Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Title: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Variant title:
  • A contribution to the social identification of the medieval inhabitants of Chrudim on the example of the graveyard by the Church of the Assumption of the Virgin Mary
  • Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Mariä Himmelfahrtskirche
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 243-262
Extent
243-262
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na základě záchranných archeologických výzkumů v letech 2004 až 2006 a 2014 je rekonstruován rozsah vrcholně středověkého hřbitova u farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi. Výzkum 56 hrobů dovoluje rekonstruovat pohřební zvyklosti i prostorový vývoj hřbitova s mnohonásobnými superpozicemi. Kombinace archeologických poznatků a historických údajů vymezuje velmi přesně dobu jeho užívání (14. až počátek 16. století) a umožňuje popsat jeho vztah k dalším vrcholně středověkým a raně novověkým hřbitovům v katastru Chrudimi.
The extent of a graveyard from the high Middle Ages by the parish Church of the Assumption of the Virgin Mary in the centre of Chrudim was reconstructed in relation to rescue archaeological research in 2004–2006 and 2014. The investigation of 56 graves enabled the reconstruction of burial rites and the spatial development of the graveyard with multiple suprapositions. The combination of archaeological information and historical data determined the period when the graveyard was in use (14th century – early 16th century) and made it possible to describe its connection with further high-medieval and early modern-age graveyards in the Chrudim cadastral zone.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand als Teil des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts 14-36938G "Mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, in Mittel- und Ostböhmen".
References
[1] CDB IV: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV. (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Praha 1962.

[2] CDB V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V. (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Praha 1981.

[3] CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae II. (Čelakovský, J., ed.). Praha 1895.

[4] FROLÍK, J., 1980: Chrudimsko v raném středověku. Rukopis diplomové práce, FF UK Praha.

[5] FROLÍK, J., 1988: Hlášení o nálezech v kanalizační přípojce u čp. 57/I v Chrudimi, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 4347/88.

[6] FROLÍK, J., 2006: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim Školní náměstí, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[7] FROLÍK, J., 2006a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim – Školní náměstí, sezóna 2006 (smlouva 760051), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 10133/06.

[8] FROLÍK, J., 2008: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech 2004–2006), CB 11, 553–584.

[9] FROLÍK, J., 2009: Neue Erkentnisse ürer den Burgwall Chrudim in Ostböhmen (Tschechische Republik). In: Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum, Beitäge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 52 (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.), 59–64. Langenweissbach.

[10] FROLÍK, J., 2014: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim (okr. Chrudim). Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Akce: Dešťové svody (dohoda 714053). IDAV 49440, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX-2014-5217.

[11] FROLÍK, J., 2015: Chrudim ve 14. a 15. století (Archeologie a historie k podobě a vývoji města). In: Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference (Frolík, J., ed.), 29–42. Chrudim.

[12] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1984: Zpráva o pokračování záchranného výzkumu v Chrudimi v měsících únoru a březnu, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 763/84.

[13] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi – Zu den Anfängen der Stadt Chrudim, AH 10, 175–180.

[14] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim /Husova street/, Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1, 269–284.

[15] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982–1984, PA LXXXV/2, 111–131.

[16] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

[17] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1997: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die anfänge der Stadt. In: Život v archeologii středověku, 176–184. Praha.

[18] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Chrudim.

[19] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1999: Mladohradištní valové opevnění v Chrudimi, ASČ 3, 443–464.

[20] HARRIS, E. C., 1989: Principles of archaeological stratigraphy. 2nd edition. London – San Diego – New York – Boston – Sydney – Tokyo – Toronto.

[21] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 11. Politický okres Chrudimský. Praha.

[22] JEŽEK, M., 1999: Kastel východočeského typu? A další otázky ze středověké Chrudimi – Kastell des ostböhmisches Typs? Und andere Fragen aus mittelalterlichem Chrudim, AR LI, 833–871.

