Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku

Title: Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku
Variant title:
  • The town of České Budějovice and its hinterland in the high Middle Ages
  • Die Stadt České Budějovice und ihr Hinterland im Hochmittelalter
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 143-164
Extent
143-164
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá vývojem zázemí města Českých Budějovic ve středověku. Na základě rozboru historických pramenů jsou nastíněny základní tendence a předpoklady vzniku městského zázemí. Městské zázemí bylo od 14. století tvořeno dvanácti městskými vesnicemi a několika šosovními dvory a představovalo souvislé a koncentrované osídlení kolem města ve vzdálenosti 7–8 km. Městské vesnice se vyznačují svébytným dvorovým uspořádáním usedlostí, v několika případech se zde dochovaly pozůstatky pozdně středověké architektury. V článku je rovněž diskutován hospodářsko-ekonomický potenciál městského regionu ve 13.–15. století.
This contribution is dedicated to the development of the hinterland of the town of České Budějovice in the Middle Ages. Basic trends in the establishment of peripheral municipalities, and prerequisites for them, are outlined on the basis of the analysis of historical sources. From the 14th century onwards, these consisted of twelve villages and a number of working yards falling within the town's taxation system. These made up a continuous and concentrated settlement around the town, within seven or eight kilometres. Such municipal villages were typified by a specific yard form of layout for the buildings. The remains of late-medieval architecture survive in several cases. The article also discusses the economic potential of the municipal region in the 13th–15th centuries.
Note
Příspěvek je výstupem grantu Proměny sídelních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání SGS-2010-43 podpořený též projektem OP VK Strategie archeologického výzkumu v Evropě CZ.1.07/2.3.00/20.0036.
References
[1] CDB IV: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae IV/1–2, (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1962–1965.

[2] CDB V: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V/1–2, (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1974–1981.

[3] CIM II: Codex iuris municipalis Regni Bohemiae II. Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1225–1419 (Čelakovský, J., ed.). Praha 1895.

[4] CIM III: Codex iuris municipalis regni Bohemiae III. Privilegia královských měst venkovských z let 1420–1526 (Čelakovský, J.–Friedrich, G., edd.). Praha 1948.

[5] KNIHY KRÁLOVSKÉHO ÚROKU 1446–1482: Knihy královského úroku z let 1446–1482, ulož. v SOkA České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, sign. D 99.

[6] KNIHA LOZUNKŮ 1396–1416: Kniha lozunků z let 1396–1416, ulož. v SOkA České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, sign. D 9.

[7] LE I: Libri erectionum Archidioecesis Pragensis I (Borový, C., ed.). Pragae 1873.

[8] LE II: Libri erectionum Archidioecesis Pragensis II (Borový, C., ed.). Pragae 1878.

[9] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (Emler, J., ed.). Praha 1882.

[10] RBM III: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III (Emler, J., ed.). Praha 1890.

[11] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV (Emler, J., ed.). Praha 1892.

[12] REJSTŘÍK MĚSTSKÝCH DÁVEK 1384: Rejstřík městských dávek z roku 1384, ulož. SOkA České Budějovice, sign. D 4.

[13] TEREZIÁNSKÝ KATASTR: Tereziánský katastr český (Chalupa, A. et al., edd.) Praha 1964–1970.

[14] URBÁŘ 1513: Urbář z roku 1513, ulož. SOkA České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, sign. D 156.

[15] ADÁMEK, J., 1995: Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době – Altarbenefizien in Budweis in der vorhussitischen Zeit, JSH 64, 34–73.

[16] BAKALA, J., 1973: Monopolizace tržních vztahů a mílové právo ve městech severní Moravy a Opavska do počátku 15. století, ČSM B 22, 114–133.

[17] BAKALA, J., 1975: Venkovské majetky měst a měšťanů na severní Moravě v předhusitské době, ČSM B 24, 106–119.

[18] BEER, K., 1915: Über Losungbücher und Losungwesen böhmischer Stadte im Mittelalter, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 36, 1–36.

[19] BORSKÁ-URBÁNKOVÁ, M., 1964: Majetková a sociální struktura Českých Budějovic koncem 14. a počátkem 15. století, Sborník archivních prací 14, 119–173.

[20] BRANIŠ, J., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v Čechách. Politický okres česko-budějovický VIII. České Budějovice.

