Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích

Title: Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích
Variant title:
  • Ein Beitrag zur baulichen Entwicklung von Schloss Hradiště in Blovice
  • Contribution to knowledge of the building development of Hradiště Castle, Blovice
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 803-811
Extent
803-811
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci celkové rekonstrukce objektu pro potřeby Muzea jižního Plzeňska proběhlo v letech 2004–2008 na zámku Hradišti u Blovic (okr. Plzeň-jih) několik záchranných archeologických výzkumů. Byly dokumentovány relikty původní gotické tvrze existující prokazatelně na konci druhé poloviny 15. století, rozhraní mezi renesanční a barokní stavební fází výstavby zámku a torza objektů z období baroka a klasicismu. Zásadním přínosem výzkumů je upřesnění názoru o dochovaném rozsahu středověké tvrze v současném organismu budovy a dalších etapách její renesanční, barokní, klasicistní a pseudogotické podoby.
Extensive rescue research took place in 2004-2008 at Hradiště Castle, near Blovice (Plzeň-south district) within the general reconstruction of the building for the purposes of the Museum of the South Plzeň Region. Remnants of an original Gothic fortress confirmed in the second half of the 15th century, a transition building phase between renaissance and baroque stages of the castle and remainders of buildings from the baroque and classicist periods were documented. The most significant contribution of the research was the information concerning the exact extent of the preserved mediaeval fortress within the present building and in the following phases of its renaissance, baroque, classicist and pseudo-Gothic appearance.
References
[1] AČ: Archiv český 4 (Palacký, F., ed.). Praha 1846.

[2] DZV: Desky zemské větší, Kvaterny 7, lit. A 18, 139, lit. J 12v, 250, lit. H 12, 262, lit. M 13, ulož. NA v Praze.

[3] FAKTOR, F., 1887: Popis okresu Blovického. Praha.

[4] FAKTOR, F., 1888: Archaeologické zprávy z okr. Blovického, Method XIV, č. 3, 28–30.

[5] HANZLÍKOVÁ, H., 1999: Prohloubený stavebně historický průzkum č. p. 54 Mělník – bývalý kapucínský klášter, rkp. ulož. v archivu R projekt Brno.

[6] HANZLÍKOVÁ, H., 2003: Příklady vytápění zámeckých objektů v 19. století. In: Svorník, 289–300. Praha.

[7] HANZLÍKOVÁ, H.–LANCINGER, L., 2002: Rekonstrukce zámku Hradiště. Stavebně historický průzkum. Brno, rkp. ulož. v archivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

[8] ROŽMBERSKÝ, P., 2004: Zámek Hradiště. Blovice.

[9] SCHALLER, J., 1789: Topographie des Königreich Böhmen, XII. Prag

[10] SOCHOROVÁ, M.–BOUDA, J., 2006: První archeologický výzkum na hradišťském zámku, Jižní Plzeňsko IV, 9–15.

[11] SOCHOROVÁ, M.–BOUDA, J.–HANZLÍKOVÁ, H., 2007: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku Hradiště, Jižní Plzeňsko V, 77–82.

[12] SOMMER, J. G., 1838: Das Königreich Böhmen, VI. Prag.