Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku

Title: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku
Variant title:
  • Burials in the high Middle Ages and the modern age in the Chrudim, Pardubice and Kolín Regions
  • Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín
Author: Frolík, Jan
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 187-205
Extent
187-205
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Od roku 2001 byly provedeny záchranné archeologické výzkumy u 23 středověkých a novověkých kostelů a další dva mimo tyto pohřební areály. Na tomto základě jsou popsány pohřební zvyklosti (úprava hrobové jámy, výskyt rakví a hrobek, uložení zemřelého, označení hrobu), poznatky o rozdělení hřbitovní plochy (části s převažujícími dětskými hroby, vymezení hřbitova) a způsoby zacházení s kostmi ze starších hrobů. Připomenuta je náročnost provádění podobných výzkumů a požadavky na terénní dokumentaci.
Rescue archaeological research has been conducted in the grounds of 23 medieval and modernage churches, as well as outside these sites, since 2001. Funeral rites (preparation of the pit, the occurrence of coffins and tombs, the interment of the deceased and the marking of graves), information about the division of the graveyard area (sections with children's graves, layout) and approaches to the bones from earlier graves are described on the basis of this research. The article also comments on the demanding nature of this kind of research and lists requirements connected with site documentation.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Artikel entstand als Bestandteil des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projektes 14-36935G "Die mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, in Mittel- und Ostböhmen".
References
[1] ARIÈS, P., 2000: Dějiny smrti I. Praha.

[2] DANČOVÁ, V., 2014: Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice), Chrudimský vlastivědný sborník 18, 197–226.

[3] EBEL, M.–VÁCLAVÍK, F. R.–ŠEDA, B., 2004: Stavebně-historický průzkum kostela sv. Václava v Lažanech (CR), Pardubice, rkp. ulož. na pracovišti Pražský hrad, Oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

[4] FLÜELER, M.–FLÜELER, N., 1992: Stadluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300. Stuttgart.

[5] FROLÍK, J., 2002: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jakuba v Práčově (obec Svídnice, okr. Chrudim) v roce 2001 – Salvage excavations by St. James’s church at Práčov, community Svídnice, distrikt of Chrudim, in 2001, ZMHK 28, 232–239.

[6] FROLÍK, J., 2004: Záchranný výzkum na místě zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích (okr. Chrudim) – Rettungsgrabung auf dem Platz des ehemaligen Benediktenklosters in Podlažice (Bez. Chrudim), Zprávy ČAS – Supplément 56, 33–34.

[7] FROLÍK, J. 2005: Archeologický výzkum na klášteřišti u kostela sv. Markéty v Podlažicích, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 43/113, 238–239.

[8] FROLÍK, J., 2006: Archeologické výzkumy na Chrudimsku v roce 2005 – Archäologische Forschung in der Umgebung von Chrudim im J. 2005, Zprávy ČAS – Supplément 64, 33–36.

[9] FROLÍK, J., 2006a: Záchranný výzkum u kostela sv. Jana Křtitele v Běstvině na Chrudimsku, Chrudimské vlastivědné listy 15, č. 3, 6–7.

[10] FROLÍK, J., 2007: Záchranné výzkumy u středověkých kostelů na Chrudimsku a Pardubicku – Rettungsgrabungen bei einigen mittelalterlichen Kirchen in der Umgebung von Chrudim und Pardubice, Zprávy ČAS – Supplément 68, 48–49.

[11] FROLÍK, J., 2008: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech 2004–2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004–2006), CB 11, 553–584.

[12] FROLÍK, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Hrochův Týnec (okr. Chrudim) – akce: Oprava opěrné zdi u kostela sv. Martina (smlouva 790077), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 11843/09.

[13] FROLÍK, J., 2009a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Žabonosy (okr. Kolín) – akce: Celková rekonstrukce a zpřístupnění kostela sv. Václava (smlouva 790089), 1. etapa prací, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 11842/09.

