Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže

Title: Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže
Variant title:
  • Life on the Edge of Town : contribution to the results of archaeological research into the Vodná veža (Water Tower), Bratislava
  • Leben an der Stadtgrenze : ein Beitrag zu den Ergebnissen der archäologischen Grabung am Wasserturm in Bratislava
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 95-115
Extent
95-115
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Predložená štúdia sa venuje nálezom z výskumu Vodnej veže v Bratislave, ktorý bol realizovaný Mestskou správou pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (MSPSOP) v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Analýzou archeologického materiálu sme sa pokúsili doložiť dve základné funkcie skúmaného areálu – funkciu mýtnice na medzinárodnej obchodnej ceste a strategického vojenského bodu, ktorý bol dôležitý pre obranu mesta i hradu. Z výskumu pochádza zaujímavá kolekcia skla, na ktorej sa odrazil hospodársky rast Bratislavy ako významného vinohradníckeho centra. Podrobná typológia a chronológia súboru je podložená výsledkami chemických analýz skla.
This study examines the finds yielded by research into the Vodná veža (Water Tower) in Bratislava carried out by the Municipal Heritage Care and Conservation Administration in the 1970s and 1980s. Analyses of the archaeological material were employed to confirm two basic functions of the investigated site, that of a toll house on an international trade route, and of a strategic military point essential for the defence of the town and the castle. The research produced an interesting collection of glass reflecting the economic development of Bratislava as a major winemaking centre. The detailed typology and chronology of the series are based on the results of the chemical analyses of glass.
References
[1] ARCHÍV MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 B, Vodná veža.

[2] ARCHÍV MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 I, Vodná veža.

[3] BAĎURÍK, J., 1987: Obchod s malokarpatským vínom v období neskorého feudalizmu. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Zborník prednášok z konferencie, 50–54. Bratislava.

[4] BAĎURÍK, J., 1990: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. storočí. Bratislava.

[5] BAĎURÍK, J., 2005: Z dejín malokarpatského vinohradníctva a vinárstva. In: Malík, F. a kol., Víno Malých Karpát. Krajina – ľudia – tradícia, 32–57. Bratislava.

[6] BAĎURÍK, J., 2005a: Vinohradnícke lokality Malých Karpát. In: Malík, F. a kol., Víno Malých Karpát. Krajina – ľudia – tradícia, 61–129. Bratislava.

[7] BARTL, J., 1963: Mýta na Malom Dunaji vo vzťahu k Bratislave a bratislavskému mýtu. Príspevok k topografii bratislavských mýt, ZbSNM LVII – História 3, 51–66.

[8] BARTL, J., 1970: Bratislavský obchod v stredoveku, Zborník FF UKO – Historica XXI, 87–112.

[9] BARTL, J., 1982: Stredoveký hrad, podhradie a mesto do roku 1291. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.− Pleva, J., edd.), 44−50. Bratislava.

[10] BARTL, J., 1982a: Obchod a remeslá v 14. storočí. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 68–71. Bratislava.

[11] BARTL, J.–HUDÁKOVÁ, H., 1982: Sociálna a národnostná štruktúra bratislavského obyvateľstva v 14. a 15. storočí. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 60–63. Bratislava.

[12] BAXA, P.−FERUS, V., 1991: Bratislava mešťana Wocha (1243–1291). Bratislava.

[13] BAXA, P.–FERUS, V.–KLINČOKOVÁ, K., 1989: Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave? – Ein unbekanter Turmbau des Wasserturms in Bratislava?, AH 14, 161–169.

[14] DORIGATO, A., 2006: The Glass Museum. Venice.

[15] DORIGATO, A., 2013: Murano Island of Glass. Venice.

[16] DURDÍK, J., 1967: Bratislavský inventář palných zbraní z r. 1443, Historie a vojenství 4, 573–592.

[17] EGG, E., 1962: Die Glashütten zu Hall und Innsbruck im 16. Jahrhundert. Tiroler Wirtschaftsstudien Schriftenreihe der Jubiläumsstiftung der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Tirol 15. Innsbruck.

[18] FEDERMAYER, F., 2003: Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava / Pressburg / Poszony.

[19] FIALA, A., 1974: Správa o nálezoch jednotlivých mincí, resp. medailí pri archeologickom výskume "Vodnej veže", resp. Podhradia v Bratislave, rkp. ulož. v Archíve MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 A.

[20] FIALA, A., 1982: Svetská architektúra. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 79–85. Bratislava.

[21] FIALA, A.–PLACHÁ, V.–VALLAŠEK, A., 1967: Bratislavská Vodná veža (Doterajšie výsledky výskumu). In: Bratislava. Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. III, 41–58. Bratislava.

[22] FORBAT, E., 1959: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699–1873). Bratislava.

[23] GYÜRKY, K. H., 1986: Az Üveg katalógus. Budapest.

[24] HALAGA, O., 1987: Podiel Slovenska na európskom obchode v stredoveku. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Zborník prednášok z konferencie, 31–40. Bratislava.

[25] HEJL, F., 1987: Místo a význam východoslovenských měst a jejich hospodářská funkce v středoevropských směnných vazbách za pozdního feudalismu. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Zborník prednášok z konferencie, 41–49. Bratislava.

[26] HENKES, H. E., 1994: Glaszonderglans – Glasswithoutgloss. A contribution to medieval and post-medieval archaeology. Rotterdam Papers 9. Rotterdam.

[27] HORNA, R., 1935: O Bratislavském vinařství. Bratislava.

[28] HUDÁKOVÁ, H., 1982: Hospodársky rozmach slobodného kráľovského mesta. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 63–68. Bratislava.