[21] ČECHURA, J., 1984: Počátky královského města České Budějovice, JSH 53, 57–68.

[22] ČECHURA, J., 1985: České Budějovice – příklad vytváření městského velkostatku ve středověkých Čechách, JSH 54, 161–173.

[23] ČECHURA, J., 1986: K charakteru zástavby v Českých Budějovicích na přelomu 14. a 15. Století – Zur Charakteristik der Verbauung in České Budějovice im Wendepunkt des 14.–15. Jahrhunderts, AH 11, 245–253.

[24] ČECHURA, J., 1987a: Nová interpretace berní knihy Českých Budějovic z let 1396–1416, JSH 56, 1–12.

[25] ČECHURA, J., 1987b: Poplatníci v berní knize Českých Budějovic z let 1396–1416, JSH 56, 57–70.

[26] ČECHURA, J.–RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století, Památky a příroda 13, 407–415.

[27] DOLEŽEL, J., 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411 – Zur mittelalterlichen Stadtverfassung in der Brünner Gegend bis 1411. In: Mediaevalia archaeologica 2 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 159–259. Praha – Brno.

[28] DRAGOUN, Z.–KLÁPŠTĚ, J.–SMETÁNKA, Z., 1983: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy – A contribution to the study of rural hinterland of the mediaeval city of Prague, AR XXXV, 387–426.

[29] DURDÍK, T., 2008: Hrady na Malši. Praha.

[30] DVOŘÁKOVÁ, K.–KOVÁŘ, D., 2005: Nejstarší urbář královského města Českých Budějovic z roku 1513. In: Staré Budějovice 1. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic, 171–186. České Budějovice.

[31] FIALA, E., 1895. České denáry. Praha.

[32] HAUSEROVÁ, M., 1992: Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v českých zemích, ZPP 1, 9–16.

[33] HUFNAGL, F., 2008: Die Maut zu Gmunden: Entwicklungsgeschichte des Salzkammergutes. Wien–Koln–Weimar.

[34] CHÁBERA, S., 1985: Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Praha.

[35] JANKOVSKÁ, V., 1999: Přírodní prostředí a osídlení Třeboňské pánve z hlediska pylové analýzy (pozdní glaciál a holocén). In: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl I. Soupis a studie (Beneš, A.–Michálek, J.–Zavřel, P., edd.), 166–172. České Budějovice.

[36] JANKOVSKÁ, V., 2001: Paleobotanická rekonstrukce přírodního prostředí kultury únětické a středověku na lokalitě České Budějovice – Dobrovodská stoka –Palaeobotanic Reconstruction of the Environment of Únětice Culture and Middle Ages in České Budějovice-Dobrovodská stoka. In: Ve službách archeologie III. Sborník k 75. narozeninám Prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc. (Hašek, V.–Nekuda, R.–Unger, J., edd.), 92–98. Brno.

[37] JANOUŠEK, B., 1965: Rod Klariců a rychtářský úřad v Českých Budějovicích, JSH 34, 1–13.

[38] JANOUŠEK, B., 1969: Nejstarší zachovaná českobudějovická městská kniha z let 1375–1407 (1411). In: Minulost a současnost Českých Budějovic. Studie a materiály I, 5–16. České Budějovice.

[39] JEŽEK, M., 1997: Hospodářský region středověkého města – Die Wirtschaftsregion der mittelalterlichen Stadt. In: Život v archeologii středověku. Sborník věnovaný Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, 309–320. Praha.

[40] KAVKA, F., 1959: Majetková, sociální a třídní struktura českých měst v první polovině 16. století ve světle knih a rejstříků městské dávky, Sborník historický 6, 253–294.

[41] KAVKA, F., 1965: Městské hospodářství v Českých Budějovicích v 16. a počátkem 17. století, JSH 34, 31–58.

[42] KEJŘ, J., 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.

[43] KLÁPŠTĚ, J., 1997: Die mittelalterliche Most und das Moster Land: Die Stadt und ihre Region. In: Život v archeologii středověku. Sborník věnovaný Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, 327–341. Praha.

[44] KLÁPŠTĚ, J., 1999: Středověké město a jeho region: východiska archeologického projektu. In: Mediaevalia archaeologica 1 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 13–20. Praha–Wroclaw.

