Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine

Title: Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine
Variant title:
  • Charakteristik der Siedlungen von der Wende des Früh- und Hochmittelalters in Senec-Svätý Martin
  • Characteristics of a settlement from the turn of the early and high Middle Ages in Senec-Svätý Martin, Slovakia
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 639-656
Extent
639-656
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 1976–1978 sa na okraji osady Senec-Svätý Martin preskúmalo dedinské sídlisko. Na ploche 450 m2 bolo doložených 21 sídliskových objektov a žľab. K objektom patrí 7 polozemníc, 7 zásobných jám, 3 obilné zásobnice, 2 samostatné pece a 2 ohniská. Na základe analýzy predmetov materiálnej kultúry a typológie objektov možno osídlenie lokality zaradiť do druhej polovice 9. storočia a 11. – prvej polovice 12. storočia. Vnútornú chronológiu osídlenia lokality ani jej skutočný rozsah nebolo možné spoľahlivým spôsobom priblížiť. Dôvodom je obmedzená plocha areálu, ktorý nebol odkrytý plošne, ale sondážnou metódou.
In 1976–1978 a settlement found on the edge of the village of Senec-Svätý Martin was researched. An area of 450 m2 contained 21 settlement features and a trench. To the features belong 7 half-sunken buildings, 7 storage pits, 3 grain storage pits, 2 individual furnaces and 2 fireplaces. Analysis of the cultural artefacts excavated and the types of houses has shown that the settlement was inhabited between the second half of the 9th century and the 11th/early 12th century. The internal chronology of the settlement of the location and its actual extent could not be reliably demonstrated. One reason was limited space; the area was not excavated blanket-fashion but only by means of probes.