Hrady pražského biskupství (arcibiskupství)

Title: Hrady pražského biskupství (arcibiskupství)
Variant title:
  • Die Burgen des Prager Bistums (Erzbistums)
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 291-306
Extent
291-306
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANDERLE, J.-KAREL, T.-ŠVÁBEK, V., 1994: Městský hrad v Rokycanech - Stadtburg in Rokycany. AH 19, 71-77.

[2] BOLINA, P.-DURDÍK, T., 1984: Povrchový průzkum hradu v Trhovém Štěpánově - Surface survey of the bishops Castle at Trhový Štěpánov. SVPP 25, 105-118.

[3] ČAREK, J. 1947: Románská Praha. Praha.

[4] DUNAN, M. E., 1950: Les Chateaux-forts du comté de Luxembourg et les progres dans leur défense sou Jean l'Aveugle 1309-1346. Luxembourg.

[5] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 1986: Několik poznámek k disposici olomouckého hradu - Einige Bemerkungen zur Disposition der Burg in Olomouc. AH 11, 95-101.

[6] DURDÍK, T.-KRUŠINOVÁ, L., 1986: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně - Zu den Anfängen und der mittelalterlichen Baugestalt der Burg in Horšovský Týn. AH 11, 127-142.

[7] DURDÍK, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století - Entwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.-13. Jahrhundert. AH 3, 41-52.

[8] DURDÍK, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách. Folia historica bohemica I, 177-191.

[9] DURDÍK, T., 1983: A XIII. századi csech várak tipológiának és fejlödéstörténeték rövid vázlata - Kurze Übersicht der Typologie und der Entwicklung tschechischer Burgen im 13. Jahrhundert. Müemlek védelem 27, 242-254.

[10] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha.

[11] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 1987: Povrchový průzkum hradu Křivsoudova - Surface survey of the castle at Křivsoudov. SVPP 28, 139-157.

[12] DURDÍK, T., 1988: Die Entwicklung der böhmischen Burgen im 13. Jahrhundert. Steine sprechen 86 (XXVII/2), 22-29.

[13] DURDÍK, T., 1990: Adelsburgen im Rahmen des böhmischen Burgenbaus im 13. Jahrhundert. Castrum Bene 1989, 247-262.

[14] DURDÍK, T., 1991: Stavební podoba jižního nároží hradu Lichnice v souvislosti s jeho počátky - Baugestalt der Südecke der Burg Lichnice im Zusammenhang mit ihren Anfängen. CB 2, 53-64.

[15] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 1991: Kaple vrcholně středověkých hradů - Kapellen hochmittelalterlichen Burgen. CB 2, 9-22.

[16] DURDÍK, T., 1994a: Castles belonging to the Knight Hospitallers of. St. John of Jerusalem in Bohemia. IBI Bulletin 48, 79-84.

[17] DURDÍK, T., 1994b: Anfänge der hochmittelalterlichen Burgen in Böhmen. Chateau Gaillard XVI, 143-153.

[18] DURDÍK, T., 1994c: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Böhlau. Wien-Köln-Weimar.

[19] DURDÍK, T., 1995a: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[20] DURDÍK, T., 199Sb: Die Kapellen der böhmischen hochmittelalterlichen Burgen. In: Burg- und Schloßkapellen. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B: Schriften. Marksburg/Braubach, 21-30.

[21] DURDÍK, T., v tisku a: Burgen des mitteleuropäischen Kastelltyps. In: Forschungen zu Burgen und Schlösser, München-Berlin.

[22] DURDÍK, T., v tisku b: Die Steinburgen Böhmens bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Castrum Bene 4.

[23] DURDÍK, T., v tisku c: Wohntürme böhmischer Burgen. Burgenforschung aus Sachsen.

[24] DURDÍK, T., v tisku d: Česká hradní architektura doby Jana Lucemburského. In: Umění doby Jana Lucemburského. Praha.

[25] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku a: Böhmische bischöfliche Burgen bis zu den Hussitenkriegen. Castrum Bene 3.

[26] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku b: Der Bischofshof in der Prager Unterburg. Castrum Bene 3.

[27] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku c: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[28] DURDÍK, T.-KRUŠINOVÁ, L., v tisku: Die Bischofsburg in Horšovský Týn (Bischofsteinitz). Castrum Bene 3.

[29] DVOŘÁK, M.-MATĚJKA, B., 1907: Soupis oamátek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém. Díl II. Zámek roudnický. Praha.

[30] EMLER, J., 1870: Něco o bernictví českém v dobách starších. PA VIII 20-38.

[31] GABRIEL, F., 1979: Nejstarší osídlení hrádku Hřídelíku. Litoměřicko 15, 53-64.

[32] GABRIEL, F., 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci - Zur Problematik befestigter Wohnsitze auf Sandstein. CB 1, 125-138.

[33] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1994: Stavební vývoj hradu Helfenburka - Bauentwicklung der Burg Helfenburg. AH 19, 51-64.

[34] GLOSOVÁ, M., 1977: Příbramská tvrz - stavebně historický průzkum - Die Feste in Příbram - eine bauhistorische Erkundung. AH 2, 179-188.

[35] HEROUT, J., 1975: Naše stavební památky. Praha.

[36] HLAVSA, V.-VANČURA, J., 1983: Malá Strana - Menší město Pražské. Praha.

[37] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-CHOTĚBOR, P.-ŽEGKLITZ, J., 1986: Bývalý biskupův dům na Pražském hradě - Das ehemalige Bischofshaus auf der Prager Burg. AH 11, 124-140.

[38] CHOTĚBOR, P., v tisku: Böhmische bischöfliche Festen. Castrum Bene 3.

[39] KAISER, V., 1979: Gotické kachle z hradu Kyšperka. Ústecký sborník historický, 45-59.

[40] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 1, 2. 2. vydání. Praha.

[41] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raněstředověká architektura v Čechách. Praha.

[42] PROCHÁZKA, Z., 1989: Starý Herštejn ve světle povrchového průzkumu - Die Burg Starý Herštejn im Lichte der Oberflächenuntersuchung. CB 1, 215-228.

[43] RADOVÁ, M., 1977: Románské stavitelství. Praha.

[44] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, IV. Ed. Pragae 1.

[45] SEDLÁČEK, A., 1936a: Hrady, zámky a tvrze království českého 11. 2. vydání. Praha.

[46] SEDLÁČEK, A., 1936b: Hrady, zámky a tvrze království českého 14. 2. vydání. Praha.

[47] RICHTER, V., 1932: Maltézský kostel P. Marie na Malé Straně v Praze ve středověku. PA n. ř. II, 40.

[48] SMETÁNKA, Z., 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách. AH 8, 145-154.

[49] TOMEK, V. V., 1892: Dějepis města Prahy І, II. Praha.

[50] VARHANÍK, J.-ZAVŘEL, J., 1994: Nové nálezy v areálu bývalého biskupského dvora na Malé Straně v Praze - Neue Funde auf dem Gelände des Ehemaligen Bischofshofes in der Kleinseite in Prag. ZPP LIV, 151-153.