[45] KLÁPŠTĚ, J.–SMETÁNKA, Z.–TOMÁŠEK, M., 2000: The Medieval Bohemian Town and its Hinterland. In: Ruralia III. PA– Supplementum 14 (Klápště, J., ed.), 294–302. Praha.

[46] KOLDA, V., 2003: Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu. České Budějovice.

[47] KÖPL, K., 1901: Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. I. Band. 1. Häfte. 1251–1391. Prag.

[48] KOŘAN, J.–KOUTEK, J., 1947: Rudní ložiska v oblasti rudolfovské a jejich dějiny. Praha.

[49] KOVÁŘ, D., 2006: Královská pevnost na jihu Čech – Z minulosti českobudějovických hradeb. České Budějovice.

[50] KUČA, K., 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách – Urbanistische Komposition der mittelalterlichen Städte und Märkte, AH 17, 115–130.

[51] KUČA, K., 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[52] KUNA, M.–KŘIVÁNKOVÁ, D., 2006: Archiv 3.0. Systém archeologické databáze Čech – uživatelské příručka. Praha.

[53] KUTHAN, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[54] KUTHAN, J., 1971: Zvíkovský purkrabí Hirzo. Příspěvek k dějinám kolonizace jižních Čech, ČsČH 19, 711–725.

[55] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice.

[56] LAVIČKA, R., 2005: Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele na Starém městě v Českých Budějovicích. In: Staré Budějovice 1. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic, 20–44. České Budějovice.

[57] LÍBAL, D.–MUK, J., 1969: Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic. Studie a materiály I, 57–74. České Budějovice.

[58] MACHART, J., 1999: Neživá příroda a její vývoj v období mohylových kultur. In: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl I. Soupis a studie (Beneš, A.–Michálek, J.–Zavřel, P., edd.), 145–152. České Budějovice.

[59] MENDL, B., 1926: Sociální krise měst ve stol. čtrnáctém, ČsČH 32, 249–282.

[60] MEZNÍK, J., 1960: Venkovské statky brněnských měšťanů ve 14. a 15. století, Sborník Matice moravské 79, 129–147.

[61] MEZNÍK, J., 1965: Venkovské statky pražských měšťanů v době předhusitské a husitské, Rozpravy ČSAV 75/2, 1–68.

[62] MEZNÍK, J., 1965a: K otázce struktury českých měst v době předhusitské, SPFFBU C 12, 73–91.

[63] MILITKÝ, J., 1995: Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích, Výběr – Časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech 32, 77–85.

[64] MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 1994: Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. Mediaevalia Archaeologica Bohemica. PA – Supplementum 85/2, 219–221.

[65] MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 1998: Raně středověké osídlení v okolí Českých Budějovic –Frühmittelalterliche Besiedlung in der Gegend von České Budějovice, AR L, 397–432.

[66] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1979: Nález z Kněžských dvorů, o. České Budějovice (14.–15. století), Numismatický sborník 15, 181–231.

[67] NOVÝ, R., 1971: Hospodářský region Prahy na přelomu 14. a 15. století, ČsČH 19, 397–418.

[68] PAVEL, J., 1965: České Budějovice. České Budějovice.

[69] PEŠTA, J., 1997: Usedlost čp. 1 v Krníně, PRP IV, 101–115.

[70] PEŠTA, J., 2007: Encyklopedie českých vesnic II. Jižní Čechy. Praha.

[71] PLETZER, K., 1972: Zaniklé osady v okolí Strýčic na Českobudějovicku, JSH 41, 45–47.

[72] PLETZER, K., 1981: Záboří Čéče z Budějovic – Opatovice u Hluboké nad Vltavou?, JSH 50, 77–82.

[73] PLETZER, K., 1992: Z nejstarší historie Dolní Vesce u Velešína, Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 29, 23–25.

[74] PLETZER, K., 1994: Černice v donaci českobudějovickému špitálu z roku 1331, Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 31, 191–192.

[75] POKORNÝ, P.–KOČÁR, P.–JANKOVSKÁ, V.–MILITKÝ, J.–ZAVŘEL, P., 2002: Archaeobotany of the High Medieval Town of České Budějovice – Archeobotanika středověkého města České Budějovice, AR LIV, 813–836.

[76] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Českoskoslovenska. In: Studia geografia 16. Brno.

