Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín)

Title: Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín)
Variant title:
  • Archaeological prospection of a high-medieval battlefield near Lipany (Kolín district)
  • Archäologische Prospektion des hochmittelalterlichen Schlachtfeldareals bei Lipan (Bezirk Kolín)
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 699-713
Extent
699-713
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je zaměřen na zhodnocení dosavadních výsledků bádání, které přinesly tři sezóny archeologického výzkumu bojiště u Lipan (okr. Kolín). Projekt, koncipovaný jako mezioborový, si klade za cíl upřesnit informace o lokalizaci a průběhu vojenského střetnutí mezi husitskými radikály a koalicí katolíků a umírněných utrakvistů 30. května 1434, ale rovněž zajistit aktivní archeologickou památkovou péči pro potenciálně ohroženou lokalitu, jež přitahuje k nelegálním zásahům uživatele detektorů kovů. Základem celého projektu je terénní identifikace a dokumentace areálu bojiště, která probíhá pomocí standardních i nových dokumentačních metod.
This contribution focuses on the assessment of the results of three seasons of archaeological research into a battlefield near Lipany (Kolín district). The project, conceived as an interdisciplinary one, sought to specify information about the site and the course of a military clash between Hussite radicals and the coalition of Catholics and moderate Utraquists on 30 May 1434. Another objective was to provide effective archaeological heritage care for the potentially endangered site attracting illicit metal detecting. The project was based on the terrain identification and documentation of the battlefield with the use of both standard and new documentation methods.
Note
Příspěvek je jedním z výstupů projektu realizovaného v rámci výzkumného cíle Archeologie, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury dlouhodobého rozvoje (DKRVO 99H3010010) výzkumné organizace NPÚ.
References
[1] NZ čj. 1852/46: Archiv nálezových zpráv AÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. 1852/46.

[2] NZ čj. 1853/46: Archiv nálezových zpráv AÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. 1853/46.

[3] NZ čj. 6611/46: Archiv nálezových zpráv AÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. 6611/46.

[4] BEDNAŘÍK, K., 1959: Kde byl pohřben Prokop Veliký, Vesnické noviny Českobrodského okresu 10, 29. 5. 1959.

[5] BENEŠ, J.–KUBŮ, F.–TÖRÖK, J., 2005: Soubor militarií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR XLVII, 461–480.

[6] BLÁHA, R.–HEJHAL, P.–SKALA, J., 2013: Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové). In: Argenti fossores et alii (Boroń, P., red), 289–306. Wrocław.

[7] BLAŽKOVÁ, K. a kol., edd., 2001: Bitva u Rakovníka 1620. Rakovník.

[8] BIEDERMAN, J. a kol., 2017: Biederman, J.–Čornej, P.–Militká, L.–Šámal, Z., Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu, ZPP 77 – Příloha, 1–10.

[9] BIEDERMAN, J. a kol., 2018: Biederman, J.–Čornej, P.–Militká, L.–Šámal, Z., Středověké bojiště u Lipan ve světle poznatků historických disciplín a probíhajícího archeologického výzkumu, Historie a vojenství 3, 32–51.

[10] BROCK, T.–HOMANN, A., 2011: Schlachtfeld-Archäologie: Auf den Spuren des Krieges. Sonderband 2011 der Zeitschrift Archäologie in Deutschland. Stuttgart.

[11] CYMBALAK, T., 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich, Archaeologica Pragensia 18, 263–282.

[12] CYMBALAK, T., 2010: Nálezy podkůvek na obuv na území České republiky ve středoevropském kontextu – nové poznatky. In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2012. Sborník materiálů z VI. mezinárodní konference – Obuv v historii, 183–201. Zlín.

[13] ČORNEJ, P., 1992: Lipanská křižovatka. Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy. Praha.

[14] HEBER, A., 2012: České hrady, zámky a tvrze. Čtvrtý díl. Střední Čechy. Praha.

[15] HOLAS, M., 2017: Detektorový průzkum části náchodského bojiště v roce 1866, Historie a vojenství 1, 18–23.

[16] HOMANN, A., 2013: Battlefield Archaeology of Central Europe – With a Focus on Early Modern Battlefields. In: Historical Archaeology in Central Europe (Mehler, N., ed.), 203–230. Rockville, MD.

[17] HRNČIŘÍK, P., 2012: Příspěvek k nálezům munice v prostoru bojiště Rozvadov 1621 – souhrn za období 2010–2012, Sborník muzea Českého lesa v Tachově 32/11, 17–21.

[18] HRNČIŘÍK, P., 2013: Příspěvek k nálezům munice v prostoru bojiště Rozvadov 1621 – souhrn za období 2010–2012, Sborník muzea Českého lesa v Tachově 33/13, 17–32.

[19] FOARD, G.–CURRY, A., 2013: Bosworth 1485. A Battlefield Rediscovered. Oxford.

[20] JÁNSKÁ, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Sión, AR XV, 220–247.

[21] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Ślasku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[22] KOSCELNÍK, P., 2013: Archeologie konfliktních areálů v Čechách v 15. století. Disertační práce, ulož. na KAR FF ZU Plzeň.

[23] KOSCELNÍK, P.–KYPTA, J.–SAVKOVÁ, E., 2013: Obléhání hradu Sion roku 1437. Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů, AR XLV, 574–598.

[24] KRAJÍC, R., 2006: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 3. 2. díl. Praha.

[25] KRÁSNÝ, F., 2014: Problematika detektorů kovů v archeologii. Rkp. diplomové práce, ulož. v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, Praha.

[26] KYPTA, J.–PODLISKA, J., 2014: Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami, AR XLVI, 609–632.

