Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století

Title: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století
Variant title:
  • Sources of raw ceramic materials of tile production in Brno in the 15th century
  • Die Keramikrohstoffquellen der Brünner Kachelproduktion des 15. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 139-153
Extent
139-153
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V souboru brněnských středověkých kamnových kachlů lze na základě reliéfní výzdoby čelních vyhřívacích stěn definovat užší kolekce, mezi nimiž dominují dvě, početnější s tematikou Klanění a užší s výjevy z turnajové scény. K oběma nalezneme přímé analogie v nálezech z archeologických výzkumů nejen v našich zemích. Petroarcheologické rozbory brněnských vzorků z obou kolekcí se zaměřují na upřesnění provenience těchto výrobků, které by mělo přispět k osvětlení jejich původu.
Several smaller series can be distinguished in a collection of Brno stove tiles, on the basis of the relief decoration of the front (heating) sections. These series are dominated by two in particular: the larger one with the Adoration subject, the smaller with tournament scenes. Both have direct analogies in finds from archaeological excavations in this country and outside its borders. Petroarchaeological analyses of samples from the two Brno series are aimed at the specification of the products' provenance that should help elucidate their origin.
References
[1] BLÁHA, J., 1999: Kachle. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 III. Olomouc (Hlobil, I.–Perůtka, M., edd.), 596–603. Brno.

[2] DOLEŽEL, M., 2010: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně. Bakalářská diplomová práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[3] FLODROVÁ, M., 1996: Brněnská cihelna "Na leči" ve 14.–16. století, Archeologia technica 10, 110–113.

[4] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Band III, Heft 1–2, 9–188.

[5] GREGEROVÁ, M., 1996: Petrografické rozbory brněnské středověké keramiky. In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1995, 178–179. Brno.

[6] GREGEROVÁ, M., 1996a: Mikroskopie technických hmot. Brno.

[7] GREGEROVÁ, M. et al., 2010: Gregerová, M.–Čopjaková, R.–Beránková, V.–Bibr, P.–Goš, V.–Hanuláková, D.–Hložek, M.–Holubová-Závodná, B.–Kristová, L.–Kuljovská, Z.–Macháček, J.–Mazuch, M.–Procházka, R.–Škoda, R.–Všianský, D., Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[8] GREGEROVÁ, M.–FOJT, B.–VÁVRA V., 2002: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno.

[9] GREGEROVÁ, M.–PROCHÁZKA, R., 2007: Exkurz: K současnému stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky 12.–13. století ve vztahu k distribuci surovin, PV 48, 271–299.

[10] HOLL, I., 1998: Spätgotische Ofenkacheln, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 50, 139–214.

[11] HOLL, I., 2001: Spätgotische Öfen aus Österreich. Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn IX., Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 353–414. | DOI 10.1556/AArch.52.2001.4.4

[12] HOLUB, P., 2006: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z archeologických výzkumů. Diplomová práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno, vedoucí prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.

[13] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně – Spätmittelalterliche Kachelöfen in der Königstadt Brünn, BMD XX, 325–380.

[14] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2007a: A single type of tile stove in various late 15th century social milieus, Studies in Post-Mediaeval Archaeology 2, 251–260.

[15] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I.–MERTA, D., 2004: Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů 2. poloviny 15. století – Widerspiegelung des Heimkrieges in der Produktion der Brünner Ofensetzer in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, AH 29, 581–597.

[16] KRENN, M., 2000: Der "Goldene Ofen" – Heizen. In: Fundort Kloster. Archäologie im Klösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg vom 1. Mai bis 1. November 2000. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte Reihe A/Heft 8, 206–222. Wien.

[17] LOSKOTOVÁ, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky. Disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, vedoucí doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

[18] LOSKOTOVÁ, I.–MENOUŠKOVÁ, D., 2010: Kachle se lvím motivem. Příspěvek ke způsobu zobrazování lva na neheraldických reliéfech kachlů na příkladech z Brna a Uherského Hradiště – Kacheln mit einem Löwenmotiv. Ein Beitrag zu der Art der Darstellung des Löwen auf den nichtheraldischen Reliefs von Kacheln an Beispielen aus Brünn und Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch). In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 406–418. Brno.

[19] LOSKOTOVÁ, I.–PROCHÁZKA, R., 1997: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6, 1996, 199–228.

[20] MĚCHUROVÁ, Z., 2010: Kunštátská sbírka středověké keramiky a kachlů uložená v Moravském zemském muzeu v Brně – Die Kunštáter Sammlung mittelalterliche Keramik und Kacheln des Mährischen Landesmuseums in Brno. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 419–433. Brno.

[21] MICHNA, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů – Zur entwicklungsmässigen und typologischen Charakteristik der mährischen mittelalterlichen Kacheln, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji / Státní památková péče v Severomoravském kraji 3, 7–44.

[22] MICHNA, P. J., 1998: Pozdně gotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích – Late gothic and renaissance tiles from the Hranice chateau. In: Pozdně gotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích, 7–12, 19–50. Hranice.

[23] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě – Funde von Mittelalterlichen Töpferöfen in Mähren, ČMMZ 48, 57–84.

[24] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[25] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna v polovici 14. století (Předměstí), BMD 8, 226–273.