Nálezy kameniny z hradu v Kadani

Title: Nálezy kameniny z hradu v Kadani
Variant title:
  • Steinzeugfunde von der Burg in Kadaň (Kaaden)
  • Stoneware found at Kadaň castle
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 85-101
Extent
85-101
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Z proběhlých archeologických výzkumů v Kadani pocházejí nečetné, ale pravidelné nálezy kameniny. Pro vyhodnocení byl vybrán nejrozsáhlejší soubor z areálu kadaňského hradu, který zahrnoval středověkou až novodobou kameninu. Soubor byl zpracován formou katalogu, dále byla řešena především provenience nálezů, jejich datace a korelace datování s datováním doprovodné keramiky. Byl učiněn pokus o zasazení nálezů do historického kontextu.
A series of archaeological excavations carried out in Kadaň over the past four decades has yielded infrequent but regular finds of stoneware. The most prolific collection, from the castle in Kadaň, containing mediaeval till modern stoneware, was selected for evaluation. As well as cataloguing the finds, the article pays particular attention to the origin of the finds, their dating and comparison of dating for stoneware and ceramic finds. An attempt to set the finds in a historical context is also made.
References
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské III (Palacký, F., ed.). Praha 1864.

[2] CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, V/2, 1267–1278 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1981.

[3] BALÁŠOVÁ, M., 2006: Nálezy keramiky z 15.–18. století v Chomutově. In: Comotovia 2005. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605–2005), 37–70. Chomutov.

[4] BERNAU, F., 1893: Hassenstein. Ein Beitrag zur Geschichte des Erzgebirgs. B. Leipa.

[5] ČERNÁ, E., 2001: Archeologický výzkum v areálu hradu v Kadani v roce 1999 a 2000. Závěrečná zpráva pro investora, nepubl. NZ ulož. na ÚAPP v Mostě, č. j. 159/01.

[6] ČERNÁ, E., 2002: Závěrečná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v roce 2001 na nádvoří hradu v Kadani, nepubl. NZ ulož. na ÚAPP v Mostě, č. j. 63/02.

[7] DURDÍK, T.–LEHEČKOVÁ, E., 1977: Stavební vývoj a podoba středověkého hradu v Kadani na základě archeologického výzkumu, AR XXIX, 281–292.

[8] HORSCHIK, J., 1978: Steinzeug. Von Bürgel bis Muskau. 15. bis 19. Jahrhundert. 2. Aufl. Dresden.

[9] RAK, P., 1998: Přemyslovská Kadaň ve světle písemných pramenů, Minulostí západočeského kraje XXXIII, 51–80.

[10] SEDLÁČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého XIV. Praha.

[11] SCHEIDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., 2005: Waldenburger Steinzeug. Archäologie und Naturwissenschaften. Dresden.

[12] SCHEUFLER, V., 1964: Tvrdé kameniny v české lidové kultuře, Český lid 51, 348–357.

[13] STEPHAN, H.–G., 1983: The development and production of medieval stoneware in Germany. In: Ceramics and trade. The production and distribution of later medieval pottery in north-west Europe, 95–120. Sheffield.

[14] VELÍMSKÝ, T., 1995: Ke genezi středověkého města v Kadani. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992, 225–238. Most.

[15] WENISCH, R., 1936: Zunftordnungen aus Stadt und Bezirk Komotau (1460–1741). Sudetendeutsche Geschichtsquellen. Band 6. Reichenberg–Komotau.