[23] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. st., ČČH 26, 226–252.

[24] KEJŘ, J., 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.

[25] KLAUS, A.–FLORIÁN, Č.–KUDRNA, K., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko. Díl IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim.

[26] KOBETIČ, P.–PAVLÍK, T.–ŠULC, I., 2005: Chrudimská vlastivědná encyklopedie. Praha.

[27] KRONIKA ZBRASLAVSKÁ, 1952: Kronika zbraslavská (Heřmanský, F.–Fiala, Z., edd.). Praha.

[28] KRSKOVÁ, D., 2001: Královny a jejich věnná města. Dvůr Králové nad Labem.

[29] KURKA, J., 1914: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (Místopis církevní do r. 1421). Praha.

[30] KUTHAN, J., 1993: Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk.

[31] KYTLICOVÁ, O., 1956: Slovanské sídliště v Chrudimi, AR VIII, 72, 92–93.

[32] LÁBLER, K., 1900: Listář královského věnného města Chrudimi. Část prvá. Privilegia městská a listiny králů českých. Chrudim.

[33] LÜSSNER, M., 1859: Zpráva o starožitných věcech během roku 1858 v městě Chrudimi a v okolí vykopaných, PA III, 232–235.

[34] LÜSSNER, M., 1864–1865: Zpráva o starožitnostech nalezených v Chrudimi r. 1861 a 1863, Památky archaeologické a místopisné VI, 115–116.

[35] LÜSSNER, M., 1868: Kostel sv. Kříže v Chrudimi, PA VII, 495–506.

[36] MENDL, B., 1926: Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku. Praha.

[37] MUSIL, J., 2012: Městské opevnění v Chrudimi. Srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů. Rukopis rigorózní práce, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

[38] MUSIL, J., 2014: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 7/14 na lokalitě Chrudim, Tyršovo náměstí, Školní náměstí a Komenského ulice, akce: Chrudim – horkovod – střed II. etapa. Nálezová zpráva ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[39] POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1. A–J. Praha.

[40] RAZÍM, V.–JEŽEK, M., 2001: Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi – Zur Bauentwicklung der Kirche der Himmelfahrt Mariä in Chrudim, PRP 8, č. 1, 37–64.

[41] RAZÍM, V.–ZAHRADNÍK, P., 2000: Chrudim městské opevnění – stavebně historický průzkum. Rukopis ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[42] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha 1882.

[43] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. Praha 1892.

[44] ROJEK, J. K., 1871–1873: Biskupství litomyšlské, Památky archaeologické a místopisné IX, 737–758.

[45] ROUBIC, A., 1956: Hospodářské a sociální poměry v Chrudimi do konce XV. století. Nepublikovaná diplomová práce, UP Olomouc, ulož. v SOkA v Chrudimi, sign. R00316.

[46] ROZSYPAL, J., 2010: Chrudim – Školní náměstí 2005. Nálezová zpráva ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[47] RÜCKEROVÁ, K., 1993: Milénium?, Chrudimské vlastivědné listy 2, č. 4, 1–4.

[48] SCHMORANZ, F., 1877: Děkanský chrám v Chrudimi, Posel z východních Čech VI, č. 7, 1–2, č. 8, 1–2.

[49] SOMMER, P.–VARHANÍK, J., 1986: Tři neznámé gotické opěrné systémy v Čechách, Umění XXXIV, 558–600.

[50] ŠULC, I., 2002: Příspěvek k problematice oslav výročí města Chrudimi, Chrudimské vlastivědné listy 11, č. 6, 1–7.

[51] TEPLÝ, J., 1997: K dosavadním poznatkům o opevněném kostele v Kostelci u Heřmanova Městce, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, 3, 91–125.

[52] VACEK, F., 1938: Chrudim do roku 1439. Chrudim.

[53] WESTMAN, A., ed., 1994: Archaeological site manual. Museum of London. Archaeology service. 3rd edition. London.