Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století

Title: Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století
Variant title:
  • In the service of Czechoslovakia : archaeological research into Prague Castle in the 20th century
  • In den Diensten der Tschechoslowakei : die archäologischen Ausgrabungen auf der Prager Burg im 20. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 693-711
Extent
693-711
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Historie výzkumu Pražského hradu se ve dvacátém století prolíná s historií Československa a České republiky. Hrad je od roku 1918 upravován pro nově příchozí prezidenty, z nichž někteří měnili zásadním způsobem život celé společnosti. Většina z nich (nebo z jejich aparátu) se snažila symbolicky využít tisíciletou historii místa a přebudovat jej na základě myšlenek své doby. Výrazné změny se udály ve 20. letech po nástupu Tomáše Garrigua Masaryka. Další pak měly nastat v období po druhé světové válce za prezidentů Klementa Gottwalda a jeho následovníků. Ty největší se, možná naštěstí, neuskutečnily. Nové impulzy přišly s prezidentem Václavem Havlem po roce 1990. U všech přestaveb, nových interpretací a formativních výstavních počinů týkajících se českého středověku jsou od roku 1925 archeologové Archeologického ústavu v Praze.
The history of research into Prague Castle in the 20th century intertwines with the history of Czechoslovakia and the Czech Republic. Since 1918 the castle has been modified for the needs of the newlyarriving presidents, some of whom have significantly changed the life of the whole society. The majority of them (or their management) have tried to make symbolic use of the thousand-year history of the site and to transform it, based on the ideology of their era. Major changes took place in the 1920s after the arrival of Tomáš Garrigue Masaryk, and further changes were planned for the period after the Second World War, under President Klement Gottwald and his successors. It is perhaps fortunate that the most radical ones were not implemented. New stimuli came with President Václav Havel after 1990. Since 1925, archaeologists from the Institute of Archaeology in Prague have been involved in all reconstructions, new interpretations and formative exhibition projects regarding the Middle Ages in the Czech lands.
Note
Text vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky "Skryto pod povrchem" a je věnován Petru Chotěborovi k jeho životnímu výročí.
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Projekts der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik "Verborgen unter der Oberfläche" und ist Petr Chotěbor zu seinem Lebensjubiläum gewidmet.
References
[1] 116 516/50: Žádost o souhlas pana prezidenta republiky k tlumočení blahopřání dr. Borkovskému k jeho objevu na Pražském hradě, APH, 400 000, inv. č. 209.

[2] 304 050/53: Dohoda o způsobu práce archeologického výzkumu Pražského hradu a jeho poměru ke KPR, APH, 400 000, inv. č. 209.

[3] 400 408/70: Dopis Archeologického ústavu Kanceláři prezidenta republiky s kresbou situace v terénu, AKPR, fond 6030.

[4] 400 289/57: Návrh směrnic o pracovním postupu při svolávání a jednání vědecké rady KPR s návrhem na složení vědecké rady, APH, 400 000, inv. č. 176.

[5] 400 368/63: Archeologický průzkum PH, informace o schůzce s ředitelem Arch. ústavu ČSAV 16. 1, 63, APH, 400 000, inv. č. 139.

[6] 401 273/80: Pražský hrad – III. nádvoří – posudek stavu únosnosti železobetonové konstrukce, AKPR, fond 6030.

[7] 401 753/60: Pražský hrad, archeologické vykopávky pod III. nádvořím. Prohlídka, APH, 400 000, inv. č. 209.

[8] 401 167/48: Seznam výloh na částečné dokončení úpravy Palácového dvora, APH, Palácový dvůr, 404 807/64 (1948–1966), inv. č. 180.

[9] 402 380/62: Pražský hrad, archeologické vykopávky pod III. nádvořím. Materiál pro konzervační účely, APH, 400 000, inv. č. 139.

[10] 402 756/50: KPR, Archeologický výzkum na Pražském hradě, provádění financování, APH, 400 000, inv. č. 209.

[11] 402 846/71: Archeologický výzkum při rekonstrukci Lobkovického paláce, dopis ARÚ (podepsán Z. Smetánka), AKPR, fond 6161.

[12] 402 138/60: Vykopávky pod III. nádvořím, APH KPR, 400 000, inv. č. 180.

[13] 402 352/72: Dopis ze dne 15. 5. 1972 ARÚ (podepsán Zdeněk Smetánka) KPR, s fotografiemi, AKPR, fond 6030.

[14] 402 756/50: Archeologický výzkum na Pražském hradě – provádění a financování, dopis StAÚ KPR, podepsán Jaroslav Böhm, APH KPR, 400 000, inv. č. 209.

[15] 402 902/50: Dopis StAÚ KPR, podepsán Jaroslav Böhm, APH KPR, 400 000, inv. č. 209.

[16] 402 380/62: Pražský hrad, archeologické vykopávky pod III. nádvořím. Materiál pro konservační účely, APHKPR, 400 000, inv. č. 180.

