Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova

Title: Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova
Variant title:
  • A modern-age settlement segment from Mužla-Čenkov
  • Ein neuzeitliches Siedlungssegment aus Mužla-Čenkov
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 7-19
Extent
7-19
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V polohe Orechový sad z katastra obce Mužla-Čenkov (okres Nové Zámky) sa v roku 1989 preskúmalo 9 sídliskových objektov. Patria k nim dve zemnice s jazykovitým vstupom, štyri obilné zásobnice a tri zásobné jamy vzdialené od seba 3–8 m na brehu rieky Dunaj. Ich reprezentanti tvoria súčasť sídliskového segmentu z prvej polovice 17. storočia. K ich chronologickému zaradeniu prispeli nepočetné zlomky keramických nádob, podkovičky z obuvi a zlomky delových gúľ. Po analýze nálezového fondu sa objasňuje význam príslušného segmentu v danom priestore, dôvod jeho vzniku i násilného zániku a výskyt militárií v agrárnom prostredí.
Nine settlement features were investigated at the Orechový sad location in the cadastral zone of Mužla-Čenkov (Nové Zámky district) in 1989. These included sunken features with a tongue-shaped entrance, four grain storage pits and three storage pits situated 3–8 m from one another on the bank of the Danube. The features make up a part of a settlement segment from the first half of the 17th century. Their chronological classification was contributed to by sparse fragments of ceramic vessels, shoe heel tips and fragments of cannonballs. The analysis of the collection elucidated the importance of the segment for the location, the reasons behind its origin and violent decline, as well as the occurrence of militaria in the farming environment.
Note
Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu 2/0037/17 Agentúry VEGA.
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des von der Agentur VEGA geförderten Projekts 2/0037/17 ausgearbeitet.