Obléhací postavení u hradu Rokštejna

Title: Obléhací postavení u hradu Rokštejna
Variant title
Besieging emplacements by Rokštejn castle
Belagerungsstellungen bei der Burg Rokštejn
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 61-85
Extent
61-85
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek analyzuje antropogenní relikty ve vzdálenosti 100–200 m jižně od hradu za pomoci mapového materiálu z průběhu 18.–20. století a současné terénní dokumentace s modelací reliktů v prostředí programu ArcScene s dostřely a dohledností. Rekonstruovány byly dostřely a možné zastoupení obléhacích zbraní na střeleckých postavení a možnosti obrany samotného hradu Rokštejna. Zjištěná terasovitá obléhací postavení mají analogie na lokalitách Cornštejn nebo Nový hrad u Adamova. V rámci prospekce detektorem byla získána nevelká kolekce artefaktů zařaditelných do mladšího středověku (militaria, výstroj jezdce a koně nebo stavební kování) až současné doby (mince a doklady trampingu).
This contribution analyses anthropogeneous remains some 100–200 metres south of Rokštejn Castle, found with the aid of maps from the 18th–20th centuries, as well as through modern terrain documentation with modelling in the ArcScene programme to establish ranges and fields of fire for projectile weapons. The ranges and the possible representation of besieging weapons on shooting emplacements and the possibilities of the defence of Rokštejn Castle have been reconstructed. The disclosed terrace-like besieging emplacements have analogies in Cornštejn Castle and Nový hrad Castle, near Adamov. Prospection with a metal detector has yielded a small series of artefacts dated from the late Middle Ages (militaria, horse-riding gear for the rider and the horse, building fittings) to the present (coins and evidence of camping).
Summary language
Note
  • Tento článek je publikačním výstupem projektu Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0187 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
References
[1] AČ III: Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ IX: Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské (Kalousek, J., ed.). Praha 1889.

[3] AČ X: Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské (Kalousek, J., ed.). Praha 1890.

[4] AČ XI: Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské (Kalousek, J., ed.). Praha 1892.

[5] AČ XIV: Archiv Český čili staré písemné památky české a moravské (Kalousek, J., ed.). Praha 1895.

[6] KP IV: Libri citationum et sententiarum. Knihy půhonné a nálezové IV/1, 2 (Brandl, V., ed.). Brunae 1881.

[7] FRB IV: Fontes rerum Bohemicarum (Emler, J., ed.). Praha 1884.

[8] REGESTEN: Regesten der Archive im Merkgrafthume Mähren I (Clumecký, P., ed.). Brünn 1856.

[9] PURKRABSKÉ ÚČTY: Purkrabské účty panství Novohradského z let 1390–1391 (Šusta, J., ed.). Praha 1909.

[10] ORIGINÁL PŘÍSTUPOVÉHO LISTU ZE DNE 18. 6. 1450 – Státní oblastní archiv Třeboň, http://www.monasterium.net/pics/SOAT/SOAT-HistoricaTrebon_14500618_1459-b_r.jpg, cit. 8. 4. 2011.

[11] ANDERLE, J.–PROCHÁZKA, Z.–ŠVÁBEK, V., 1993: Hrad Hus a jeho obležení – Die Burg Hus und ihre Belagerung, CB 3, 131–136.

[12] DROBNÁ, Z., 1953: Husitský tábor u Kunratic, Historie a vojenství 2, 197–200.

[13] DURDÍK, J., 1953: Husitské vojenství. Praha.

[14] DURDÍK, T., 1980: Povrchový průzkum zaniklého středověkého komplexu Stará Dubá, Sborník vlastivědných prací Podblanicka 21, 141–168.

[15] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[16] DURDÍK, T., 1999a: Zanilký sídlištní komplex Stará Dubá, Sázavsko VI, 4–17.

