K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach

Title: K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach
Variant title:
  • Dating of the development phases of the Urbanova Veža (Urban Tower), Košice
  • Zur Datierungsproblematik der Entwicklungsphasen des Urban-Turms in Košice
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 47-69
Extent
47-69
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok reaguje na výsledky zatiaľ posledného stavebno-historického výskumu Urbanovej veže v Košiciach, ktorá je zvonicou farského kostola, Dómu sv. Alžbety, a ktorá je najmä v povojnovej literatúre datovaná do poslednej štvrtiny 14. storočia. Nové zistenia architektonického výskumu dopĺňajú jednak výsledky dendrochronologického výskumu a jednak rozbor výsledkov dosiaľ jedinej archeologickej sondy umiestnenej v exteriéri veže na styku s jej murivom. Vyhodnotenie všetkých spomenutých výskumov vedie k záveru, že tradičné povojnové datovanie stavby bude potrebné prehodnotiť a stavbu veže posunúť až na začiatok 17. storočia. Príspevok zároveň ponúka prehľad literatúry a prameňov o Urbanovej veži, vrátane staršej, predvojnovej literatúry, ktorá vo väčšine, naopak, podporuje novoveké datovanie stavby.
This contribution assesses the results of the latest building and historical research into Urbanova veža (Urban Tower) in Košice, the bell tower of the parish Church of St. Elisabeth. The tower is dated, especially in post-war literature, to the last quarter of the 14th century. New findings concerning architectural research are supplemented with the results of dendrochronological research and with the analysis of the results of the only archaeological probe so far, on the outside of the tower, on the masonry surface. The research results indicate that the post-war dating of the construction will have to be reassessed and the construction of the tower will have to be shifted to the early 17th century. At the same time, the article offers an overview of specialist literature and written sources devoted to Urbanova veža including earlier, prewar literature that, in contrast, supports the modern-age dating of the building.
Note
Príspevok vznikol v rámci projektu 1/0727/17 vedeckej agentúry VEGA.
Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen des Projektes 1/0727/17 der Wissenschaftsagentur VEGA entstanden.
References
[1] AMK, H: Archív mesta Košíc, Supplementum H, Missiles 1628, 6229/52.

[2] AMK, Mag.: Archív mesta Košíc, Magistrátus1880, 1825 (szám).

[3] AMK, Prot.: Archív mesta Košíc, Protocollum 1556–1608.

[4] Archív PÚ SR, šk. č. 47: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, fond pamiatkové orgány na Slovensku (1919–1951), šk. č. 47, Košice – Dodatočné schválenie kolonády pod Urbanovou vežou, spis číslo 207637/1947-BIII./1.

[5] Civitates Orbis Terrarum 1617, plate 31: Civitates Orbis Terrarum, vol. 6, Braun & Hogenberg.

[6] ČURNÝ, M., 2010: Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc – Neue Funde mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Baukeramik aus Košice, AH 35, 253–270.

[7] ČURNÝ, M., v tlači: Tehla a stavebná keramika v architektúre stredovekých a včasno novovekých Košíc. In: Forum Urbes Medii Aevi IX/1–2. Cihla a stavební keramika v městské architektuře středověku a novověku ve střední Evropě. Brno.

[8] DIVALD, K., 1899: A felső magyar országi renaissance-építészet II., Magyar mérnök és építész egylet közlönye XXXIII./VI., 219–224.

[9] DOMONKOS NAGY, G., 2013: Gothicized buildings and the role of symbols in Baroque architecture, Periodica Polytechnica, 69–76. | DOI 10.3311/PPar.7396

[10] Forster Központ, 5187: Forster Központ, Budapest – tervtár, 5187.

[11] GAŠPAR, J., 2011: Košice. Pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach. I. časť. Poprad.

[12] GROŠKO, I., 1980: Košice vo výtvarnom umení. Košice.

