Středověké dýhové misky z Olomouce

Title: Středověké dýhové misky z Olomouce
Variant title:
  • Mittelalterlichen Daubenschalen aus Olomouc
  • Mediaeval veneer bowls from Olomouc
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 483-499
Extent
483-499
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je věnován souboru dýhových misek a jejich částí, které byly získány při záchranných archeologických výzkumech v historickém jádru Olomouce v letech 1979–2000. Dýhové misky z Olomouce vynikají výzdobou, zejména však počtem vypalovaných značek na dýhách. Tento typ dřevěné nádoby se používal od vrcholného do pozdního středověku v identické podobě téměř po celé Evropě. S nejstaršími jedinci se setkáváme v západní Evropě již na konci 12. století, definitivně mizí s nastupující renesancí na počátku 16. století.
The contribution describes a series of veneer bowls and their parts acquired during rescue research in the historical centre of Olomouc in 1979–2000. Veneer bowls from Olomouc feature interesting ornamentation and, in particular, many marks burnt into the veneer. This type of wooden vessel was in use throughout Europe from the high Middle Ages until the late Middle Ages. The oldest specimens come from western Europe, from the late 12th century. The bowls disappeared with the arrival of the renaissance, in the early 16th century.
References
[1] ARCHEOLOGIE, 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (č. p. 226). Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.). Praha.

[2] BARNYCZ–GUPIENIEC, R., 1959: Naczynia drewniane z Gdańska w X–XIII wieku. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis Nr 8. Łódź.

[3] BLÁHA, J., 1987: Archeologický průzkum v Olomouci. Staveniště obchodního domu Prior, objekty 5/78, 59/79, 68/79 (keramika). Archeologické prameny k dějinám olomoucké oblasti, svazek I., sešit 2. Olomouc.

[4] CAPELLE, T., 1976: Holzgefäße vom Neolithikum bis zum späten Mittelalter. Hildesheim.

[5] CNOTLIWY, E., 1980: Póznośredniowieczna studnia latrina na dziedinan zamku książat pomorskich w Szczecinie, Materialy zachodnie XXVI, 333–395.

[6] ČERMÁK, M., 1987: Nástin vývoje pohostinství v Olomouci (14. století – počátek 20. století), Okresní archiv v Olomouci 1986, 99–157. Olomouc.

[7] FALKNEREI, 2003: Falknerei im mittelalterlichen Stendal? (Schefzik, M., ed.), http://www.archlsa.de/funde-der-monate/07.03/. [1. 8. 2003].

[8] FALTÝNEK, K., 2000: Závěrečná zpráva pro investora o ukončení archeologického výzkumu na Horním náměstí v Olomouci – etapa 1998, nepubl. rukp. ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Olomouci, sign. D-331.

[9] FROLÍK, J. A KOL., 1999: Čáslav – místo pro život. Svědectví archeologie. Praha.

[10] FRÝDA, F., 1981: Hmotná kultura středověkého města na základě výzkumu zasypaných středověkých studní v Plzni, rkp. nepubl. dipl. práce ulož. na FF UK v Praze.

[11] FRÝDA, F., 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně, AH 8, 287–297.

[12] GRABSKA, M., 1979: Przedmioty drewniane. In: Zaplecze gospodarcze Konwentu oo. Franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII w. do połowy XV w. (Cofta-Broniewska, A., ed.), 117–144. Poznań.

[13] GÜHNE, A., 1991: Stadtarchäologie in Freiberg. Holzfunde, Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden, Bd. 22.

[14] HIRSCHBERG, R.–M., 2003: Der Sachsenspiegel, Abb. 13, http://www.brandenburg1260.de/sachsenspiegel.html [01.12. 2008].

[15] HOŁOWIŃSKA, Z., 1967: Dzielnica rzemieślniczna z XIII i XIV wieku w Gdańsku (stanovisko 2), Gdańsk wczesnośredniowieczny Nr. 6, 143–183.

[16] HOŁUBOWICZ, W., 1956: Opole w wiekach X–XII. Katowice.

[17] KAŹMIERCZYK, J., 1965: Wczasnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XIII, Nr 3, 469–498.

[18] KLIEMANN, T., 1984: Mittelalterliches Holzgerät und das Nürnberger Holzhandwerk. In: Aus dem Wirtshaus zum Wilden Mann. Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg, 131–140. Nürnberg.

[19] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, Ml–Pan. Praha.

[20] LANGER, A., 1970: Künstler in der Kunst. Leipzig.

[21] MÜLLER, U., 1996: Holzfunde aus Freiburg/Augustinereremitenkloster und Konstanz. Herstellung und Funktion einer Materialgruppe aus dem späten Mittelalter. Stuttgart.

[22] NAWROLSCY, T.–G., 1986: Badania Starego Miasta w Elblągu w latach 1983–1984, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 34, 609–648.

[23] NEUGEBAUER, W., 1954: Typen mittelalterlichen Holzgeschirrs aus Lübeck. In: Frühe Burgen und Städte, 174–190. Berlin.

[24] NICKEL, E., 1954: Ein Mittelalterrlicher Brunnen in Magdeburg. In: Frühe Burgen und Städte, 158–166. Berlin.

[25] ORNA, J., 2001: Nálezy středověkých dřevěných předmětů v Plzni. Katalog. CD-ROM. Plzeň.

[26] PAVELČÍK, JAN, 1955: Nálezy ze 13. století z Uherského Brodu, ČMMZ CXXIV, 143–148.

[27] REICHERTOVÁ, K.–MUK, J., 1966: Archeologický průzkum středověké podoby Starého Města Pražského, AR XVIII, 680–693.

[28] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle městecko ostrovského kláštera. Monumenta archaeologica XX. Praha.

[29] SCHIEK, S., 1992: Das Gräberfeld der Merowingerzeit bei Oberflacht. Stuttgart.

[30] SCHMIDT–THOMÉ, P., 1986: Hölzeres Tischgeschirr des 13. Jahrhunderts, ZAM, Beiheft 4, 129–158.

[31] SCHNEIDER, J. ET AL., 1982: Der Münsterhof in Zürich, Bericht über die vom städtischen Büro für Archäologie ausgeführten Stadtkernforschungen 1977/78. Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Bd. 10 und 11. Olten und Freiburg.

[32] SCHOLKMANN, B., 1982: Mittelalterliches Holzgerät aus Südwestdeutschland. Zu Forschungs-problematik und Forschungsstand eines Sachgutkomplexes, ZAM 10, Bonn, 101–131.

[33] STEPHAN, H.–G., 1986: Beiträge zur archäologischen Erforschung der materiellen Kultur des hohen und späten Mittelalters im Weserbergland. Funde aus zwei Kloaken in der Altstadt von Höxter, Neue Ausgrabungen und Forschungen Niedersachsen 17, 219–308.

[34] ŚWIĘTEK, K., 1999: Naczynia i drobne przedmioty drewniane. In: Ze studiów nad życiem codzinnym w średniowiecznym mieście (Buśko, C.–Piekalski, J., edd.), 105–119. Wrocław.

[35] VONDRÁČKOVÁ, K., 1996: Nálezy ze středověkých studní pod jezuitským kostelem v Klatovech, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XIII, 134–159.

[36] WOŹNICKA, Z., 1961: Wyroby bednarskie i tokarskie Średniowiecznego Międzyrzecza. Poznań.