[77] RADOMĚRSKÝ, P., 1966: Studie k českému mincovnictví 13. století. Nález brakteátů v Českých Budějovicích r. 1936 a otázka budějovické mincovny ve 13. století, ČNM A 135, 5–24.

[78] ROUBÍK, F., 1961: Spory jihočeských měst o směr obchodních cest ve 14. a 17. století, JSH 30, 1–18.

[79] RYBNÍČEK, K.–RYBNÍČKOVÁ, E., 1999: Původní vegetace a přírodní poměry v počátcích osídlení. In: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Díl I. Soupis a studie (Beneš, A.–Michálek, J.–Zavřel, P., edd.), 184–190. České Budějovice.

[80] SMETANA, J., 1995. K problému translací českých měst ve 13. a 14. století – Zum Problem der Übertragung böhmischer Städte im 13. und 14. Jahrhundert, AH 14, 95–107.

[81] SOMMER, J., 1991: Poznámky k jihočeské architektuře doby kolem roku 1300, Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 28, 101–110.

[82] ŠIMEČEK Z., 1959: Renty a rentovní listiny v Českých Budějovicích, Právněhistorické studie 5, 49–75.

[83] ŠIMEČEK Z., 1963: Monopolní obchod s vínem v Českých Budějovicích 1424–1434. Příspěvek k poznání zahraničního obchodu Čech v období husitském, Sborník historický 11, 7–65.

[84] ŠIMEČEK Z., 1968: Městská listina ve středověkých Českých Budějovicích, Sborník historický 16, 49–73.

[85] ŠIMEČEK Z., 1971: Obchod jižních Čech s Rakousy v druhé polovině 15. a na počátku 16. století, ČsČH 19, 683–710.

[86] ŠIMEČEK Z., 1991: Der Salztransport auf der Moldau von Budweis nach Moldautein im 16. Jahrhundert, Jahrbuch des Oberosterreichischen Musealvereines Gesselschaft fur Landeskunde 136, 223–238.

[87] ŠIMEČEK Z., 1992: Eisen im Handel der oberösterreichischen Kaufleute nach Böhmen im 15. und 16. Jahrhundert. In: Stadt und Eisen. Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 11, 207–218. Linz.

[88] ŠVÁBENSKÝ, M., 1994: K hospodářským dějinám Brna v období 1243–1411, BMD XII, 175–253.

[89] THOMA, J., 1997: Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích – Beitrag zur Bauentwicklung des dominikanischen Klosters in České Budějovice, AH 22, 49–60.

[90] TOMAS, J., 1979: Města v severozápadních Čechách ve 13. století – Towns in Northwestern Bohemia in the 13th Century, Hospodářské dějiny 4, 69–132.

[91] TOMAS, J., 1997: Řešení vlastnických vztahů k území vznikajících královských měst ve 13. století – Die Lösung der Besitzverhältnisse bei den Gebieten der entstehenden königlichen Städte im 13. Jahrhundert. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, 615–619. Praha.

[92] TOMÁŠEK, M., 2003: Půdy české republiky. Praha.

[93] VANĚČEK, V., 1975: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha.

[94] VANÍČEK, V., 1979: Vzestup rodu Vítkovců v letech 1169–1269 – Zum Aufstieg der Familie Wittiko, Folia historica Bohemica 1, 93–108.

[95] VODĚRA, S.–ŠKABRADA, J., 1986: Jihočeská lidová architektura. České Budějovice.

[96] ZAVŘEL, P., 1981: Z nových nálezů středověké keramiky, Výběr – Časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech 18, 187–190.

[97] ZAVŘEL, P., 1993: Současný stav znalostí o pravěku z území města České Budějovice, JSH 62, 3–18.

[98] ŽEMLIČKA, J., 1998: "Právo nucené směny" při zakládání středověkých měst – "Das Rechts des Zwan gaustausch" bei der Gründung mittelalterlicher Städte, ČČH 96, 502–531.

[99] ARCHIVNÍ MAPY – Archivní mapy, http://archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 10. 2. 2012.

[100] PŮDNÍ MAPA – Půdní mapa z roku 2003 v měřítku 1 : 000 000 sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky, 3. vydání. Česká geologická služba, http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map, cit. 10. 2. 2012.