEMANOVÁ, O., 2015: Fiľakovský hrad – kamenný svedok protitureckých bojov, Kontexty kultúry a turizmu 1, 19–24.