Opevněná hradní městečka v Čechách

Title: Opevněná hradní městečka v Čechách
Variant title:
  • Fortified castle towns in Bohemia
  • Befestigte Burgstädtchen in Böhmen
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 175-187
Extent
175-187
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek sumarizuje dosavadní vědomosti o na rozdíl od evropské situace spíše stranou zájmu stojících opevněných středověkých hradních městečkách a latránech na území Čech. Tyto sídlištní jednotky tvořily vždy příslušenství nejčastěji šlechtického hradu, na jehož zboží kromě toho existovala další význačnější města a městečka. Hradní městečka byla (na rozdíl od latránů) městečky i statutárně. Pojednán je prostorový vztah sledovaného typu sídelních jednotek k hradu, komunikační schéma, opevnění a vnitřní zástavba. Středověká hradní městečka v Čechách představují velmi zajímavé téma, které by si nepochybně zasloužilo systematičtější pozornost, než jaké se mu doposud dostalo.
The article sums up existing knowledge about fortified medieval castle towns and their dependent municipalities on Czech territory. Research into castle towns in the Czech Republic is still in its infancy compared with the rest of Europe. These settlement units invariably belonged to castles held by the nobility, the property of which also included further – usually more important – towns, both small and large. Unlike the dependent municipalities, the castle towns had full town status. This contribution discusses the spatial relationship between the observed type of settlement units and castles and provides a schema for their communication, their fortification and the layout of the buildings within them. Medieval castle towns in Bohemia are very interesting and thoroughly deserving of more systematic research.
Note
Tento text vznikl v rámci grantového projektu Ministerstva kultury ČR DB06P01OPP004 České hrady – záchrana pramenů.
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des örderprojekts des Kulturministeriums der Tschechischen Republik DB06P01OPP004 "Tschechische Burgen – Rettung von Quellen".
References
[1] DURDÍK, T., 1981: Povrchový průzkum zaniklého sídlištního komplexu Stará Dubá, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 141–168.

[2] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Böhlau. Wien – Köln – Weimar.

[3] DURDÍK, T., 1996: Památky Rabštejna nad Střelou a jeho nejbližšího okolí. In: Hazlbauer, Z., Historické kachle z Rabštejna nad Střelou. Vlastivědná knihovnička SPS. Svazek 2, 35–45. Praha.

[4] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[5] DURDÍK, T., 1999a: Zaniklý sídlištní komplex Stará Dubá. Sázavsko VI, 4–17.

[6] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[7] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[8] DURDÍK, T., 2006: Latran – ein spezifischer Typ der befestigten Unterburgsiedlungen in Böhmen – Latran: une type spécifique de peuplements castraux en Bohème – Latran: a specific type of castral population in Bohemia, Château Gaillard 22, 109–118.

[9] DURDÍK, T., 2007: Vkládání hradů do starších českých měst – Die Einfügung von Burgen in ältere böhmische Städte, AH 32, 199–210.

[10] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[11] DURDÍK, T., 2008a: Hrady na Malši – Burgen an der Malše (Malsch). Vlastivědná knihovnička SPS. Svazek 15. Praha.

[12] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha.

[13] DURDÍK, T., 2011a: Città-castello fortificate in Bohemia. In: Città murate del Veneto, 47–53. Verona.

[14] DURDÍK, T.–KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1995: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek.

[15] DVOŘÁKOVÁ, V.–HILMERA, J., 1947: Rožmberský latrán pod Příběnicemi, ZPP VII, 121–126.

[16] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1985–1986: Ke stavební podobě hradu v Úštěku, Litoměřicko XXI–XXII, 77–95.

[17] HEJNA, A., 1954: Archeologický výzkum v Příběnicích, ČNM A CXXIII, 157–162.

[18] HEJNA, A., 1955: Archeologický výzkum latránu pod Příběnicemi, JSH 24, 79–90.

[19] HEJNA, A., 1959: Výsledky archeologického výzkumu v Příběnicích, JSH 28, 12–16.

[20] HEJNA, A., 1960: Archeologický výzkum Zvíkovského Podhradí – Die archäologische Erforschung des "Suburbiums" von Zvíkov, ČNM A CXXIX, 202–205.

[21] HLOŽEK, J., 2011: Příběničky, http://www.ebidat.de.

[22] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. A–G. Praha.

[23] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. H–Kole. Praha.

[24] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Kolí–Mí. Praha.

[25] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Ml–Pan. Praha.

[26] KUČA, K., 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl. Par–Pra. Praha.

[27] KUČA, K., 2004: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl. Pro–Sto. Praha.

[28] KUČA, K., 2008: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl. Str–U. Praha.

[29] KUČA, K., 2011: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VIII. díl. V–Ž. Praha.

[30] LANCINGER, L.–MUK, J., 1989: Hradní palác v Soběslavi – Burgpalas in Soběslav, CB 1, 159–169.

[31] MENCLOVÁ, D., 1971: Rábí – státní hrad a památky v okolí. Praha.

[32] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I, II. Praha.

[33] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 1, 2. Praha (2. vydání).

[34] RAZÍM, V., 1988: Městské opevnění v Ratajích nad Sázavou (povrchový průzkum) – Die Stadtbefestigung von Rataje a.d. Sázava (Oberflächenerkundung), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 29, 79–93.

[35] RUSÓ, A.–SMETANA, J., 1994: Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí) – Stadtwüstung unter der Burg Hasenburg, AH 19, 319–336.

[36] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze Království českého II. Praha.

[37] SEDLÁČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze Království českého VII. Praha.

[38] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze Království českého XII. Praha.

[39] VAŘEKA, P., 1993: Povrchový průzkum hradu Příběničky (okr. Tábor) – Die Oberflächenuntersuchung der Burg Příběničky (Bez. Tábor), CB 3, 95–110.

[40] VELÍMSKÝ, T., 1992: Zur Problematik der Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg), PA LXXXIII, 105–148.