Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku

Title: Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku
Variant title:
  • The town of Rimavská Sobota in the Middle Ages and the modern age
  • Rimavská Sobota im Mittelalter und in der Neuzeit
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 75-86
Extent
75-86
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa zaoberá stredovekými a novovekými dejinami mesta Rimavská Sobota a konfrontuje ich s výsledkami archeologického výskumu Hlavného námestia. Ďalej sa zaoberá najvýznamnejšími stavbami – ohradeným farným kostolom, radnicou a tiež fortifikáciou mesta, ktorú tvorila palisáda a priekopa. Obranný systém preukázal archeologický nález palisády, ako aj zobrazenie na vedute mesta (vrátane kostola a radnice).
This contribution discusses the medieval and modern history of the town of Rimavská Sobota and makes comparisons based on the results of archaeological research into Hlavné námestie Square. It also centres upon the most important local constructions: a fenced parish church, the town hall and a fortification consisting of a palisade and a ditch. The existence of a municipal defence system was confirmed by the excavation of the palisade, as well as by representation in a town veduta (also depicting the church and the town hall).
References
[1] BAHÝL, V., 2011: Technická správa z dendrochronologickej analýzy vzoriek z mestskej stredovekej palisády mesta Rimavská Sobota. Zvolen, rkp. ulož. archív Gemersko-malohontského múzea, Rimavská Sobota, inv. č. A-8/2011-AV-37/2008.

[2] DOROTJAK, D., 1972: Lístkovnica historických jadier Slovenských miest. Banská Bystrica, Banská Štiavnica, okres Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Pamiatky Príroda III, č. 5, 23–26.

[3] DRENKO, Z., 1970: Archeologický výskum Tureckého hradu "Sobôtka" – Archäologische Grabung auf der Türkenburg "Sobôtka", Zborník SNM LXIV – História 10, 139–175.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku – Das mittelalterliche Dorf in der Slowakei. Bratislava.

[5] HUDÁK, J., 1984: Patrocínia na Slovensku. Bratislava.

[6] KOLLMANN ÖRS, L., 2001: Miesto Rimavskej Soboty v systéme stredovekých miest. Nepublikovaný príspevok z konferencie Rimavská Sobota v stredoveku, rkp. ulož. archív Gemersko-malohontského múzea, Rimavská Sobota, inv. č. 9132 sign. PT 17.

[7] KOLLMANN ÖRS, L., 2001a: Rimaszombat középkori története. In: Analecta Mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról (Neumann, T., ed.), 112–153. Budapest.

[8] KOLLMANN ÖRS, L., 2004: Gömör és Kishont vármegyék központi helyei a középkorban. Dizertačná práca. Debrecen.

[9] KOVÁCS, I. B., 1996: Pokračovanie výskumu v Rimavskej Sobote na Hlavnom námestí – Fortsetzung der Grabung in Rimavská Sobota auf dem Hauptplatz, AVANS 1994, 22. Nitra.

[10] KOVÁCS, I. B., 1999: Tretia etapa záchranného archeologického výskumu v Rimavskej Sobote – Dritte Etappe der archäologischen Rettungsgrabung in Rimavská Sobota, AVANS 1997, 96–97. Nitra.

[11] KOVÁCS, I. B., 2001: Stredoveká Rimavská Sobota. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota.

[12] KOVÁCS, I. B., 2005: Gemersko. Rimavská Sobota.

[13] KOVÁCS, I. B., 2010: Rimaszombat. Várostörténeti barangolások I. Rimavská Sobota.

[14] KOVÁCS, Š. B., 1983: Stredoveké nálezy z Rimavskej Soboty – Mittelalterliche funde aus Rimavská Sobota, AVANS 1982, 140–141. Nitra.

[15] KOVÁCS, Š. B., 1993: Nálezy komorových kachlíc z Rimavskej Soboty – Fund von Blattnapfkacheln aus Rimavská Sobota, AVANS 1992, 71–72. Nitra.

[16] KOVÁCS, Š. B., 1995: Prvá etapa výskumu hlavného námestia v Rimavskej Sobote – Erste Grabungsetappe auf dem Platz Hlavné námestie in Rimavská Sobota, AVANS 1993, 82–83. Nitra.

[17] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava.

[18] NOVÁK, M., 2004. Príspevok k výskumu stredovekých kamenných krstiteľníc na Slovensku – Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Steintaufbecken in der Slowakei, AH 29, 507–522.

[19] SOKOLOVSKÝ, L., 1985: Regestár stredovekých listín Štátneho okresného archívu v Rimavskej Sobote (1335–1524). Rimavská Sobota.

[20] SOKOLOVSKÝ, L., 1997: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 – Brief history of Malohont until 1803. Martin.

[21] SOKOLOVSKÝ, L., 2005: Stredoveké listiny k dejinám Rimavskej Soboty. In: Gemer-Malohont 1. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (Bodorová, O., ed.), 54–63. Rimavská Sobota.

[22] ZALČÍK, T., 1973: Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku. Bratislava.