[17] 403 744/59: Stavební a památková péče o Pražský hrad. Zřízení samostatného projekčního střediska, APH KPR, 400 000, inv. č. 209.

[18] 403 065/76: Smlouva na sledování trhlin a kontrolní nivelace, KPR – SÚRPMO, AKPR, 400 000, fond 6040.

[19] 404 686/58: Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, rekonstrukce, archeologické nálezy, APH KPR, 400 000, inv. č. 209.

[20] 405 136/71: Archeologický výzkum "Dolní Jelení příkop", dopis ARÚ (podepsán Z. Smetánka) AKPR, fond 6030.

[21] 406 023/76: Katedrála sv. Víta, průzkum fyzikálních poměrů v Královské hrobce, AKPR, fond 6121.

[22] Deník 1918–1919: Stavební deník 1918–1919 (18. 11. 1918–31. 12. 1919), APH KPR, Osobní fond hradního stavitele Karla Fialy (1891–1939), 301.

[23] Deník 1925: Deník vykopávek – 1925 (4. VI. – 27. VII.), fond Stavební správy, inv. č. Ss IX/1–3.

[24] Deník 1926: Deník vykopávek – 1926 (20. IV. – 7. VI.), fond Stavební správy, inv. č. Ss IX/1–6.

[25] H2240/46: Klášter sv. Jiří, pronájem místností hradní stráži, APH, 400 000, inv. č. 209.

[26] Zs 580/44.-J.: Dopis KPR o návštěvě K. M. Swobody, APH, 400 000, inv. č. 180.

[27] ASSMANN, A., 2012: Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge.

[28] BARTLOVÁ, M., v tisku: Dějiny českých dějin umění 1945–1969. Věda o umění slouží vědě o člověku.

[29] BLAŽKOVÁ, G., 2019: Minulost skončila včera. In: Kuna, M. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019, 192–193. Praha.

[30] BLAŽKOVÁ, G.–SVOBODOVÁ, L., 2020: Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě – Entwicklung restauratorischer Techniken für Keramik im Lauf der Zeit, AH 45, 889–905.

[31] BOHÁČOVÁ, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy. In: Pražský hrad a Malá Strana, 179–301. Praha.

[32] BOHÁČOVÁ, I., ed., 1998: Archeologický areál III. nádvoří Pražského hradu. Průvodce problematikou archeologickými prameny. Zpráva projektu "Záchrana a dlouhodobá ochrana archeologického areálu pod deskou III. nádvoří Pražského hradu" (MK ČR, KZ97P02OPP006).

[33] BOHÁČOVÁ, I.–BLAŽKOVÁ, G., 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze – Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Castrum Pragense 11. Praha.

[34] BORKOVSKÝ, I., 1951: Nález kostela Panny Marie na Pražském hradě (předběžná zpráva). In: Význam objevu nejstaršího kostelíka na Pražském hradě, 71–93. Praha.

[35] BORKOVSKÝ, I., 1953: Kostel Panny Marie na Pražském hradě, PA XLIV, 129–200.

[36] BORKOVSKÝ, I., 1961: K otázce nejstarších kostelů na Pražském hradě, PA LI, 332–387.

[37] BORKOVSKÝ, I., 1962: Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Praha.

[38] BORKOVSKÝ, I., 1968: recenze Anežka Merhautová: Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, PA LIX, 283–293.

[39] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[40] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[41] BORKOVSKÝ, I., 2008: Pražský hrad. In: Castrum Pragense 6, 5–21. Praha.

[42] CIBULKA, J., 1934: Václavova rotunda svatého Víta. In: Svatováclavský sborník I, 230. Praha.

[43] DOLEŽALOVÁ, K., 2015: Výzkum vrcholně a pozdně středověké keramiky na území České republiky se zaměřením na deskripční systémy a třídění keramiky podle technologie výroby, Acta FF ZČU 7, č. 2, 39–66.

[44] FIALA, K., 1933: Pražský hrad v době románské. Praha.

[45] FROLÍK, J., 2008: Achtzig Jahre Archäologie der Prager Burg. In: Castrum Pragense 8, 31–46. Praha.

[46] FROLÍK, J., 2015: Pohřebiště u kostela Panny Marie a na II. nádvoří Pražského hradu. Díl I. Castrum Pragense 14. Praha.

[47] FROLÍK, J. a kol., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Castrum Pragense 3. Praha.

[48] FROLÍK, J. a kol., 2016: Pohřebiště ve vnitřním areálu Pražského hradu. Castrum Pragense 15. Řada ABG (Archeologie – Bioarcheologie – Genetika). Praha.

[49] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[50] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Castrum Pragense 12. Praha.

[51] HALATA, M.–KARASOVÁ, D.–ŠULA, M., 2013: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského Hradu jako Habsburské sídlo 1800–1918. Praha.

[52] HARRIS, E. C., 1989: Principles of archaeological stratigraphy. 2nd edition. London – San Diego – New York – Boston – Sydney – Tokyo – Toronto.