[14] FROLÍK, J., 2009b: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Tismice (okr. Kolín) – akce: kostel Nanebevzetí P. Marie, rekonstrukce a zpřístupnění kostela (smlouva 790088), 1. etapa prací, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 12070/09.

[15] FROLÍK, J., 2010: Záchranné archeologické výzkumy u kostelů v Tismicích a v Žabonosech (okr. Kolín) – Archäologische Rettungsgrabungen bei den Kirchen zu Tismice und Žabonosy (Bez. Kolín), Zprávy ČAS – Supplément 78, 41–42.

[16] FROLÍK, J., 2010a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Žabonosy (okr. Kolín) – akce: celková rekonstrukce a zpřístupnění kostela sv. Václava (smlouva 790115) – 2. etapa prací, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[17] FROLÍK, J., 2010b: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Tismice (okr. Kolín) – akce: kostel Nanebevzetí P. Marie, rekonstrukce a zpřístupnění kostela (smlouva 790116) – 2. etapa prací, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[18] FROLÍK, J., 2011: Počátky pravěkého a středověkého osídlení Skutečska – The oldest trace of humans in the Skuteč area – Die Spuren der urzeitlichen Besiedlung in der Umgebung von Skuteč. In: Voráček, E. a kol., Dějiny Skutče. Skuteč, 9–20, 366–368, 393, 406, 415.

[19] FROLÍK, J., 2011a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Rostoklaty (okr. Kolín) – akce: Kostel sv. Martina – odvodnění (dohoda 711034), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TX-2011-2676.

[20] FROLÍK, J., 2012: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kostelec u Heřmanova Městce, kostel sv. Petra a Pavla. Akce: zjišťovací sondy (dohoda 711098), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TX-2012-2437.

[21] FROLÍK, J., 2013: Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče), Chrudimský vlastivědný sborník 17, 215–262.

[22] FROLÍK, J., 2014: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Skuteč – kostel N. P. Marie. Akce: odvodnění (smlouva 750116), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., 2014, sign. TX-2014-5075.

[23] FROLÍK, J., 2014a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kočí (okr. Chrudim), kostel sv. Bartoloměje. Akce: odvodnění terénu při patě obvodového zdiva, I. etapa (dohoda 714052). IDAV 44707, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., 2014, sign. TX-2014-5194.

[24] FROLÍK, J., 2014b: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim (okr. Chrudim), kostel Nanebevzetí Panny Marie. Akce: dešťové svody (dohoda 714053). IDAV 49440, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[25] FROLÍK, J., 2015: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Bartoloměje v Kočí (okr. Chrudim) – Archäologische Rettunggrabungen bei St. Bartholomäuskirche in Kočí (Bez. Chrudim), Zprávy ČAS – Supplément 97, 52–53.

[26] FROLÍK, J., 2015a: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Martina v Chrasti-Chrašicích (okr. Chrudim) – Rescue Archaeological Survey at St. Martin Church in Chrast-Chrašice (District Chrudim), Východočeský sborník historický 28, 5–42.

[27] FROLÍK, J., 2015b: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kočí (okr. Chrudim), kostel sv. Bartoloměje. Akce: odvodnění terénu při patě obvodového zdiva, II. etapa (dohoda 715081). IDAV 57793, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., 2015, sign. TX-2015-451.

[28] FROLÍK, J., 2016: Dokončení záchranného archeologického výzkumu u kostela sv. Bartoloměje v Kočí (okr. Chrudim), Zprávy ČAS – Supplément 101, 38–39.

[29] FROLÍK, J., 2016a: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech u Skutče v roce 2016 – Rescue Archaeological Excavation at the Church of St. Wenceslas in Lažany by Skuteč (E Bohemia) in 2016, Chrudimský vlastivědný sborník 20, 97–142.

[30] FROLÍK, J. a kol., v tisku: Frolík, J.–Stránská, P.–Votrubová, J.–Emmerová, B.–Vaněk, D., People 'on the Margin': A Medieval Cemetery in Český Brod-Malechov (Central Bohemia), Interdiciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology.