[17] DURDÍK, T., 2006: Zum derzeitigen Stand der Studien zu Belagerungswerken vor böhmischen Burgen. In: "…wurfe hin in steine/grôze und niht kleine…" Belagerung und Belagerungsanlagen im Mittelalter, Beihefte zur Medievistik 7 (Wagener, O.–Lass, H., edd.), 305–326. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.

[18] FROLÍK, J., 2002: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429 – Fundstoff aus der Belagerung der Burg Lichnice in den Jahren 1428–1429, CB 8, 399–408.

[19] FRÖLICH, J., 1991: Středověká opevnění kolem hradu Zvíkova – Mittelalterliche Befestigungen um die Burg Zvíkov, CB 2, 155–160.

[20] HAEGEL, B., 2006: Die Belagerungen der Burg Hohenstein im Elsass 1251 und 1338. In: "…wurfe hin in steine/grôze und niht kleine…" Belagerung und Belagerungsanlagen im Mittelalter, Beihefte zur Medievistik 7 (Wagener, O.–Lass, H., edd.), 259–278. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.

[21] HOFFMANN, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod.

[22] HOFFMANN, F., 1986: Bojové družiny před husitskou revolucí na západní Moravě – Kampfgefolgschaften von der hussitischen Revolution in Westmähren, Moravský historický sborník 1, 72–88.

[23] HOFFMANN, F.–KŘESADLO, K., 1971: Městská správa Jihlava. Inventář. Sv. 1. Listiny (1240) 1269–1900 (1929). Jihlava.

[24] 83

[25] JÁNSKÁ, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Sión – Archäologische Untersuchung der Burg Sión, AR XV, 224–247.

[26] JÁNSKÁ, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión, Sborník Oblastního muzea v Kutné Hoře, řada A – historická 67, 5–72.

[27] JÁNSKÁ, E., 1966: O výzkumu hradu Sion, MVP IV, 65–73.

[28] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[29] KONEČNÝ, L.–MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova – Eine Erkundung mittelalterlicher Befestigungen in der Umgebung der Burg Nový hrad (Beue Burg) bei Adamov, AH 1, 231–252.

[30] KONEČNÝ, L.–MERTA, J., 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova – Die Fortsetzung der Erkundungen mittelalterlicher Befestigungen um Nový hrad bei Adamov, AH 5, 305–319.

[31] KREJSOVÁ, J., 2004: Střelné zbraně z hradu Rokštejna, rkp. diplomové práce na ÚAM FF MU. Brno.

[32] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2002: K metodice studia pozdně středověkých zemních fortifikací, Hláska 13/4, 54–56.

[33] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2003: Tábor obléhatelů z dob husitských válek u Bechyně – Ein Belagerungslager aus der Zeit der Hussitenkriege unweit von Bechyně, Dějiny staveb, 117–122.

[34] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2003a: Tábor obléhatelů u hradu Velkého Vřešťova, Hláska 14/3, 37–40.

[35] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J.,  2004: Opevněné postavení obléhatelů hradu Grabštejna – Befestigte Position der Belagerer der Burg Grabštejn, CB 9, 285–290.

[36] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2004a: Přípspěvek k interpretacci reliktů obléhacích prací u hradu Zvíkova – Ein Beitrag zur Interpretation der Belagerungsrelikte bei der Burg Zvíkov AVJČ 17, 253–260.

[37] KÜHN, F., 1977: Obilí z hradu Rokštejna – Getreide aus der Burg Rokštýn bei Luka nad Jihlavou (Bez. Jihlava), PV 1975, 93–94.

[38] KÜNTZEL, T., 2006: Belagerungsburgen in Niedersachsen. In: "…wurfe hin in steine/grôze und niht kleine…" Belagerung und Belagerungsanlagen im Mittelalter, Beihefte zur Medievistik 7 (Wagener, O.–Lass, H., edd.), 327–360. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.