[13] GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, A., red., 1968: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava.

[14] HALAGA, O. R., 1992: Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice.

[15] HENNING, J.–RUSNÁK, R., 2008: Nové dendrodáta z Košíc – The new dendro data from Košice. In: Ve službách archeologie, sv. 1 (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 151–156. Nitra.

[16] JUCKES, T., 2011: The Parish and Pilgrimate Church of St Elizabeth in Košice. Turnhout.

[17] KEMÉNY, L., 1901/1905: Az Orbántorony. Kassavidéke.

[18] KEMÉNY, L., 1904: Kassai építőmesterek in Magyarmérnök és építészegylet Közlönye.

[19] KEMÉNY, L., 1916: Mű- és művelődéstörténeti adatok Kassa város életéből a rokokó korában, Archeológiai értesítő.

[20] KEREKES, Gy., 1902: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíróüzleti-, köz- és családi élete 1573–1635. Budapest.

[21] KEREKES, Gy., 1943: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619–1629. Budapest.

[22] KISARI BALLA, Gy., 1996: Törökkori várrajzok Stockholmban. Budapest.

[23] KOPPÁNY, T., 1990: Gotizáló tendenciák a Magyarországi későreneszánsz építészetben. In: Collectanea Tiburtiana, Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére (Galavics, G.–Herner, J.–Keserű, B., edd.), 451–461. Szeged.

[24] KORPONAY, J., 1866–1870: Abauj vármegye monográphiája I. Kassa.

[25] KRCHO, J., 1992: "Standing Watch in Kassa". City walls and watchtowers and their phases of constructions, Periodica Polytechnica, Architecture, 36, č. 1–4.

[26] KRCHO, J., 2015: Urbanova veža – Košice. Pamiatkový výskum. Nepublikovaný rukopis.

[27] Krigsarchivet, handritade Kartverk Nr. 23/37: Kungliga Krigsarchiv et Stockholm, handritade Kartverk Nr. 23/37.

[28] KRIŽANOVÁ, E., 1971: Urbanova veža v Košiciach, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 7, 203–236.

[29] KRIŽANOVÁ, E.–FIFÍK, V., 1968: Urbanova veža v Košiciach, I. etapa podrobného výskumu, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava. Nepublikovaný rukopis. Súčasťou tohto dokumentu je text M. Spoločníkovej, Zpráva o prevedení prieskumu na objekte "Urbanova veža" v Košiciach, 53–58.

[30] KUHN, I., 1982: Renesančná architektúra na Slovensku, ARS 16, č. 2, 16–72.

[31] KYNCL, T., 2016: Výskumná správa č. 086-16, Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků z Urbanovy věže v Košicích. Nepublikovaný rukopis.

[32] Landesarchiv Karlsruhe HfK VI, fol. 39: Landesarchiv Baden-Württenberg, Generallandesarchiv Karlsruhe HfK VI, fol. 39.

[33] Landesarchiv Karlsruhe HfK XIII, fol. 50–52: Landesarchiv Baden-Württenberg, Generallandesarchiv Karlsruhe HfK XIII, fol. 50–52.

[34] Landesarchiv Karlsruhe HfK XV, fol. 47: Landesarchiv Baden-Württenberg, Generallandesarchiv Karlsruhe HfK XV, fol. 47.

[35] Landesarchiv Karlsruhe HfK XVII, fol. 16: Landesarchiv Baden-Württenberg, Generallandesarchiv Karlsruhe HfK XVII, fol. 16.

[36] MIHALIK, J., 1897: Kassa és környéke, tájékoztató kalauz. Kassa.

[37] MIHALIK, S., 1943: Öt év műemlékvédelme és múzeumi munkája – Päť rokov ochrany umeleckých pamiatok a muzeálnej práce 1938–1943. Kassa.