[29] JANKOVIČ, V., 1982: Formovanie mesta. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 41–43. Bratislava.

[30] JANKOVIČ, S.–BAUEROVÁ, G.–MACHOVÁ, A., 1984: Gotické architektonické pamiatky Bratislavy. Bratislava.

[31] JANOVÍČKOVÁ, M., 2001: Benátske sklárstvo – inšpirácia pre Európu, Pamiatky a múzeá 4, 46–47.

[32] JORDÁNKOVÁ, H.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2005: Skleněné střípky z domácnosti Matouše Židlochovického – Glasscherben aus dem Haushalt von Matouš Židlochovický, BMD 18, 119–143.

[33] JURÁNYI, L., 2013: Najstaršia pozemková kniha – Grundbuch (1439–1517). In: Bratislava XXV. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 21–53. Bratislava.

[34] JURÁNYI, L., 2014: Prešporské vinice koncom stredoveku v zrkadle najstaršej pozemkovej knihy mesta. In: Bratislava XXVI. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 7–36. Bratislava.

[35] KALESNÝ, F., 1982: Vinohradníctvo a vinárstvo. In: Dejiny Bratislavy (Horváth, V.−Lehotská, D.−Pleva, J., edd.), 71–73. Bratislava.

[36] KAZIMÍR, Š., 1986: Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku v minulosti. Bratislava.

[37] KAZIMÍR, Š., 1987: Problémy dejín obchodu neskorého feudalizmu. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Zborník prednášok z konferencie, 19–30. Bratislava.

[38] KLINČOKOVÁ, K.–FERUS, V., 1982: Stavebno-historický vývoj Vodnej veže v Bratislave. In: Pamiatky a príroda Bratislavy 7, 109–132. Bratislava.

[39] KLINČOKOVÁ, K.−FERUS, V.−KAMENICKÁ, V., 1986: Výskumná správa (čiastková správa zo stavebno-historického výskumu lokality Bratislava – Vodná veža, 1986), rkp. ulož. v Archíve MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 B.

[40] KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B. a kol., 1968: Kovačovičová-Puškárová, B.−Jankovič, V.−Nosáľová, I.−Ladovanová, H., Bratislava – Vodná veža (pamiatkový zámer), rkp. ulož. v Archíve MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 A.

[41] KRAUS, F., 1939: O bratislavském vinařství. Bratislava.

[42] LAMÉRIS, K., 2013: Vetro a retortoli: thoughts about dating. Part 1, Glass Circle News 36, no. 3, 16–21.

[43] LESÁK, B., 2009: Súbor renesančného skla z Ventúrskej ulice 3 v Bratislave – Collection of Renaissance Glass from 3 Ventúrska Street in Bratislava, ŠZ AÚ SAV 46, 23–29.

[44] LYSÁ, Ž., 2010: Bratislava. In: Štefánik, M.–Lukačka, J. a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, 105–139. Bratislava.

[45] LYSÁ, Ž., 2014: Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí. Bratislava.

[46] MARUNIAKOVÁ, M., 1989: Súbor skla u Bratislavského hradu – Die Glaskollektion aus der Burg von Bratislava, Zborník FF UKO Historica XXXIX–XL, 295–335.

[47] MARUNIAKOVÁ, M., 1991: Záchranné výskumy archeologického oddelenia MSPS OP v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS 1989, 65. Nitra.

[48] PIFFL, A., 1972: Bratislava – Vodná veža (nálezová správa), rkp. ulož. v Archíve MÚOP v Bratislave, inv. č. 4498 A.

[49] SALDERN, v. A., 1965: German Enameled Glass. Corning, N. Y.

[50] SEDLÁČEK, P., 2012: Vojenstvo v Bratislave v polovici 15. storočia vo svetle komorských kníh. Diplomová práca, Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

[51] SEDLÁČEK, P., 2013: Konrád Shiler, strážca a trubač v stredovekej Bratislave. In: Bratislava XXV. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 9–20. Bratislava.

[52] SEDLÁČKOVÁ, H.–ROHANOVÁ, D. et al., 2016: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region. Brno.

[53] SEGEŠ, V., 1998: Historické črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve, Vojenská história 2, č. 1, 3–20.

[54] SCHEICH, D., 2015: Ein Stangenglas des 16. Jahrhunderts aus dem Sünfzen zu Lindau, Der Glasfreund Zeitschrift für altes und neues Glas 20, Nr. 56, 17–21.

[55] ŠÁŠKY, L., 1997: Pamiatky Bratislavy. Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave. Bratislava.

[56] TARCSAY, K., 2002: Neue Erkentnisse zum Spektrum des mittelalterlichen und neuzeitlichen Glases in Wien. In: Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 5, 168–191. Forschungsgesselschaft Wiener Stadtarchäologie. Wien.

[57] THEUERKAUFF-LIEDERWALD, A.-E., 1994: Venezianisches Glas der Veste Coburg. Die Sammlung Herzog Alfreds von Sachsen-Coburg und Gotha (1844–1900). Lingen.

[58] VREEKEN, H., 1998: Glas in het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen. Amsterdam.

[59] ZECCHIN, P., 2014: The inventory of Matteo Priuli in the year 1700. In: Atti Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e naturali 172-1. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 43–47. Venezia.

[60] ZMLUVA č. 2/2003 o odovzdaní – prevzatí nálezov mincí z archeologického výskumu Vodná veža, ŠMPR Bratislava, záchranný archeologický výskum, Mgr. K. Klinčoková, rkp. ulož. v Archíve MÚOP v Bratislave.