[31] FROLÍK, J.–MÁCALOVÁ, M.–STRÁNSKÁ, P., 2016: Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr. Pardubice) a počátky pohřbívání u něho – St. Wenceslas Church of Jezbořice (District Pardubice) and Origin of Burials, Východočeský sborník historický 30, 5–97.

[32] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2007: Záchranné archeologické výzkumy v Chrudimi v roce 2006 – Archäologische Rettungsgrabungen in Chrudim im J. 2006, Zprávy ČAS – Supplément 68, 46–48.

[33] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Maria Himmelfahrskirche, AH 41, 243–262.

[34] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny – Chrudim Region (East Bohemia) in Early Middle Ages. Development of Settlement and Related Structural Changes – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[35] FROLÍK, J.–STRÁNSKÁ, P.–ŠVÉDOVÁ, J., v tisku: Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce, AVČ 10.

[36] FROLÍK, J.–ŠVÉDOVÁ, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Martina v Hrochově Týnci (okr. Chrudim) – Archäologische Rettungsgrabung bei det Skt. Martinskirche in Hrochův Týnec (Bez. Chrudim), Zprávy ČAS – Supplément 78, 49–50.

[37] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2000: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Nasavrkách (okr. Chrudim) v roce 1998 – Report of a Salvage Excavation at the Site of Nasavrky, District of Chrudim, in 1998, ZMHK26, 163–171.

[38] FROLÍK, J.–VEPŘEKOVÁ, J., 2011: Zjišťovací výzkum v Kutné Hoře u Kouřimské brány (otázka lokalizace zaniklého kostela sv. Jiří) – Feststellungsgrabung in Kutná Hora/Kuttenberg biem Kouřimer Tor (Die Lokalisationsfrage der untergegangenen Skt. Georgkirche), Zprávy ČAS – Supplément 81, 32–33.

[39] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.–14. storočí – Gräber unter Grabsteinen im 11.–14. Jahrhundert, SlArch XXVII, 167–186.

[40] HENDRYCHOVÁ, S.–FROLÍK, J., 2016: Kostel sv. Václava v Žabonosech (okr. Kolín) a jeho počátky – Die St. Wenzelkirche in Žabonosy (Bezirk Kolín) und ihre Anfänge, AH 41, 229–240.

[41] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském. Praha.

[42] KLOUŽKOVÁ, A. a kol., 2014: Kloužková, A.–Zemenová, P.–Frolík, J.–Svobodová, L., Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS – Beurteilung der mittelalterlichen Keramik aus Lažany bei Chrudim anhand der RAF, Röntgendiffraktion, optischen Mikroskopie, DSC-TG und der Raman-Spektroskopie, AH 39, 75–87.

[43] KUČEROVÁ, I., 2013: Běstvina 2013. Konzervátorská a restaurátorská zpráva, rkp. ulož. na pracovišti Pražský hrad, Oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

[44] LUTOVSKÝ, M. a kol., 2012: Terénní výzkumy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v roce 2011 – Field research of the Institute of Archaeological Heritage of Central Bohemia in the Year 2011, ASČ 16, 1021–1048.

[45] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[46] ROJEK, J. K., 1871–1873: Biskupství Litomyšlské, PA IX, 737–758.

[47] ŠILHOVÁ, A.–TRIBULOVÁ, T., 2006: Běstvina (okr. Chrudim), kostel sv. Jana Křtitele (výzkum 2005). Konzervátorská a restaurátorská zpráva, rkp. ulož. na pracovišti Pražský hrad, Oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

[48] UNGER, J., 2000: Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska – Der Grabritus der städtischen Bevölkerung im 13. bis 18. Jh. in archäologischen Quellen Mährens und Schlesiens, AH 25, 335–356.

[49] UNGER, J., 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi jinde v Evropě) v 1.– 16. století. In: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9 (Malina, J., ed.), Brno.