[38] MOL, Térképtár: S 11 No 0490:1, plán je prístupný aj na webe: http://mol.arcanum.hu/terkep/ opt/a121112htm?v=pdf&q=CIM%3D%28Delineatio%29%20and%20TRGY%3D%28kassa%29&a=list, cit. 14. 12. 2014.

[39] ÖNB, cod. 8609: Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 8609, fol. 56.

[40] ÖNB, cod. 8623: Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 8623, fol. 23 a 24.

[41] PANOFSKY, E., 1930: Das erste Blatt aus dem Libro Giorgio Vasari, Städel-Jahrbuch VI, 25–72.

[42] PANOFSKY, E., 1981; 2013: Význam ve výtvarném umění. Praha.

[43] Relatio 1603, No. 69: Relation. MOL (Magyar Országos Levéltár), E 158, Mikrofilm: MOL, Filmtár 1862. Prameň bol nedávno publikovaný v pôvodnom znení i so slovenským prekladom a opatrený komentárom: Duchoň, J., Relation, analýza prameňa, Východoslovenský pravek X, 2013, 291–332.

[44] RUSNÁK, R., 2013: Desať rokov archeologického výskumu v jadre mesta, Historická revue, špeciál, 11–14.

[45] RUSNÁK, R., v tlači: Vrcholno stredoveká keramika z výskumu v Košiciach, pri Dóme sv. Alžbety. Zborník z konferencie Hlinené nádoby 1000–1700, Trebišov, 2006.

[46] RUSNÁK, R., v tlači a: Nálezy stavebnej keramiky z výskumu gotickej fázy dominikánskeho kláštora v Košiciach. In: Forum Urbes Medii Aevi IX/1–2. Cihla a stavební keramika v městské architektuře středověku a novověku ve střední Evropě. Brno.

[47] SPOLOČNÍKOVÁ, M., 1968: Urbanova zvonica je gotická, Východoslovenské noviny, 26. januára 1968, 1 a 4.

[48] SPS 1968: Günterová, A., red., Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok druhý. K–P. Bratislava.

[49] SZIKLAY, J.–BOROVSZKY, S., 1896: Magyarország vármegyéi és városai I I., Abaújvármegye és Kassa. Budapest.

[50] ŠOBA Prešov, inv. č. 275: Magistrát mesta Prešov, inv. číslo 275, signatúra 2118, Matrika prijatých do zväzku mesta 1538–1676 (folia 64r).

[51] TUTKÓ, J., 1861: Szabadkirályi Kassavárosának történeti évkönyve. Kassán.

[52] UHORSKÝ SIMPLICISSIMUS, 1975: Uhorský Simplicissimus. Bratislava. Preklad a epilóg: Jozef Vlachovič.

[53] URBANOVÁ, N., 2003: Základy stredovekých miest – urbanistická štruktúra. In: Buran, D. a kolektív, Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika, 71–86, obr. 40. Bratislava.

[54] URBANOVÁ, N., 2003a: Architektúra profánneho a sakrálneho priestoru. In: Buran, D. a kolektív, Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika, 277–284, obr. 235. Bratislava.

[55] URBANOVÁ, N., 2009: Urbanizmus a architektúra miest v období renesancie. In: Rusina, I. a kolektív, Dejiny slovenského výtvarného umenia. Renesancia, 247–261, 704. Bratislava.

[56] WEISSER, P., edit., 2013: Sgrafita zámku v Litomyšli. Pardubice.

[57] WICK, B., 1928: A háromszáz éves kassai szent Orbán-torony, 1628–1928. Košice.

[58] WICK, B., 1928a: Kassarégitemetői templomi kriptái és síremlékei. Košice.

[59] WICK, B., 1933: Kassarégisíremlékei, XIV–XVII sázad. Košice.

[60] WICK, B., 1941: Kassa története és műemlékei. Kassa.

[61] WITTKOWER, R., 1974: Gothic versus Classic. Architectural Projects in Seventeenth-Century Italy. New York.