Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest

Title: Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest
Variant title:
  • A hillfort near Vrážné and its importance in the context of a network of old routes
  • Der Burgwall bei Vrážné und seine Bedeutung im Kontext des alten Wegenetzes
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 549-561
Extent
549-561
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Z hradiště u obce Vrážné (Česká republika, Pardubický kraj, okr. Svitavy) se pomocí detektorů kovů podařilo získat první movité nálezy ukazující na datování lokality do staršího úseku vrcholného středověku. Analýza kartografických pramenů a identifikace reliktů zaniklých cest (úvozů) mimo jiné s pomocí leteckého laserového skenování ukázala na možný význam hradiště jako strážního místa komunikací, především trasy Mohelnice–Jevíčko.
Metal detecting at a hillfort near Vrážné (Czech Republic, Pardubice Region, Svitavy District) has yielded the first moveable finds that place the location in the early phase of the high Middle Ages. Analysis of cartographic sources and identification of the remains of defunct routes (farm tracks) with the help of aerial laser scanning indicate the possible use of the hillfort as a guard post, especially on the Mohelnice–Jevíčko route.
Note
Příspěvek byl vypracován v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) č. DF11P01OVV029 (Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech).
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Programmes Erforschung und Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität (NAKI) Nr. DF11P01OVV029 (Untersuchung historischer Wege in Nordwestmähren und Ostböhmen) ausgearbeitet.
References
[1] CDB V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Praha 1974.

[2] MACKERLE, J., 1957: Stará sídelní oblast severozápadní Moravy. In: Soupis pravěkých památek. II. Politické okresy: Svitavy, Moravská Třebová, Boskovice a regionálně závislé okolí (Böhm, J., ed.). Nepublikováno. Rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. A 811.

[3] Urbář panství Mírov a Svitavy: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc, fond Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, inv. č. 2631, sign. O2, 1581.

[4] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metalischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[5] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřec 1975–2005 – Mittelalterliche Ortwüstung – Bystřec. Brno.

[6] BERANOVÁ, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[7] BOFINGER, J., 2007: Flugzeug, Laser, Sonde, Spaten. Fernerkundung und archäologische Feldforschung am Beispiel der frühkeltischen Fürstensitze. Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege. Esslingen a. N.

[8] BOLLANDSAS, O. a kol., 2012: Bollandsas, O.–Risbol, O.–Ene, L.–Nesbakken, A.–Gobakken, T.–Naesset, E., Using airborne small-footprint laser scanner data for detection of cultural remains in forests: an experimental study of the effects of pulse density and DTM smoothing, Journal of Archaeological Science 39 (8), 2733–2743. | DOI 10.1016/j.jas.2012.04.026

[9] CEJPOVÁ, M., 2004: Hrad Vrážné, okr. Svitavy – Burg Vrážné, Bezirk Svitavy (Zwittau), CB 9, 239–243.

[10] CENDELÍN, D.–BOLINA, P.–ADAM, D., 2010: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku. Jevíčko.

[11] DOLEŽEL, J., 2007: Biskupice (k. ú. Biskupice u Jevíčka, okr. Svitavy), PV 48, 405–410.

[12] DONEUS, M. a kol., 2008: Doneus, M.–Briese, C.–Fera, M.–Janner, M., Archaeological prospection of forested areas using full-waveform airborne laser scanning, Journal of Archaeological Science 35 (4), 882–893. | DOI 10.1016/j.jas.2007.06.013

[13] DURDÍK, T., 1972: K problematice středověkých šipek v Československu, Zpravodaj klubu vojenské historie 2/4–6, 3/5–9.

[14] GOJDA, M. a kol., 2011: Gojda, M.–John, J.–Starková, L., Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu – Archaeological survey of landscape by means of airborne laser scanning. Interim report upon the first Czech project, AR LXIII, 680–698.

[15] GRYGIEL, R.–JUREK, T., 1996: Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydenciji i ich właścicieli. Łódź.

[16] HIKL, R., 1948: Moravská Třebová v dějinách, Vlastivědný věstník moravský III, 43–66, 89–106.

[17] HORY A NÍŽINY: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR (Demek, J.–Mackovčin, P., edd.). Brno.

[18] HOSÁK, L., 2004: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[19] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. M–Ž. Praha.

[20] KAŠPAROVÁ, D., 2003–2004: Oběživo na severozápadní Moravě ve středověku, Folia numismatica 18–19, 59–78.

[21] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa – Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalterlichen Untertanenstadt 3. Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkte aus Eisen. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[22] LASAPONARA, R. a kol., 2011: Lasaponara, R.–Coluzzi, R.–Masini, N., Flights into the past: full-waveform airborne laser scanning data for archaeological investigation, Journal of Archaeological Science 38 (9), 2061–2070. | DOI 10.1016/j.jas.2010.10.003

[23] MARTÍNEK, J. a kol., v tisku: Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Brno.

[24] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

[25] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice) – Pfaffenschlag. Mittelalterliche Ortswüstung bei Slavonice (Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Dorfes). Brno.

[26] NEKUDA, V., 1985: Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů – Die landwirtschaftliche Produktion Mährens im Zeitalter des Feudalismus im Lichte der archäologischen Untresuchungen, AH 10, 33–46.

[27] PIŠTĚLÁK, J., 1986: Zaniklé středověké osady v katastrálním území Kladky. In: Historická geografie 25, 185–197. Praha.

[28] PLAČEK, M., 1993: Povrchový průzkum reliéfních zbytků několika opevněných sídel v Boskovické brázdě, PV 1990, 105–107.

[29] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[30] POPELKA, B., 1912: Jevický okres. II. Místopis. Vlastivěda Moravská. Brno.

[31] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle – městečko ostrovského kláštera – Hradišťko bei Davle – eine Kleinstadt des Ostrover Klosters. Praha.

[32] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

[33] SITTLER, B.–SCHELLBERG, S., 2006: The potential of LiDAR in assessing elements of cultural heritage hidden under forest canopies or overgrown by vegetation: Possibilities and limits in detecting microrelief structures for archaeological surveys. In: From Space to Place. 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology. Proceedings of the 2nd international workshop, CNR, Rome, Italy, December 2–4, 2006 (Campana, S.–Forte, M., edd.), 117–122. Oxford.

[34] SLIVKA, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, 2. časť, Historica Carpatica 11, 218–288.

[35] ŠTĚTINA, J. 2011: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Cimburka u Městečka Trnávky. In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. AMMS II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 89–110. Brno.

[36] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchengen. Basel.

[37] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Středověké a raně novověké chladné zbraně ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově. In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. AMMS II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 127–188. Brno.