Pražští Židé a první křížová výprava

Title: Pražští Židé a první křížová výprava
Variant title:
  • Die Prager Juden und der erste Kreuzzug
  • Prague Jews and the first crusade
Author: Charvát, Petr
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 835-838
Extent
835-838
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor se zabývá nově publikovaným textem hebrejské kroniky, který líčí události kolem útoku účastníků první křížové výpravy na Židy v Praze ve dnech 30. a 31. 5. 1096. Na hrozbu násilí ze strany křižáků reagovala jak pražská židovská obec, která se připravila k obraně, tak i česká knížecí správa, která k uklidnění situace vyslala ozbrojený oddíl jezdectva. Střet přesto propukl a šest Židů přišlo o život. V této situaci převedli knížecí jezdci ohrožené Židy na "jiné místo proti městu Praze na druhé straně řeky", kde poté zůstali v klidu a míru až do odtažení křižáků. Text jmenuje lokalitu WSL, nejspíše Vyšehrad na jižním okraji dnešní Prahy, a lokalitu BRGA, bezpochyby Praha, což zde však již znamená prostor dnešního Starého Města na pravém břehu Vltavy. Text uzavírá přehled nejnovějších badatelských příspěvků o židovských obyvatelích českých zemí v raném středověku.
The author discusses the newly-published text of a Hebrew chronicle that describes events surrounding an attack made by participants in the first crusade on Jews in Prague on 30 and 31 May 1096. The crusaders' threats of violence were met by a Jewish community prepared to defend itself, as well by royal Czech administration, which sent out armed cavalry to restore peace. However, there was a clash and six Jews were killed. In this situation, the cavalry accompanied the Jews in danger to "another site opposite the town of Prague, on the other side of the river", where they remained in safety until the crusaders departed. The text mentions a location referred to as "WSL", i.e. most probably Vyšehrad on the southern edge of today's Prague, and "BRGA", beyond doubt Prague, which refers to the area of today's Old Town on the right bank of the Vltava. The text closes with an overview of the latest contributions on the subject of the Jewish population in the Czech lands in the early Middle Ages.
References
[1] AUSSEN–ANSICHTEN, 2006: Aussen-Ansichten – Bucheinbände aus 1000 Jahren aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek München (Wagner, B., ed.). Wiesbaden.

[2] DESCATOIRE, Ch., 2007: Paris: Erfurt et Colmar, Deux trésors de la Peste Noire, Archéologia No. 443, Avril 8–23.

[3] DOLEŽALOVÁ, E., 2007: Pražská židovská obec ve středověku a její mezinárodní kontakty – The Jewish community of Prague in the Middle Ages and its international contacts. In: Od knížat ke králům – Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky (Doležalová, E.–Šimůnek, R.–Dvořáčková, D.–Pořízka, A., edd.), 349–357. Praha.

[4] DRAGOUN, Z., 2003: Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení, AH 28, 255–266.

[5] EUROPAS JUDEN IM MITTELALTER, 2004: Europas Juden im Mittelalter. Herausgegeben vom Historischen Museum der Pfalz – Speyer. Katalog der Austellung "Europas Juden im Mittelalter" im Historischen Museum der Pfalz Speyer vom 19. November bis 20. März 2005, im Deutschen Historischen Museum Berlin vom 23. April bis 28. August 2005. Speyer o. D.

[6] HAVERKAMPF, E., 2005: Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzuges (MGH, Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland Bd. 1). Hannover.

[7] CHARVÁT, P., 2006: http:www.arup.cas.cz/cz/bibliografie/files/Orientalia-Bohemica-2006.pdf, výroční bibliografie "Orientalia Bohemica//", citováno dne 16. 9. 2008.

[8] CHARVÁT, P., 2007: http:www.arup.cas.cz/cz/bibliografie/files/Orientalia%20Bohemica%202007.pdf, výroční bibliografie "Orientalia Bohemica//", citováno dne 16. 9. 2008.

[9] IBRAHIM IBN YA'QUB, 1996: Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A.D. Proceedings of the International Colloquy, 25–29 April 1994 (Charvát, P.–Prosecký, J., edd.), Praha, Oriental Institute.

[10] KLEJNOTY MONARSZE, 1996: Klejnoty monarsze – Skarb ze Środy Śląskiej (Pietrusiński, J.–Witkowski, J., edd.). Wystawa pod patronatem Kazimierza Dejmka, Ministra kultury i sztuki RP. Wrocław.

[11] KLEMM, E., 1980: Die romanischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek Teil 1: Die Bistümer Regensburg, Passau und Salzburg (Textband, Tafelband), Wiesbaden.

[12] MANN, V. B., 2006: Židé a panovnický dvůr. In: Karel IV. Císař z Boží milosti, Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J.–Drake Boehm, B., edd.), 277–289. Praha.

[13] MISHIN, D., 1996: Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi's Account of the Slavs from the Middle of the Tenth Century. In: Annual of Medieval Studies at the Central European University 1994–1995, 184–199. Budapest, Central European University, Department of Medieval Studies.

[14] NAZMI, A., 1998: Commercial Relations between Arabs and Slavs (9th–11th centuries). Warszawa.

[15] PIETRUSIŃSKI, J., 1997: Le trésor de Środa Śląska: insignes royaux et joyaux européens des XIIIe et XIVe siècles, Quaestiones medii aevi novae 2, 151–168.

[16] PLASCHKA, R.–DRABEK, A., 1991: Österreich im Hochmittelalter (907 bis 1246), hrsg. von der Kommission für die Geschichte Österreichs bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien.

[17] POLANSKÝ, L., 2006: Kníže a otrok. K ikonografii denáru knížete Vladislava I. – Der Fürst und der Sklave. Zur Ikonographie eines Denars des Fürsten Vladislav I. In: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy (Klápště, J., ed.), 103–111. Praha.

[18] RACCONTI DI IMMAGINI, 2001: Racconti di immagini – trentotto capitoli sui poteri della rappresentazione nel Medioevo occidentale (Burgio, E., ed.). Torino.

[19] SHALEM, A., 1996: Islam Christianized – Islamic Portable Objects in the Medieval Church Treasuries of the Latin West. Frankfurt–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien.

[20] WALLISOVÁ, M., 2002: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997–2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském – Vorläufiger Bericht über der in den Jahren 1997–2000 untergenommenen Rettungsgrabung auf dem jüdischen Friedhof in der Vladislavská-Strasse in der Prager Neustadt), Archaeologica Pragensia 16, 73–98.

[21] ZAVŘEL, J.–ŽEGLITZ, J., 2007: Zlatý prsten s gemou. In: Kámen 3, 7–11, http://www.revuekamen.cz/zlatyprsten-s-gemou.htm, citováno dne 16. 9. 2008.