Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013)

Title: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013)
Variant title:
  • A defunct medieval church in Radoľa-Koscelisko (results of revision and assessment research in 2012–2013)
  • Die wüste mittelalterliche Kirche in Radoľa-Koscelisko (Ergebnisse der Revisions- und Feststellungsgrabung von 2012–2013)
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 723-737
Extent
723-737
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prezentuje výsledky najnovších archeologických výskumov zaniknutého stredovekého kostola v Radoli-Koscelisku. Kostol v Radoli je najstaršia sakrálna stavba na území Kysúc, radoľská farnosť sa v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332–1337 spomína ako jediná na Kysuciach. Kostol postavený v 2. polovici 13. storočia zničili zrejme vojská husitov v roku 1429 alebo bratríkov v roku 1431.
This contribution presents the results of the latest archaeological research into a defunct medieval church in Radoľa-Koscelisko. The Radoľa church is the oldest sacred building in the Kysuce region; the Radoľa parish is listed in a register of papal tithes from 1332–1337 as the only one in Kysuce. The church, built in the second half of the 13th century, was probably destroyed by the Hussite army in 1429 or by the Brethren army in 1431.
Note
Táto štúdia vznikla v rámci rešenia grantového projektu VEGA 2/0023/11 a s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0269-07.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Förderprojekts VEGA 2/0023/11 und wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage des Vertrages Nr. APVV-0269-07 gefördert.
References
[1] ANDEL, K., 1928: Prehistorické pamiatky na Kysuciach. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. XXII, 94–97. Turčiansky Sv. Martin.

[2] ANDEL, K., 1929: Sekera z mladšej doby kamennej v Radoli. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. XXIII, 175. Turčiansky Sv. Martin.

[3] ĎURIŠOVÁ, M., 1991: Záchranný výskum v Kysuckom Novom Meste-Radoli. In: AVANS 1989, 32. Nitra.

[4] ĎURIŠOVÁ, M., 1992: Výskum v Kysuckom Novom Meste-Radoli. In: AVANS 1990, 31. Nitra.

[5] ĎURIŠOVÁ, M., 1992a: Kostolný cintorín na Koscelisku v Radoli, Vlastivedný zborník Považia 17, 19–29.

[6] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, 160–164. Bratislava.

[7] HANULIAK, M., 1989: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.–14. storočí, SlArch XXXVII, 167–183.

[8] HANULIAK, M., 1989a: Praveké, včasnodejinné a stredoveké osídlenie v Chľabe, SlArch XXXVII, 151–212.

[9] HUKEĽOVÁ, Z., 2012: Antropologický posudok. In: Radoľa-Koscelisko. Výskumná správa z archeologického výskumu. Čadca.

[10] HUNKA, J.–SAMUEL, M.–MAJERČÍKOVÁ, D.–FURMAN, M., v tlači: Nálezy mincí z výskumu zaniknutého kostola v Radoli-Koscelisku (okr. Kysucké Nové Mesto). In: Slovenská numizmatika XX. Nitra.

[11] JOHNOVÁ, H., 1958: Sponky jako součást lidového oděvu, Slovenský národopis 6, 3–117.

[12] KLEMENTIS, E., 1928: Príspevky k dejinám poddanstva na Slovensku (Budatínsky urbár z r. 1690), Slovenský archív, príloha Sborníka Matice Slovenskej 6, 17–56.

[13] KRUPICA, O., 1978: Stredoveké Krásno. In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Zv. 5, 269, 293, 327. Bratislava.

[14] MAJERČÍKOVÁ, D.–SAMUEL, M.–FURMAN, M., 2013: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku. (Predbežné zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu z rokov 2012–2013). In: Zborník Kysuckého múzea 15, 13–45. Čadca.

[15] MARSINA, R. a kol., 1986: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava.

[16] MARSINA, R. a kol., 2008: Začiatky kresťanstva na Kysuciach. In: Terra Kisucensis I, 27–35. Čadca.

[17] PAGÁČOVÁ, K.–KRIVOŠÍKOVÁ, Z.–ŽELINSKÁ, J., 2012: Analýza vzoriek z objektu kostolíka v archeologickej lokalite Radoľa-Koscelisko. In: Radoľa-Koscelisko. Výskumná správa z archeologického výskumu. Čadca.

[18] PETROVSKÝ-ŠICHMAN, A., 1963: Výskum zaniknutého stredovekého kostola v Radole, ŠZ AÚ SAV v Nitre, 229–262.

[19] RATKOŠ, P., 1959: Urbár hradného panstva Budatín 1658. In: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. (XVII. storočie) (Marsina, R.–Kušík, M., edd.), 280–306. Bratislava.

[20] SEDLÁK, V., 2008: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337. Trnavae – Romae.

[21] STRAŇAN, M., 2001: Kysucké Nové Mesto.

[22] SZABÓ, K., 1938: Kulturgeschichtliche Denkmäler der ungarischen Tiefebene. Budapest.

[23] ŠEDO, O., 1980: Nové archeologické nálezy v okrese Čadca. In: AVANS 1978, 259–262. Nitra.

[24] TIMKOVÁ, M., 1990: Zisťovacie sondy v Radoli. In: AVANS 1988, 160. Nitra.

[25] VÝSADY MIEST I: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. 1238–1350 (Juck, Ľ., ed.). Bratislava 1984.