Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov

Title: Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov
Variant title:
  • Rood screens in medieval churches in Slovakia : a contribution to the building history of mendicant monasteries
  • Lettner in mittelalterlichen Kirchen in der Slowakei : ein Beitrag zur Baugeschichte von Bettelordenklöstern
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 715-747
Extent
715-747
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
K viacerým mendikantským kostolom na území Slovenska sa viažu doklady alebo indície o niekdajšej existencii stredovekého letnera. Identifikácia tejto špecifickej architektonickej konštrukcie ale nie je vždy jednoznačná. Závisí od celkovej interpretácie stavebného vývoja kostola, alebo dokonca kláštora (v prípade, keď nie je jednoznačné, ktorý objekt bol hlavným kláštorným kostolom). Štúdia sa zameriava na tri problémové prípady – stavby františkánov v Bratislave a Slovenskej Ľupči a augustiniánov-eremitov vo Veľkom Šariši. Záverečná časť sa dotýka problematiky letnerov aj mimo kontext mendikantskej architektúry.
Several mendicant churches in Slovak territory show evidence and indications of the existence of medieval rood screens. However, the identification of these specific architectural elements is not always clear. It depends on the general interpretation of the building development of a church, or even a monastery (in cases when it is not clear which building was the main monastery church). This study centres on three problematic cases: the constructions of the Franciscans in Bratislava and Slovenská Ľupča, and the Augustinians - Eremites in Veľký Šariš. The final part touches upon the existence of rood screens outside the context of mendicant architecture.
Note
Táto štúdia vznikla na základe riešenia grantového projektu VEGA 2/0023/16 Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku.