Románsky kostol v Rákoši

Title: Románsky kostol v Rákoši
Variant title:
  • A Romanesque church in Rákoš
  • Die romanische Kirche in Rákoš
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 423-430
Extent
423-430
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologickým výskumom kostola Najsvätejšej Trojice v obci Rákoš sa zistilo, že objekt spomínaný v písomných správach prvý krát v roku 1318 vznikol ešte pred koncom 13. storočia. Vybudovali ho na mieste zaniknutých železiarskych pecí z 11.–12. storočia. Pôdorys pôvodnej stavby s obdĺžnikovou loďou a mierne podkovovitou apsidou sa zachoval nezmenený do súčasnosti, iba krátko po jeho výstavbe bola k severnej strane svätyne pribudovaná sakristia. V interiéri bohato zdobenom nástennými maľbami zo 14. storočia nastala zmena až v priebehu 17. storočia vybavením barokovým mobiliárom.
Archaeological research into the Church of the Holy Trinity in the village of Rákoš has shown that the building, first mentioned in written records in 1318, originated before the end of the 13th century. It was constructed on a site upon which metal-working furnaces had stood in the 11th–12th centuries. The ground plan of the church, with a rectangular nave and a horseshoe-shaped apse, has survived unchanged, with a sacristy added to the north side of the building shortly after initial construction. The interior, richly decorated with wall paintings from the 14th century, was modified in the 17th century when it was equipped with baroque furniture.
References
[1] BODOROVÁ, O., 1998: Archaické prvky v  gemersko-malohontskom hrnčiarstve. In: Zborník Remeslo a jarmok na Slovensku, 65–75. Bratislava.

[2] FŰRYOVÁ, K.–JANOVÍČKOVÁ, M., 1988: Odraz vplyvu benátskeho sklárstva na nálezoch stredovekého skla z územia Slovenska – Wiederspiegel des Einflusses venezianischen Glashüttenwesens auf das in der Slowakei gefundene mittelalterliche Glas, AH 13, 619–631.

[3] FŰRYOVÁ, K.–MÍČEK, M.–MIHOK, Ľ.–TOMČO, Š., 1991: Začiatky železiarstva vo východnej časti Gemera v stredoveku – Beginnins of ironworking in the eastern part of Gemer in the middle ages, Zborník SNM LXXXV – Archeológia 1, 107–144.

[4] HECKENAST, G.–NOVÁKI, GY.–VASTAGH, G.–ZOLTAY, E., 1968: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Budapest.

[5] HUDÁK, J., 1984: Patrocíniá na Slovensku. Umenovedný ústav SAV (Interná tlač). Bratislava.

[6] ILA, B., 1946: Gömör megye III. Budapest.

[7] KUŠNIEROVÁ, E., 1993: Mobiliár rím.-kat. kostola v Rákoši, Pamiatky a múzeá 3, 10–11.

[8] KUŠNIEROVÁ, E., 1995: Stredoveká nástenná maľba z Rákoša, Pamiatky a múzeá 2, 17.

[9] P. SZALAY, E., 2005: Gömöri kerámia az Alföldön. Debrecen.

[10] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. Košice.

[11] TOGNER, M., 1989: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava.