Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava)

Title: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava)
Variant title:
  • Mittelalterliche Reliefkacheln als Quelle für die materielle Kultur (Mähren)
  • Mediaeval relief tiles as a source of material culture (Moravia)
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 189-208
Extent
189-208
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá možnostmi využití detailů z oblasti hmotné kultury v reliéfech gotických kamnových kachlů z Moravy, které by mohly přispět k upřesnění datování jejich vzniku. Pozornost je věnována odívání, panovnickým insigniím, praporcům, liturgickým předmětům, hudebním nástrojům, nádobám, interiérovému vybavení a hrám.
This article assesses the prospective use of material cultural details in reliefs on Gothic stove tiles from Moravia that may contribute to more precise dating of their origin. Attention focuses in particular on clothes, royal insignia, flags, liturgical objects, musical instruments, vessels, interior equipment and games.
References
[1] BERGER, R., 1999: Liturgický slovník. Praha.

[2] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze – Stove Tiles of Gothic, Renaissance and Early – baroque Period. Selective Catalogue of the National Museum in Prague. Praha.

[3] BUBEN, M., 1994: Encyklopedie heraldiky. Praha.

[4] DĚJINY, 1985: Dějiny hmotné kultury I/2 (Petráň, J., ed.). Praha.

[5] FOUILLOUX, D.–LANGLOIS, A.–LE MOIGNÉ, A.–SPIESS, F.–THIBAULT, M.–TRÉBUCHON, R., 1990: Slovník biblické kultury. Praha.

[6] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Band III., 9–188.

[7] GEISBERG, M., 1909: Die Anfänge des deutschen Kupferstiches und der Mister E. S. Mister der Graphik, Band II. Leipzig.

[8] HAUSBUCH, 1965: Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung in Nürnberg. München.

[9] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů – Beitrag zur Technologie der spätmittelalterlichen Reliefkacheln, AH 11, 489–504.

[10] HAZLBAUER, Z., 1992: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů – Das Mittelalterliche Spiel Wurfzabeln im Gichte der zeitgenössischen Quellen, AH 17, 421–445.

[11] HAZLBAUER, Z., 1996: Historické kamnové kachle z hradu Bouzova okr. Olomouc. Soukromý tisk. Praha–Bouzov.

[12] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[13] HOLL, I., 1990: Középkori kályhacsempék Magyarországon. IV., Archaeologiai értesítö 117, 58–95.

[14] HOLL, I., 1998: Spätgotische Ofenkacheln, Acta Archaeologica Academia Scientiarum Hunagricae XLV, 1–4, 247–299.

[15] HOLL, I., 2002: Középkori kályhacsempék Magyarországon X., Budapest Régiségei XXXV, 381–401.

[16] HOLL, I., 2003: Der Mathias–Beatrix–Ofen der Budaer Werkstatt (1480er Jahre), Acta Archaeologica Academia Scientiarum Hunagricae 54, 255–272. | DOI 10.1556/AArch.54.2003.1-2.8

[17] CHYBOVÁ, H., 1999: K ikonografii pozdně gotického kamnového kachle z Kroměříže, Sborník Muzea Kroměřížska, 3–7.

[18] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně – Spätmittelaterliche Kachelöfen in der Königstadt Brünn, BMD XX, 325–380.

[19] KOHOUTEK, J., 2004: Nálezový soubor pozdně středověkých kachlů z hradu Rožnova – Spätmittelalterliche Kacheln aus der Burg Rožnov, Pravěk NŘ, Supplementum 12, 89–110.

[20] KOHOUTEK, J.–PAVLÍK, Č., 2008: Soubor kachlů z hradu Lukova – Die Kachel sammlung aus Burg Lukov, AH 33, 499–527.

[21] KONEČNÝ, L.–MERTA, J., 1974: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova – Eine Erkundung mittelalterlicher Befestigungen in der Umgebung der Burg Nový hrad (Neue Burg) bei Adamov, AH 1, 231–252.

[22] KRÁSA, 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[23] KYBALOVÁ, L., 2001: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

[24] KYPTA, J.–ŠULC, J., 2006: Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi. Ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku – Kacheln aus dem Hof Votelež bei Kouřim. Zur Wohnkultur im Wirtschaftshof um die Wende des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Památky středních Čech 20/2, 3–29.

