Polní opevnění u Jaroměře za války o bavorské dědictví (1778–1779) : obrana strategického prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy před stavbou pevnosti Ples/Josefov

Title: Polní opevnění u Jaroměře za války o bavorské dědictví (1778–1779) : obrana strategického prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy před stavbou pevnosti Ples/Josefov
Variant title:
  • Field fortifications near Jaroměř during the War of the Bavarian Succession (1778–1779) : defence of a strategic area at the confluence of the Elbe, the Metuje and the Úpa rivers before the construction of the Ples/Josefov fortress
  • Feldbefestigungen bei Jaroměř während des bayerischen Erbfolgekriegs (1778–1779) : die Verteidigung des strategisch gelegenen Raumes am Zusammenfluss der Elbe, Mettau und Aupa vor dem Bau der Festung Ples/Josefstadt
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 185-203
Extent
185-203
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Území severovýchodních Čech se stalo v průběhu vlády Marie Terezie jedním z hlavních dějišť prusko-rakouských konfliktů. Ze strategického hlediska byl důležitý zejména prostor vymezený městy Hradcem Králové a Jaroměří. Pruský král Fridrich toto území pravidelně využíval během přesunu svých vojsk při vpádech na území habsburské monarchie či při cestách zpět na území Kladska a Horního Slezska. Během války o bavorské dědictví rakouské velení vybudovalo pás polních opevnění, který pruskému vojsku znemožnil proniknout dále do vnitrozemí. Úspěšnost této taktiky měla za následek modernizaci královéhradecké pevnosti a zbudování nové pevnosti Ples/Josefov. Článek se věnuje archeologickému poznání pásu polních opevnění ve strategickém prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy.
The territory of north-eastern Bohemia became in the course of the reign of Empress Maria Theresa one of the key locations of the Prussian-Austrian military conflict. In terms of strategy, an area demarcated by Hradec Králové and Jaroměř was particularly important. Prussian King Frederick regularly used this area for the redeployment of his armies during invasions to the Habsburg monarchy or on the journeys back to Glatz and Upper Silesia. During the War of the Bavarian Succession, the Austrians built a belt of field fortifications which made it impossible for the Prussian army to venture further into the country. The success of this tactics resulted in the modernization of the Hradec Králové fortress and in the construction of a new one called Ples/Josefov. The article discusses the archaeological research into the belt of field fortifications in the strategic area defined by the confluence of the Elbe, the Metuje and the Úpa rivers.
Note
Následující text je součástí dlouhodobého projektu, který se věnuje archeologickému výzkumu událostí války o bavorské dědictví (Drnovský–Hejhal 2018; v tisku; Hejhal–Hornik 2017).