Komplex zaniklých hřbitovů v Praze-Karlíně

Title: Komplex zaniklých hřbitovů v Praze-Karlíně
Variant title:
  • A complex of defunct cemeteries in Prague-Karlín
  • Ein Komplex verschwundener Friedhöfe im Prager Stadtviertel Karolinenthal
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 153-185
Extent
153-185
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve formě předběžné zprávy jsou v příspěvku shrnuty poznatky výzkumu vojenského a evangelických hřbitovů z 18. a 19. století, na nichž bylo odkryto 1 019 hrobů jednočetných i vícečetných (včetně masových) v různých stupních zachovalosti. V průběhu výzkumu byly dokumentovány i stavební konstrukce související s hřbitovy i se stavebními aktivitami v průběhu 20. století.
This paper sums up, in the form of a preliminary report, results of research into a military cemetery and Evangelical cemeteries from the 18th and 19th centuries in which 1,019 graves were unearthed, both of individuals and groups (including mass graves) in a varying degree of preservation. The research also involved the documentation of constructions connected with cemeteries and with building activities in the 20th century.
References
[1] ADČ: Archeologická databáze Čech, Archiv 3.1, verze 2010, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. J. J. Clauser, Anmerckungen und Quaestiones, wie auch die hierüber versuchte Beantworttung in Angelegenheit des Pragerischen Reviers oder Forsts, Strahovská knihovna, sign. DF II 10.

[2] KACL, P., ed., 2013: Nálezová zpráva ze zjišťovacího archeologického výzkumu provedeného při akci "AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE". Číslo akce Archeo Pro: 11/13 AP. Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[3] KACL, P., ed., 2017: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu provedeného při akci "AFI Karlín Business Centre". Číslo akce Archeo Pro: 35/13 AP. Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[4] PAŘEZ, J., 2017: Historie naleziště. In: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu provedeného při akci "AFI Karlín Business Centre". Číslo akce Archeo Pro: 35/13 AP (Kacl, P., ed.). Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[5] RYTÍŘ, L., ed., 2015: Nálezová zpráva ze zjišťovacího archeologického výzkumu provedeného při akci "Polyfunkční budova Karlín". Číslo akce Archeo Pro: 35/15 AP. Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[6] ŠULÁKOVÁ, H., 2017: Karlínský hřbitov: výsledky entomologické analýzy. In: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu provedeného při akci "AFI Karlín Business Centre". Číslo akce Archeo Pro: 35/13 AP (Kacl, P., ed.). Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[7] ZAVŘEL, J., 2017: Praha 8 – Karlín, staveniště administrativní budovy v ul. Pernerova – Korybutova. Geologické poměry archeologické lokality a petrografický rozbor vybraných nálezů. In: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu provedeného při akci "AFI Karlín Business Centre". Číslo akce Archeo Pro: 35/13 AP (Kacl, P., ed.). Nepublikovaná nálezová zpráva ulož. v archivu Archeo Pro o. p. s.

[8] ARIÈS, P., 2000: Dějiny smrti 1. Doba ležících. Praha.

[9] BIANUCCI, R. et al., 2009: Plague immunodetection in remains of religious exhumed from burial sites in central France, Journal of Archaeological Science 36, 616–621. | DOI 10.1016/j.jas.2008.10.007

[10] BRUZEK, J., 2002: A method for visual determination of sex, using the human hip bone, American Journal of Physical Anthropology 117, 157–168. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.10012 | DOI 10.1002/ajpa.10012

[11] BUIKSTRA, J. E.–UBELAKER, D. H., edd., 1994: Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Fayetteville.

[12] CASTEX, D., 2008: Identification and interpretation of historical cemeteries linked to epidemics. In: Paleomicrobiology: Past human infection (Raoult, D.–Drancourt, M., edd.), 23–48. Berlin – Heidelberg.

[13] CASTEX, D.–GEORGES, P.–BLANCHARD, P., 2008: Complémentarité et discordances entre sources textuelles et sources archéo-anthropologiques en contexte de crises de mortalité par épidémie. Études de cas, Revue archéologique du Centre de la France 47, 1–22.

[14] ČECHURA, M., 2012: Zaniklé kostely Čech. Praha.

[15] DUDAY, H., 2005: L'Archéothanatologie ou l'archéologie de la mort. In: Objets et Méthodes en Paléoanthropologie (Dutour, O.–Hublin, J.-J.–Vandermeersch, B., edd.), 153–207. Paris.

[16] DUDAY, H., 2009: The archeology of the dead. Lectures in archaeothanatology. Oxford.

[17] DUDAY, H. et al., 1990: Duday, H.–Courtaud, P.–Crubezy, É.–Sellier, P.–Tillier, A.-M., L'Anthropologie "de terrain": reconnaissance et interprétation des gestes funéraires. In: Anthropologie et Archéologie Dialogue sur les Ensembles Funéraires, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Numéro spécial, Tome 2 (Crubézy, É.–Duday, H.–Sellier, P.–Tillier, A.-M., edd.), 29–50. | DOI 10.3406/bmsap.1990.1740

[18] FEREMBACH, D. et al., 1980: Ferembach, D.–Schwidetzky, I.–Stloukal, M., Recommendatios for age and sex diagnoses of skeletons, Journal of Human Evolution 9, 517–549. DOI: https://doi.org/10.1016/0047-2484(80)90061-5 | DOI 10.1016/0047-2484(80)90061-5

[19] GALETA, P. et al., 2015: Galeta, P.–Šneberger, J.–Friedl, L.–Pankowská, A.–Jurman, K.–Kubátová, I., Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň.

