Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta)

Title: Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta)
Variant title:
  • Die archäologische Grabung in der Oberen Gasse (Horná) Nr. 2 in Banská Bystrica. (Zur Bedeutung der Innenhöfe beim Verständnis der mittelalterlichen und neuzeitlichen Sachkultur der Stadt)
  • Archaeological research at Horná St. 2, Banská Bystrica
Author: Zachar, Ján
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 285-300
Extent
285-300
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 2008 sa uskutočnil záchranný archeologický výskum vo vnútrodvore meštianskeho domu na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici. Okrem zistenia stratigrafie polohy sa podarilo získať početný súbor materiálnej kultúry. V rámci stredovekej keramiky prevládali hrncovité tvary s výrazne profilovaným okrajom. Okrem nich boli zastúpené všetky základné typy kuchynskej a stolovej keramiky. Z kachlíc sa pri analýze venovala pozornosť komorovým typom, ktoré bolo možné podľa ikonografie čelnej vyhrievacej steny rozdeliť do niekoľkých skupín (uhorský dynastický svätec (?), rajský strom života, lev pod stromom, rozeta). Početný organický materiál sa viazal na stredovekú odpadovú vrstvu (nález časti zuhoľnateného dreveného trámu).
Rescue research in the inner yard of a burgher house at Horná St. 2, Banská Bystrica, was carried out in 2008. Apart from the establishment of its stratigraphic location, a large series of material culture finds has been excavated. Among the mediaeval ceramics, pot-shaped vessels with markedly profiled rims prevail. In addition, there were all basic types of kitchenware and tableware. Among the tiles, particular attention was paid to chamber types, divided into several groups by the iconography of their front (heated) side (a Hungarian dynastic saint?, Tree of Life, lion under a tree, rosette). A mediaeval layer of waste yielded extensive organic material (find of a part of a charred wooden beam).
References
[1] FILLOVÁ, Ľ., 1984: Obhliadkový umelecko-historický a architektonický výskum. Blok X. Projektový ústav kultúry B. Bystrica, rkp. ulož. Archív Krajského PÚ B. Bystrica, i. č. T 13.

[2] HANULIAK, M.–HOŠSO, J.–HUNKA, J., 1996: Najvýznamnejšie poznatky z výskumu banskoštiavnického dominikánskeho kláštora. K schopnostiam výpovede tradičných datovacích prostriedkov – Die bedeutendsten Erkentnisse aus der Ausgrabung im Areal des Dominikanerklosters in Banská Štiavnica. Zu den Aussagenmöglichkeiten der traditionelllen Datierungsmittel, SlArch XLIV, 307–326.

[3] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kachel. Praha.

[4] HLADÍK, M., 2006: "Veleba Sitna" – ako ho poznáme dnes, SASM V, 367–395.

[5] HOLČÍK, Š. P., 1974: Stredoveká kachliarska dielňa v Banskej Bystrici – Mittelalterliche Kachelwerkstätte in Banská Bystrica, ZbSNM LXIII, História 14, 175–193.

[6] HOLČÍK, Š. P., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[7] HOLL, I., 1958: Középkori kályhocsempék magyarországon I – Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn I, Budapest Régisegei XVIII, 211–300.

[8] HOLL, I., 1971: Középkori kályhocsempék magyarországon II – Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn II, Budapest Régisegei XXII, 161–207.

[9] HOLL, I., 2001: Spätgotische Öfen aus Österreich. Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn IX, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 353–414. | DOI 10.1556/AArch.52.2001.4.4

[10] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku – Entwicklungsübersicht der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei, AH 8, 215–231.

[11] HOLL, I., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici, Historica XXXIX-XL, 249–294.

[12] HOLL, I., 1996: Archeologický výskum hradu Šášov, Historica XLII, Bratislava, 7–47.

[13] HOLL, I., 1996a: O tzv. bratislavských pohároch (Príspevok k poznaniu keramických gotických pohárov) – Über die sogenannten Bratislava-Becher (Ein Beitrag zur Erkenntnis der gotischen Keramikbecher), ZbSNM XC, Archeológia 6, 197–204.

[14] LABUDA, J., 1988: Stredoveké osídlenie Sitna, Stredné Slovensko 7, 269–293.

[15] LABUDA, J., 1992: Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku) – Materielle Kultur der Grabung Kammerhof in Banská Štiavnica (Beitrag zur Problematik der Montanarchäologie in der Slowakei), SlArch XL, 135–164.

[16] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici–Beachtenswerte Funde aus "Staré mesto" in Banská Štiavnica, AH 25, Brno, 7–24.

[17] MÁCELOVÁ, M., 1986: Nález stredovekej keramiky v Benického dome v Banskej Bystrici – Ein Fund mittelalterlicher Keramik im Benický-Haus zu Banská Bystrica, AH 11, 481–487.

[18] MÁCELOVÁ, M., 1996: Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici – Der verbrannte Blockbau aus dem 15. Jahrhundert in Banská Bystrica, AH 21, 421–426.

[19] MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice – Der Kachelofen aus dem 15. Jahrhundert aus Banská Bystrica, SASM I, 85–96.

[20] MÁCELOVÁ, M., 1999: Gotické kachlové pece z banskobystrickej radnice – Die gotischen Kachelöfen aus dem Rathaus in Banská Bystrica, AH 24, 409–420.

[21] MÁCELOVÁ, M., 2008: Renesančné kachlice z Banskej Bystrice – Renaissancezeitliche Kacheln aus Banská Bystrica, AH 33, 491–497.

[22] PAULÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[23] SZATMÁRI, S. B., 1974: Előzetes jelentés a tatai vár ásatásáról – Vorläufige Mitteilung über die Ausgrabungen in der Burg von Tata, Archaeologiai Értesitő 101, 45–54.

[24] UŠIAK, P., 2002: Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici – Die Kacheln aus der Barbakane der Stadtburg in Banská Bystrica, AH 27, 621–639.