[53] HERICHOVÁ, I., 2020: Vrch hradní. Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku. Castrum Pragense 16. Praha.

[54] HEROLD, E., 1884: Malerische Wanderungen durch Prag. [II. Die Burg]. Praha.

[55] HILBERT, K., 1915: Svatováclavská kaple v chrámě sv. Víta v Praze. In: Umělecké poklady Čech. Sbírka význačných děl výtvarného umění v Čechách od nejstarších dob do konce XIX. století. Sv. 2. Štencův grafický kabinet (Wirth, Z., ed.), 14–19. Praha.

[56] HILBERT, K., 1917: Proslov stavitele dómu architekta Kamila Hilberta o valné schůzi. In: Výroční zpráva Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta za správní rok 1916, 58–59. Praha.

[57] KUNA, M. a kol., 2019: Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019, Archeologický ústav AV ČR. Praha.

[58] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2008: Die Rolle der Archäologie beu der Formierung der Symbolik der Prager Burg. In: Castrum Pragense 8, 95–104. Praha.

[59] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2018: Úloha kultu a církevních center ve formování Pražského hradu v raném středověku – The role of cult and church centers in the formation of Prague Castle in the early Middle Ages. In: Kostel Panny Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Prameny české historie (Štefan, I.–Wihoda, M., edd.), 100–130. Praha.

[60] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2019: Hmatatelné důkazy pro českou historii. In: Kuna, M. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019, 44–45. Praha.

[61] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2019a: Východní kurz. In: Kuna, M. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019, 88–89. Praha.

[62] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2019b: Kostel nalezený a ztracený. In: Kuna, M. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expediceArcheologického ústavu v Praze 1919–2019, 202–203. Praha.

[63] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J. a kol., 2005: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě, Castrum Pragense 6, 99–124. Praha.

[64] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J. a kol., 2019: Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta. I, II. Praha.

[65] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., a kol., v tisku: Otázka stavebního vývoje, patrocinia a funkce románské kaple na III. nádvoří.

[66] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–HERICHOVÁ, I., 2009: Archeologický atlas Pražského hradu – The archaeological atlas of Prague castle. Castrum Pragense 10. Praha.

[67] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–SUCHÝ, M.–BLAŽKOVÁ, G., v tisku: Space and Community. Church as a Factor in Transforming of Urban Area (the Hradcany-Prague Castle Case).

[68] MAŠTEROVÁ, K., 2015: Bazilika a kláštor sv. Jiří na Pražskom hradě vo svetle archeologického výskumu. Disertační práce, Ústav pro archeologii FF UK, Praha.

[69] MĚCHURA, P., 2016: Úpravy a prezentace Pražského hradu v období první republiky. Disertační práce, Ústav etnologie FF UK, Praha.

[70] NEČÁSEK, F., 1951: Projev na konferenci archeologů a historiků na Pražském hradě. In: Význam objevu nejstaršího kostelíka na Pražském hradě, 15–19. Praha.

[71] NEUSTUPNÝ, E., 1994: Settlement area theory in Bohemian archaeology, PA – Supplementum 1, 248–258.

[72] NORA, P., 1984: Les Lieux de mémoire. Paris.

[73] NORBERG-SCHULZ, Ch., 1980: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York.

[74] PACHTA, J., 1951: Projev na konferenci archeologů a historiků na Pražském hradě. In: Význam objevu nejstaršího kostelíka na Pražském hradě, 46–52. Praha.

[75] PETRASOVÁ, T., 2019: Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta na Pražském hradě. In: Maříková-Kubková, J. a kol., Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, 522–525. Praha.

[76] ROLLOVÁ, V., 2019: Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968). Praha.

[77] SCHLANGER, N.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2008: On lieux de mémoire and other archaeological constructs. Some preliminary considerations. In: Castrum Pragense 8, 23–30. Praha.

[78] SMETÁNKA, Z., 1958: Kachle na Pražském hradě (Část 1. Příspěvek k datování tyglíkového kachle) – Tiles at Prague Castle (Part 1. Contribution to dating Tiegelkacheln), PA XLIX, 248–264.

[79] SMETÁNKA, Z.–ŽEGKLITZ, J., 1989: Historie a postmedievální archeologie, ČČH 37, 728–738.

[80] STARCOVÁ, M., 2019: Mezi vědou a politikou. In: Kuna, M. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–201, 101–105. Praha.

[81] ŠINDELKOVÁ, M., 2019: Sochařská a malířská výzdoba katedrály sv. Víta od konce první světové války po současnost. In: Maříková-Kubková, J. a kol., Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, 708–815. Praha.

[82] TOMKOVÁ, K., 2006: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I, II. Castrum Pragense 7. Praha.

[83] VLČEK, E., 1997: Nejstarší Přemyslovci. Praha.

[84] VOBOŘILOVÁ-KADLECOVÁ, Ž., 2019: Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce, Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta UK, Praha.

[85] hrad.cz: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/statut, cit. 25. 9. 2020.