[20] GEISELBERGER, S., 2003: Pressglas aus den Glaswerken von S. Reich & Co., Krásno, Pressglas-Korrespondenz 2003-2. Dostupné z: http://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/ geisel-glasfabrik-reich-krasno.pdf.

[21] HEŘMÁNEK, P., 2015: "Aby nemuseli nakonec žebrati". Příběhy z dějin karlínské Invalidovny. Traumata války. Sv. 3. Praha.

[22] HUTCHINSON, D. L.–MITCHEM, J. M., 2001: Correlates of contact: epidemic disease in archaeological context, Historical Archaeology 35 (2), 58–72. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03374384 | DOI 10.1007/BF03374384

[23] KACL, P.–PRŮCHOVÁ, E.–RYTÍŘ, L., 2014: Lidé mezi hroby. O výzkumu zaniklého novověkého hřbitova v Praze-Karlíně – People among graves. On the research of deserted modern era cemetery in Prague-Karlín. In: Veřejná archeologie 5 (Bureš, M.–Šmejda, L.–Šmolíková, M., edd.), 92–97. Plzeň.

[24] KNEIDL, F., 1923: Dějiny Karlína I. Špitálsko za branou poříčskou od dávných časů až do založení Karlína. Praha.

[25] KOSTKA, M.–ŠMOLÍKOVÁ, M., 1998: Archeologický výzkum hřbitova u kostela sv. Klimenta v Praze-Bubnech. O pohřebním ritu 19. století – Archaeological excavations in the cemetery at the Church of St Clement in Prague-Bubny; on 19th century burial rites, AR L, 822 - 836.

[26] KOVAŘÍK, P., 2001: Klíč k pražským hřbitovům. Praha.

[27] KUČERA, P., 2004: Kaple vojenského hřbitova v Karlíně aneb znovuzrození kulturní památky, Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2004, 23–24. Dostupné z: http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/karlinkaple.htm.

[28] KUCHAŘ, M., 2006: Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Nepublikovaná diplomová práce, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

[29] LEONHARDT, R., 1905: Preussischer Krieger- und Grabdenkmäler aus den Jahren 1757, 1813 und 1866. Prag.

[30] MARESH, M. M., 1970: Measurements from roentgenograms. In: Human growth and development (Mc-Cammnon, R. W., ed.). Springfield IL, 157–200. Citováno podle: Sheuer, L.–Black, S., 2000: Developmental juvenile osteology. New York.

[31] MICHÁLKOVÁ, I.–MICHÁLEK, L., 2008: Zaniklé pražské vojenské hřbitovy. Praha.

[32] MÍKA, Z., 2011: Karlín – nejstarší předměstí Prahy – Karlín – Prague's Oldest Suburb. Praha.

[33] NAVRÁTILOVÁ, A., 2004: Narození a smrt v české lidové kultuře – Geburt und Tod in der tschechischen Volkskultur. Praha.

[34] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2013: Nálezy šperků, devocionálií a součástí oděvů z kostela svatého Jakuba v Jihlavě – Findings of jewellery, devotional findings and dress accessories from the Church of James the Greater in Jihlava, AVV 3, 75–132.

[35] PAŘEZ, J., 1999: Krajina a sídla na třech mapách z historických fondů Strahovského kláštera – Landscape and Settlements on Three Maps from Historical Collections of the Premonstratensian Monastery at Strahov. In: Z pomocných věd historických XIV. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc. Acta universitatis Carolinae – Philosophica et historica 5 (Hlaváček, I.–Ebelová, I., edd.), 185–192. Praha.

[36] PRŮCHOVÁ, E.–CHROUSTOVSKÝ, L.–KACL, P., v tisku: Maximizing skeletal data collection in commercial archaeology International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2573 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.2573/full). DOI:

[37] RIGEADE, C., 2007: Les sépultures de catastrophe. Approche anthropologique des sites d'inhumations en relation avec des épidémies de peste, des massacre de population et des charniers militaires. BAR International Series 1695. Oxford.

[38] SEMOTANOVÁ, E. a kolektiv, 2016: Ottův historický atlas. Praha. Krajina města. Praha.

[39] SIGNOLI, M. et al., 2004: Discovery of mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius), C. R. Palevol 3, 219–227. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crpv.2004.02.003 | DOI 10.1016/j.crpv.2004.02.003

[40] STLOUKAL, M., 1999: Paleodemografie. In: Stloukal, M. (vedoucí autorské skupiny), Antropologie. Příručka pro studium kostry, 359–373. Praha.

[41] UBELAKER, D. H., 1989: Human Skeletal Remains. Second Edition. Washington D.C.

[42] VÍŠKOVÁ, M., 2011: Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Nepublikovaná diplomová práce, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

[43] ZŮBEK, A., 2013: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků. Nepublikovaná disertační práce, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

[44] Císařské povinné otisky stabilního katastru, 1840–1842 (Praha). Archivní mapy – prezentace Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz. Uloženo v Národním archivu, fond IS, sign. Rak 67.

[45] Monumentální plán královského hlavního města Prahy (i s nejnovější VII. částí mezi Holešovicemi a Bubny), Karlína, Král. Vinohradů, Žižkova, Bubenče, Nuslí a Smíchova, 1885, J. Brož, Virtuální mapová sbírka. Dostupné z: http://www.chartae-antiquae.cz/. Uloženo v Městské knihovně v Praze.

[46] Ortofotomapa z leteckých snímků Prahy, 2014. Mapové aplikace Geoportálu hlavního města Prahy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dostupné z: http://mpp.praha.eu/OrtofotoArchiv/.

[47] Topografická mapa ČÚZK, Národní geoportál INSPIRE, CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map