Povrchový průzkum méně známých sídel šlechty rakouského horního Podyjí

Title: Povrchový průzkum méně známých sídel šlechty rakouského horního Podyjí
Variant title
Die Oberflächenprospektion von weniger bekannten Adelssitzen im österreichischen Oberen Thayatal
Surface Rresearch into some lesser-known aristocratic settlements in the Upper Danube Basin, Austria
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 683-693
Extent
683-693
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Povrchové průzkumy deseti středověkých hradů a hrádků víceméně doplňují knihu G. Reichhaltera a K. a T. Kühtreiberů Burgen Waldviertel und Wachau. Jde převážně o terénní a situační náčrty lokalit, které nebyly dostatečně publikovány. Výsledky potvrzují závěry, že na obou stranách hranice se vyskytují jak kamenné hrady, tak objekty hrádků a tvrzí v provedení ze dřeva a hlíny. V Rakousích jsou však většinou o něco starší. Důvodem je jistý předstih ve vývoji a postavení šlechty v Podunají, přetrvávání dřevohlinitých zeměpanských hradů na Moravě ovlivňovala tradice. Recepci obytných věží, štítových zdí a hranolových a polygonálních bergfritů na Moravě zčásti kompenzovalo užití válcových věží ve Waldviertelu sousedícím s českými zeměmi.
Surface research into 10 mediaeval castles and small castles supplements the book Burgen Waldviertel und Wachau by G. Reichhalter and K. and T. Kühtreiber. The outcome of the research consists largely of terrain analyses and situation drafts of locations that are yet to be published in their full scope. The results confirm assumptions that there were both stone castles and smaller castles and strongholds of wood and clay on either side of the border. Those in Austria are, however, slightly older; this arises out of advances in the evolution and status of the nobility in the region of the Danube Basin. The endurance of wood-clay castles in Moravia was influenced by local traditions. The adoption of residential towers, gable walls and prismatic and polygonal bergfried towers in Moravia was partially offset by the use of cylindrical towers in Waldviertel, neighbouring on the Czech lands.
Summary language
References
[1] AČ: Archiv český, sv. XXXVIII, Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457 (Hoffmann, F., ed.). Praha 2000.

[2] DEHIO, 1990: Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Niederösterreich, nördlich der Donau. Wien.

[3] KRAHE, F.–W., 1999: Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundrisslexikon, Ergänzungsband. Berlin.

[4] PEKAŘ, J., 1935: Žižka a jeho doba II. Jan Žižka. Praha.

[5] PETRIN, S., 1984: Der österreichische Hussitenkrieg 1420–1434. Militärhistorische Schriftenreihe, Heft 44. Wien.

[6] PLAČEK, M., 1991: Vztahy mezi hradním stavitelstvím moravského a rakouského horního Podyjí. In: Kulturně historické styky jižní Moravy: XX. Mikulovské sympozium 1990, 247–260. Brno.

[7] PLAČEK, M., 1992: Hrady středního Podyjí, AH 17, 189–203.

[8] PLAČEK, M., 1997: Rakouský rod pánů z Trnavy (Thürnau) a jejich vztahy k Moravě, ČMM CXVI, 79–92.

[9] PLAČEK, M., 2003: Kontaktní vztahy na hranici Moravy a Rakouska a jejich projevy, AH 28, 211–222.

[10] PLAČEK, M., 2005: Pernegg a Weikertschlag – hrady při rakousko-moravské hranici, AH 30, 235–241.

[11] PLACH, H., 1977: Aislab – ein mittelalterlicher Hausberg. In: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 3, 19–22. Thaya.

[12] POPRAVČÍ KNIHA, 1993: Popravčí kniha pánů z Rožmberka (Kalný, A., ed.). Třeboň.

[13] REICHHALTER, G–KÜHTREIBER, K. UND T., 2000: Burgen Waldviertel und Wachau. St. Pölten.

[14] SCHAD'N, H. P., 1953: Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Niederösterreich. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Befestigungswesen und seiner Entwicklung vom Ringwall bis zur Mauerburg und Stadtumwehrung. Horn–Wien.

[15] WIHODA, M., 2007: Vladislav Jindřich. Brno.