Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave

Title: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave
Variant title:
  • The find of a glass bead from the St. Lawrence Cemetery, Bratislava
  • Ein Glasperlenfund vom Kirchenfriedhof St. Laurentius in Bratislava
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 365-377
Extent
365-377
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pri výskume Kaplnky sv. Jakuba na Námestí SNP v Bratislave v roku 1994 sa našla sklená perla z ruženca. Nález pochádza z Cintorína sv. Vavrinca, no nenašiel sa priamo v hrobovom kontexte, ale vo vrstve obsahujúcej množstvo kostrových pozostatkov. Jeho hĺbka nám umožnila datovať ju na prelom V. a VI. horizontu pochovávania, t.j. do prvej polovice 16. storočia. Nález sklenej perly považujeme za dovozový tovar. Podľa motívu výzdoby a farebnosti skla je možné hovoriť o benátskom importe. 16. storočie bolo obdobím rozkvetu vývozu benátskych perál (aj ružencov) do zahraničia. Obyvatelia Osady sv. Vavrinca nepatrili medzi bratislavských mešťanov, no i bohatá výzdoba kaplnky a kostola v gotickej fáze svedčí o bohatstve a štedrosti farníkov. V bratislavských testamentoch v 15. a 16. storočí sa spomínali ako dary "korálkové ružence" (medzi nimi možno aj sklené), oceňované nielen pôvodnými majiteľmi.
Research into the Chapel of St. James in Námestie SNP, Bratislava in 1994 yielded a glass rosary bead. Although the find comes from the St. Lawrence Cemetery, it was not found directly among grave goods but in a layer containing a large number of skeletal remains. Its depth enabled dating to burial horizons V and VI, i.e. to the first half of the 16th century. The glass bead is considered an import. Judging by the decoration motif and the glass colour, it might have been a Venetian product; the 16th century was a heyday of the import of Venetian beads and rosaries. Despite the fact that the inhabitants of the St. Lawrence Quarter did not belong with Bratislava burghers, the lavish decoration of the chapel and the church in the Gothic phase bears witness of the wealth and generosity of the parishioners. Bratislava testaments from the 15th and 16th centuries mention donations of "bead rosaries" (perhaps including glass beads), valued not only by their original owners.
References
[1] BEL, M., 1984: Bratislava Mateja Bela. Výber z diela Notitia Hungariae novae historico-geographica I., II. zv., vydaného r. 1735–1736 vo Viedni (Tibenský, J., ed.). Bratislava.

[2] BEŇUŠ, R., 2000: Patologické zmeny na kĺbnych plochách a markery fyzického stresu na dlhých kostiach z ossária Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave (vrchná vrstva datovaná do XV.–XVIII. storočia). Rigorózna práca. Katedra antropológie, PrF UK, Bratislava.

[3] BEŇUŠ, R.–MASNICOVÁ, S.–THURZO, M., 2000: Traumatické lézie na lebkách z osária Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave (15.–18. storočie), Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti 3, 1–4.

[4] DE CARLO, G., 2012: Perle di vetro veneziane (Una lunga e affascinante storia). Venezia.

[5] HANULÍK, M.–PLACHÁ, V., 1965: Lebky z bývalého cintorína pri Kostole sv. Vavrinca v Bratislave, Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, tom. X., Fasc. I. – Anthropologia X., 221–249.

[6] HOŠŠO, J.–LESÁK, B., 1996: Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej Osady sv. Vavrinca v Bratislave – Die archäologische Erforschung der vorrromanischen Rotunde und des Karners in der untergegangenen Siedlung des Hl. Vavrines/Laurenz in Bratislava, AH 21, 241–251.

[7] MADAJOVÁ, A., 1996: Antropologická analýza dvoch časových horizontov pohrebiska pri Kaplnke sv. Jakuba v Bratislave. Diplomová práca. Katedra antropológie, PrF UK, Bratislava.

[8] MASNICOVÁ, S.–BEŇUŠ, R., 2001: Atresia of an External Acoustic Meatus in Individual from Historical Bratislava (Slovakia), Anthropological Science 109/4, 315–323. | DOI 10.1537/ase.109.315

[9] MENCL, V., 1935: Výkop farního kostela sv. Vavřince v Bratislavě. In: Bratislava 9, 465–467. Bratislava.

[10] MORONGOVÁ, Z., 1998: Antropologická analýza troch časových horizontov pohrebiska pri Kaplnke sv. Jakuba v Bratislave. Diplomová práca. Katedra antropológie, PrF UK, Bratislava.

[11] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana), ASČ 12, 887–961.

[12] PANINI, A., 2007: Perle di vetro medorientali e veneziane (VIII–XX secolo). Milano.

[13] PERLEN, 2011: Perlen aus Glas. Farbige Geschichten. Sammlung Torben Sode (Holthaus, K.–Weiper, B., edd.). Essen.

[14] SLIVKA, M., 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku – Mittelalterliche Erzeugnisse aus Bein und Horn in der Slowakei, AH 8, 327–346.

[15] SLIVKA, M., 1984: Parohová a kostená industria na Slovensku v období feudalizmu, SlArch XXXII, 377–429.

[16] SPIRITZA, J., 1968: Údaje o zlatníckych výrobkoch v najstaršom bratislavskom protokole testamentov (1414–1529), ZbSNM LXII, História 8, 168–201.

[17] ŠEMRINCOVÁ, D., 1998: Antropologická analýza lebiek z ossária Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. Diplomová práca. Katedra antropológie, PrF UK, Bratislava.

[18] VYSKUPOVÁ, M., 2012: Jozef Kurtz, Procesia na počesť Jána Almužníka v Bratislave, 1732, http://www.gmb.sk/sk/month/detail/april_2012, cit. 15. 12. 2013.

[19] ZECCHIN, L., 1987: Vetro e vetrai di Murano (Studi sulla storia di vetro). Volume I. Venezia.

[20] ZECCHIN, L., 1989: Vetro e vetrai di Murano (Studi sulla storia di vetro). Volume II. Venezia.

[21] ZECCHIN, P., 2005: La nascita delle conterie veneziane, Journal of Glass Studies, Vol. 47, 77–92.