Padesát let výzkumu Sázavského kláštera

Title: Padesát let výzkumu Sázavského kláštera
Variant title:
  • Fifty years of research into the Sázava Monastery
  • Fünfzig Jahre Grabungen am Sasauer Kloster
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 745-763
Extent
745-763
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Počátky výzkumu Sázavského kláštera jsou spojeny se jménem Oldřicha Stefana, který v roce 1939 zahájil sondáž před západním průčelím dnešního kostela. Následující výzkum byl ovlivněn aktivitami sázavského faráře a emauzského benediktina Metoděje Klementa, který se snažil nalézt nejstarší stavby spjaté s prvními opaty kláštera. Tato převážně amatérská fáze výzkumu skončila v roce 1951. Další výzkum podnítila instalace výstavy v konventu kláštera. V roce 1968 se proto výzkumu ujala Květa Reichertová z Archeologického ústavu ČSAV v Praze, která během několika dalších sezón prozkoumala prostor rajského dvora a areál tzv. severní zahrady, kde v roce 1971 objevila základy tetrakonchy. V roce 1981 ji ve vedení výzkumu vystřídal Petr Sommer, který zaměřil svou pozornost především do prostoru nedostavěného trojlodí. V 90. letech byl systematický výzkum ukončen a v areálu dochází již jen k menším záchranným akcím.
The beginnings of research into the Sázava Monastery are associated with Oldřich Stefan who launched test digs outside the west frontage of the present-day church in 1939. The following phase of research was influenced by the activities of Metoděj Klement, a Sázava priest and a Benedictine from the Emmaus Monastery, Prague who tried to find the oldest structures connected with the first abbots. This predominantly amateur phase ended in 1951. Further research was triggered by the installation of an exhibition in the monastery. In 1968 the research was taken over by Květa Reichertová from the Archaeological Institute of the Czech Science Academy in Prague, who in the course of several seasons investigated the cloister and the North Garden where she uncovered the foundations of a tetraconch in 1971. In 1981 she was superseded by Petr Sommer who mainly focused on the area of the unfinished triple nave. In the 1990s the systematic research was completed and only minor rescue excavations are conducted within the monastery complex.
Note
Článek vznikl jako součást projektu GA ČR 19-17636S Sázava – archeologie benediktinského kláštera.
Der vorliegende Artikel entstand als Bestandteil des Projektes GA ČR 19-17636S Sázava – Archäologie des Benediktinerkloster.
References
[1] ARÚ, ANZ 2859/39: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1939.

[2] ARÚ, ANZ 2860/39: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1939.

[3] ARÚ ANZ 858/43: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1943.

[4] ARÚ, ANZ 907/43: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1943.

[5] ARÚ, ANZ 565/45: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1945.

[6] ARÚ, ANZ 1651/46: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1946.

[7] ARÚ, ANZ 2262/47: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1947.

[8] ARÚ, ANZ 7888/47: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1947.

[9] ARÚ, ANZ 2558/48: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1948.

[10] ARÚ, ANZ 4142/48: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1948.

[11] ARÚ, ANZ 4143/48: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1948.

[12] ARÚ, ANZ 4998/48: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1948.

[13] ARÚ, ANZ 240/51: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1951.

[14] ARÚ, ANZ 331/51: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1951.

[15] ARÚ, ANZ 1891/51: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1951.

[16] ARÚ, ANZ 1892/51: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1951.

[17] ARÚ, ANZ 2663/51: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1951.

[18] ARÚ, ANZ 2381/52: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1952.

[19] ARÚ, ANZ 5260/53: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1953.

[20] ARÚ, ANZ 395/54: Archiv AÚ AV ČR Praha, Sázava – Černé Budy, 1954.

[21] BLAŽEJ, J., 1977: Zpráva o rekonstrukci gotické malířské výzdoby kapitulní síně bývalého sázavského kláštera, Umění XXV, 340–350.

[22] BORKOVSKÝ, I., 1943: Archeologický výzkum v klášteře sv. Prokopa v Sázavě nad Sázavou, Časopis turistů, č. 3–4, 49–50.

[23] BUBENÍK, J., 1999: Zpráva o archeologické akci. Dokumentace liniového výkopu před jižní ohradní zdí kláštera z roku 1997. Zpráva č. j. 7785/99, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[24] BUBENÍK, J., 1999a: Zpráva o archeologické akcia nálezová zpráva o záchranném výzkumu u jižní ohradní zdi kláštera z roku 1992. Zpráva č. j. 7784/99, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[25] BUBENÍK, J., 2001: Zpráva o archeologické akci a nálezová zpráva o záchranném výzkumu na liniovém výkopu v západní zahradě. Zpráva č. j. 7800/01, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[26] DRAGOUN, Z.–OLMEROVÁ, H.–TRYML, M., 1992: K jubileu Huberta Ječného, Staletá Praha 22, 5–6.

[27] FRIEDL, A., 1968: Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě, SPFFBU F 17, 21–37.

[28] JEČNÝ, H., 1962: Staroslovanský klášter na Sázavě. Stavební historie do doby husitské. Diplomová práce obhájená na Katedře dějin umění Filosoficko-historické fakulty University Karlovy v Praze.

[29] KLEMENT, M. K., 1946: Sázava volá k sv. Prokopu. Malý průvodce památkami kláštera a chrámu sv. Prokopa v Sázavě – Černých Budách. Sázava.

[30] KLEMENT, M. K., 2002: Jsem ražen z českého kovu. Několik kapitol o sv. Prokopovi, Sázavě a Emauzích. Sázava.

[31] KÜHN, K. F., 1943: Die Wandmalereien im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters Sasau, Böhmen und Mähren, Blatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, Heft 11/12, 182–184.

[32] KÜHN, K. F., 1944: Die Sicherung des ehemaligen Kapitelsaales des Benediktiner Kloster Sasau, Deutsche Kunst- und Denkmalpflege 1944, 127.

[33] MENCL, V., 1943: Středověké výkopy v Čechách v posledních třech letech, Umění XIV, 1942–1943, 364–367.

[34] NA Praha, SPS: Národní archiv Praha, fond č. 864, Státní památková správa, inv. č. 229, kart. 520.

[35] NA Praha, SPS a: Národní archiv Praha, fond č. 864, Státní památková správa, inv. č. 229, kart. 521.

[36] NPÚ, SP: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, O. Stefan, 991-5-7377.

[37] NPÚ, SP a: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, M. Kouřil, 992-5-2478, 992-5-2479, 992-5-2454, 991-5-0533, 991-5-0534, 991-5-0537, 991-5-0538, 991-5-0539, 991-5-0540.

[38] NPÚ, SP b: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, K. Kühn, 991-5-7373, 991-5-7374, 991-5-7375.

[39] NPÚ, SP c: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, A. Czapek, 996-5-915, 996-5-1804.

[40] NPÚ, SP d: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, F. Valenta, 991-5-1805, 991-5-1806, 991-5-1807, 991-5-1808, 991-5-1809, 991-5-1810, 991-5-1811,

[41] NPÚ, SP e: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, V. Malík, 991-5-1972, 991-5-1973, 991-5-1974, 991-5-1975, 991-5-1976, 991-5-1979, 995-316/1-79.

[42] NPÚ, SP f: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, J. Sokol, 991-5-5376, 991-5-5377, 991-5-5378.

[43] NPÚ, SP g: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, V. Malík, 991-5-3011.

[44] NPÚ, SP h: Národní památkový úřad, Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, V. Chalupníčková–M. Chalupníček, 995-00379/1-12, 991-0-3011, 991-0-3012, 991-0-3013.

[45] NEUSTUPNÝ, Z., 2008: Zpráva o archeologické akci. Liniový výkop na nádvoří. Zpráva č. j. 7988/08, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[46] REICHERTOVÁ, K., 1981: Sázava. Severní zahrada bývalého slovanského kláštera sv. Prokopa. Výzkum za rok 1975, 1976, 1978 a 1979. Nálezová zpráva č. j. 3076/81, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[47] REICHERTOVÁ, K., 1982: Sázava. Severní zahrada bývalého slovanského kláštera sv. Prokopa – sídliště severně od centrály sv. Kříže. Výzkum v roce 1976–77. Nálezová zpráva č. j. 871/82, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[48] REICHERTOVÁ, K., 1983: Sázava. Výzkum na 1. nádvoří bývalého slovanského kláštera sv. Prokopa. Podélná sakrální stavba s oblou apsidou. Výzkum z roku 1977. Nálezová zpráva č. j. 3943/83, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[49] REICHERTOVÁ, K., 1988: Stavební rozbor a archeologický výzkum. In: Reichertová, K. a kol., Sázava. Památník staroslověnské kultury v Čechách, 186–212. Praha.

[50] REICHERTOVÁ, K., 1993: Má setkání se Sázavou, Sázavsko I, 4–25.