[27] KUBA, A., 2016: Podkovy z hradu Rokštejna. Morfologická analýza podkov 10.–15. století ve vztahu k druhu koně. Rkp. bakalářské práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[28] KUFFNER, H.–MIŠKOVSKÝ, J., 1899: Bitva u Lipan 30. května 1434. Český Brod.

[29] LEHKÝ, I.–SÝKORA, M., edd., 2017: Kalich a Panna. Hrady Jana Žižky. Most.

[30] LITAUSZKI, Z., 2012: Árpád- és késő középkori pecsétgyűrűk A dél-alföldi régióban. Kutatások bács-kiskun, békés és csongrád megyében. Szegedi tudományegyetem Bölcsészettudományi kar. Szeged.

[31] MACHÁČEK, J.–MĚCHURA, R., 2013: Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-krakovské vysočině. In: Argenti fossores et alii (Boroń, P., red.), 275–288. Wrocław.

[32] MAŘÍK, J.–KOŠTA, J., 2010: Archeologická mapa raně středověké Libice, výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště (DVD). Praha.

[33] MATOUŠEK, V., 2003: Předběžná zpráva o 2. a 3. sezoně archeologického výzkumu bojiště u Rozvadova z roku 1621, Sborník muzea Českého lesa v Tachově 33/11, 3–14.

[34] MATOUŠEK, V., 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha.

[35] MATOUŠEK, V. a kol., 2011: Zpráva o první sezoně systematického archeologického výzkumu bojiště z roku 1621 u Rozvadova, Sborník muzea Českého lesa v Tachově 32/1, 3–14.

[36] MATOUŠEK, V.–HRNČIŘÍK, P.–ŠÁMAL, Z., 2018: Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války. České Budějovice.

[37] MEDUNA, P., 1994: Povrchový průzkum komplexu obléhacích prací u Konopiště z let 1467–1468, CB 4, 243–250.

[38] MILITKÁ, L.–BENEŠ, Z.–ŠÁMAL, Z., 2018: Nové pravěké a raně středověké nálezy z areálu bojiště u Lipan, okr. Kolín, ASČ 22, 663–678.

[39] MILITKÁ, L.–ŠÁMAL, Z., 2017: Nález antoninianu císaře Trainana Decia u Lipan (okr. Kolín), Numismatický sborník 30, 114–117.

[40] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[41] NOWAKOWSKI, P. A., 2015: Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Pól Grunwaldu w dniach 4.–24. 09. 2014 r., Nowe Studia Grunwaldzkie I, 79–87.

[42] OLIVA, O., 1954: Kde byl pohřben Prokop Veliký. Separát z IV. svazku Historie a vojenství. Praha.

[43] PÍČ, J. L., 1891: Archeologický výzkum ve středních Čechách, PA XV, 199–411.

[44] POLLARD, T., 2009: The Rust of Time: Metal Detecting and Battlefield Archaeology. In: Metal Detecting and Archaeology (Thomas, S.–Stone, P., edd.), 181–202. Suffolk.

[45] PÖPPELMANN, H.–DEPPMEYER, K.–STEINMETZ, W. D., edd., 2013: Roms vergessener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn. Veröffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums. Darmstadt.

[46] PRÁŠEK, J. V., 1892: Zápis z komise. Ostatní sdělení, PA XV, 632.

[47] PRKNO, J.–VÁVRA, M.–ZAPÁŘKA, L., 1987: Lipany, okr. Kolín. In: Výzkumy v Čechách 1984–85, 109. Praha.

[48] PRKNO, J.–VÁVRA, M.–ZAPÁŘKA, L., 1987: Vitice, okr. Kolín. In: Výzkumy v Čechách 1984–85, 225. Praha.

[49] SCOTT, D. D., 2010: Uncovering History: The Legacy of Archeological Investigations at the Little Bighorn Battlefield National Monument. Montana.

[50] SCHLÜTER, W., 1992: Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht? Die untersuchungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke bei Osnabrück, Germania 70, 307–402.

[51] SCHÜRGER, A., 2009: Die Schlacht von Lützen 1632: Archäologische Untersuchungen auf dem linken kaiserlichen Flügel. In: Schlachtfeldarchäologie – Battlefield Archaeology, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, 135–149. Halle.

[52] SKLENÁŘ, K., 2011: Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie. Praha.

[53] SKOPEC, J., ed., 1924: Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického, z let 1770–1816. III/4. Praha.

[54] STRNAD, J., ed., 1891: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část I. Od r. 1300–1450. Plzeň.

[55] SUTHERLAND, T.–HOLST, M., 2005: Battlefield Archaeology – a Guide to the Archaeology of Conflict. London.

[56] SZABÓ, M.–BERTÓK, G.–GÁTI, C.–SZAJCSÁN, E., 2016: Mohács Battlefield Survey. The Lesson From the First National Archeological Metal Detecting Rally, Hungarian Archealogy (e-Journal). Dostupné z: http://files.archaeolingua.hu/2016NY/Szabo_et_al_E16NY.pdf, cit. 23. 3. 2019.

[57] ŠÁMAL, Z., 2001: Archeologové na bojišti. Několik poznámek k detektorovému průzkumu rakovnického bojiště z roku 1620. In: Bitva u Rakovníka 1620 (Blažková, K. a kol., edd.), 50–59. Rakovník.

[58] ŠÁMAL, Z., 2018: Bojiště u Rakovníka 1620. Příspěvek k problematice detektorové prospekce raně středověkých bojišť. Rkp. bakalářské práce, ulož. na FF UK, Praha.

[59] ŠTUKA, Č.–NOVÝ, P., 2015: Čertova brázda ve vztahu ke starým cestám. In: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2 (Martínek, J., ed.), 39. Brno.

[60] URBÁNEK, R., 1934: Lipany a konec polních vojsk. Praha.

[61] VÍCH, D., 2017: Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.