[39] KÜNTZEL, T., 2008: Mittelalterliche Belagerungsschanzen im Harz, Mitteilungsblatt 20, 45–54.

[40] MEDUNA, P., 1984: Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací Podblanicka 25, 119–128.

[41] MEDUNA, P., 1994: Povrchový průzkum komplexu obléhacích prací u Konopiště z let 1467–1468 – Oberflächenuntersuchung des Komplexes der Belagerungsarbeiten bei Konopiště, Bezirk Benešov, CB 4, 243–250.

[42] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období – Rokštejn Castle and Its Role in the Pre-Hussite and Hussite Periods. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě 1436–1991 (Měřínský, Z., ed.), 65–82. Brno–Jihlava.

[43] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice–Brno.

[44] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981–1989). Brno–Brtnice.

[45] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1991: Terénní pozůstatky fortifikačních systémů v předpolí hradu Cornštejna – Terrainrelikte der Fortifikationssysteme im Vorfeld der Burg Cornštejn (Kat. Gem. Bítov, Kreis Znojmo), CB 2, 161–176.

[46] NEUMANN, A., 1930: Nové prameny k dějinám husitství na Moravě. Studie a texty VI. Olomouc.

[47] NOVÁČEK, K., 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení–architektura–artefakty. Plzeň.

[48] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[49] PLAČEK, M., 1987: Ves a dvůr Holoubek. K otázce vztahu dvora a panského sídla ve středověku – Dorf und Hof Holoubek. Zur Frage der Beziehung zwischen Hof und Herrensitz, AH 12, 345–356.

[50] ROUBLÍČKOVÁ, M., 2004: Analýza osteologického materiálu. In: Vršek, P., Hospodářské komory hradu Rokštejna, rkp. diplomové práce na ÚAM FF MU, 97–104. Brno.

[51] SEDLÁČEK, A., 2000: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Praha. CD-ROM.

[52] SCHWABENICKY, W., 1998: Kleine wüste Burgen des Hochmittelalters im Landkreis Mittweida, Burgenforschung aus Sachsen 11, 2–34.

[53] SCHWARZ, H., 2006: Zu den Belagerungen der Wartburg. In: "…wurfe hin in steine/grôze und niht kleine…" Belagerung und Belagerungsanlagen im Mittelalter, Beihefte zur Medievistik 7 (Wagener, O.–Lass, H., edd.), 251–258. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.

[54] SLAVÍK, J., 1999: Obléhací tábor u hradu Vízmburku? – A siege encampment under the castle of Vizmburk?, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 25, 196–202.

[55] ŠIMŮNEK, R., 2002: Hradní inventář jako typ písemnosti a možnosti jeho badatelského využití (na příkladu inventářů rožmberských hradů ca. 1450–1470) – Burginventar als Schriftstücktyp und die Möglichkeiten seiner Nutzung für Forschungszwecke, Husitský Tábor 13, 229–253.

[56] TEPLÝ, J., 2007: Obležení hradu Lichnice 1428–1429. Dnešní stav stop po obléhacím okruhu – Spur der Belagerung von Burg Lichnice 1428–1429, heutiger Stand. In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12.–14. října 2004. Husitský Tábor – Supplementum 3 (Drda, M.–Vybíral, Z., edd.), 463–489.

[57] URBÁNEK, R., 1940: K historii husitské Moravy, ČMM LXIII–LXIV, 229–314.

[58] VRÁNA, J., 2007: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce. Archeologické památky střední Moravy svazek 13. Olomouc.

[59] 84

[60] WAGENER, O., 2006: Das Schicksal der Belagerungsanlagen nach Ende der Belagerung, dargestellt an einem Einzelbeispiel – ein Arbeitsbericht. In: "…wurfe hin in steine/grôze und niht kleine…" Belagerung und Belagerungsanlagen im Mittelalter, Beihefte zur Mediaevistik 7 (Wagener, O.–Lass, H., edd.), 361–386. Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.