[51] REICHERTOVÁ, K.–BÁRTA, V., 1978: Sázava. Bývalý slovanský klášter sv. Prokopa – severní zahrada. Počátek výzkumu v severní zahradě v r. 1970–1972. Nálezová zpráva č. j. 1815/78, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[52] REICHERTOVÁ, K.–BÁRTA, V., 1971: Sázava – bývalý klášter sv. Prokopa. Archeologický výzkum rajského dvora v r. 1968–69. Nálezová zpráva č. j. 6269/71, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[53] REICHERTOVÁ, K.–BÁRTA, V., 1975: Sázava. Bývalý slovanský klášter, nyní zámek. Rajský dvůr. Nálezová zpráva č. j. 9450/75, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[54] REICHERTOVÁ, K.–BÁRTA, V., 1978: Sázava. Severní zahrada bývalého slovanského kláštera sv. Prokopa. Výzkum z r. 1973. Nálezová zpráva č. j. 2616/78, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[55] REICHERTOVÁ, K.–BÁRTA, V., 1979: Sázava. Severní zahrada bývalého slovanského kláštera sv. Prokopa. Výzkum z r. 1974. Nálezová zpráva č. j. 7845/79, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[56] REICHERTOVÁ, K.–SOMMER, P., 1980: Závěrečná zpráva o sezóně roku 1980 – prostor severně od koníren. Zpráva č. j. 7067/80, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[57] REICHERTOVÁ, K.–SOMMER, P., 1981: Zpráva o sezóně roku 1981, výzkum v areálu severní zahrady (severně od koníren), nádvoří, v kapitulní síni a západní zahradě. Zpráva č. j. 5166/81, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[58] REICHERTOVÁ, K. a kol., 1988: Sázava. Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha.

[59] REMEŠOVÁ, V. a kol., 1953: Slovanský klášter sv. Prokopa. Praha.

[60] SOMMER, P., 1982: Závěrečná zpráva o výzkumu v sakristii v roce 1982. Zpráva č. j. 4557/82, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[61] SOMMER, P., 1983: Závěrečná zpráva o sezóně 1983, výzkum v prostoru nad jeskyní a v sakristii. Zpráva č. j. 3831/83, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[62] SOMMER, P., 1984: Investorská zpráva o sezóně roku 1984. Zpráva č. j. 3494/84, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[63] SOMMER, P., 1984a: Investorská zpráva o sezóně roku 1984 v kapli Panny Marie. Zpráva č. j. 3494/84, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[64] SOMMER, P., 1985: Investorská zpráva o výzkumu v severní zahradě v sezóně roku 1985. Zpráva č. j. 4356/85, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[65] SOMMER, P., 1986: Závěrečná zpráva o sezóně roku 1986 v jižní lodi nedostavěného trojlodí. Zpráva č. j. 3948/86, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[66] SOMMER, P., 1987: Závěrečná zpráva o sezóně v roce 1987 v severní zahradě. Zpráva č. j. 4026/87, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[67] SOMMER, P., 1988: Hlášení o výzkumu v severní zahradě v sezóně 1988. Zpráva č. j. 3183/88, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[68] SOMMER, P., 1988a: Hlášení o výzkumu v severní zahradě v sezóně 1988. Zpráva č. j. 3139/88, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[69] SOMMER, P., 1990: Hlášení a závěrečná zpráva o výzkumu v roce 1990 v prostoru trojlodí. Zpráva č. j. 3287/90, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[70] SOMMER, P., 1991: Zpráva o sezóně 1989, výzkum v jižní lodi nedostavěného kostela. Zpráva č. j. 1610/91, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[71] SOMMER, P., 1991a: Investorská zpráva o sezóně 1991. Zpráva č. j. 4301/91, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[72] SOMMER, P., 1992: Zpráva o výzkumu z roku 1992 před průčelím kostela. Zpráva č. j. 3940/92, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[73] SOMMER, P., 1994: Zpráva o archeologické akci a nálezová zpráva o dokumentaci jeskyně. Zpráva č. j. 7874/94, ulož. v archivu ARÚ Praha.

[74] SOMMER, P., 1996: Sázavský klášter. Vlastivědná knihovnička SPS. Sv. 3. Praha.

[75] SOMMER, P., 2007: Svatý Prokop. Praha.

[76] STEFAN, O., 1940: Klášter Sázavský. Poklady národního umění. Sv. 7. Praha.

[77] VŠETEČKOVÁ, Z., 2005: Nástěnné malby v kapitulní síni Sázavského kláštera. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 3. Historia Monastica I, 175–187. Praha.