[25] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna – Pflanzenmotive auf Brünner mittelalterlichen Reliefkacheln, AH 33, 529–538.

[26] LOSKOTOVÁ, I.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2008: Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle – Fechten im mittelaterlichen Brünn aus der Sicht einer Ofenkachel, BMD XXI, 375–399.

[27] LURKER, M., 2005: Slovník symbolů. Praha.

[28] MACEK, J., 2002: Jagellonský věk v českých zemích 3, 4. Praha.

[29] MENOUŠKOVÁ, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna – Ikonographie im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Kacheln aus Brünn, AH 24, 375–385.

[30] MENOUŠKOVÁ, D., 2003: Málo známá kolekce reliéfně zdobených pozdně středověkých kachlů z Dambořic – Eine wenig bekannte Kolektion von Kacheln mit Reliefverzierungen aus Dambořice, Slovácko 2002, XLIV, 183–223.

[31] MENOUŠKOVÁ, D.–VITANOVSKÝ, P., 2007: Beránek Boží a evangelisté na kachlích z Uherského Hradiště (?), Kroměříže a Lukova. Příspěvek ke studiu kulturně historických a technologických aspektů jednoho motivu kachlového reliéfu – Agnus Dei (Lamm Gottes) und die Evagelisten auf den Kacheln aus Uherské Hradiště (?), Kroměříž und Lukov, Slovácko 2006, XLVIII, 137–151.

[32] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně – Vorläufige Ergebnisse der Rettungsgrabung auf dem Kapucínské náměstí (Kapuzinerplatz) Nr 5 und 8 in Brno, AH 16, 145–168.

[33] MĚCHUROVÁ, Z.–ZALABÁK, P.–ČEJKA, J., 1992: Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky v souvislosti s rentgenovou fázovou analýzou vzorků z Konůvek (okr. Vyškov) – Beitrag zur Problematik dsg. lošticer Keramik im Zusammenhang mit der Röntgenphasenanalyse der Bruchstücke aus Konůvky (Bez. Vyškov), ČMMZ LXXVII, 201–215.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXI, 2–3, 89–105.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: Iterum "Ad lupum predicantem". In: Život v archeologii ve středověku, 459–466. Praha.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, AH 21, 499–503.

[37] MICHELS, U., 2000: Encyklopedický atlas hudby. Praha.

[38] MICHNA, P., 1971: Funde der ungarisch-böhmischen Truple spätgotischer Kacheln in Mahren, Acta archaeo logica carpathica XII, 249–259.

[39] MICHNA, P., 1976: Melická skupina gotických kachlů (Příspěvek k poznání uměleckého řemesla doby předhusitské na Moravě), Umění XXIV, 148–158.

[40] MICHNA, P., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů – Zur entwicklungmässigen und typogischen Charakteristik der mährischen mittelalterlichen Kacheln, Sborník památkové péče v severomoravském kraji 3, 7–44.

[41] MILOŠ, S.–MICHNA, P.–SEDLÁČKOVÁ, H., 1998: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích – Late gothic and renaisance tiles from the Hranice chateau. Hranice.

[42] NEJEDLÝ, M., 2007: Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Praha.

[43] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě – Funde von mittelalterlichen Töpferöfen in Mähren, ČMMZ XLVIII, 57–84.

[44] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfänge der neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Strážnice.

[45] PAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance [tiles] in the Ždánický Forest region, RegioM, 74–90.

[46] PAVLÍK, Č., 2007a: Kamna knížete Viktorina z Minsterberka, Polensko XVI., č. 4, 1–13.

[47] PAVLÍK, Č., 2008: Kachlový materiál z hradu Polná. Archeologie Moravy a Slezska VIII, 200–220.

[48] PAVLÍK, Č.–ŠEDO, O., 2006: Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova, RegioM 2006, 18–45.

[49] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[50] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2009: Invalidé na středověkých kachlích, AH 34, 245–254.

[51] POSPÍŠILOVÁ, A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Voteleži u Kouřimi, Práce muzea vesnice v Kouřimi 4, 15–26.

[52] PROCHÁZKA, R.–KOHOUTEK, J.–PEŠKA, J., 2007: Přerov, Horní náměstí. Od pravěkého hradiska ke středověkému městu – Přerov – Upper Square. From a Prehistoric Hillfort to a Medieval Town, Archeologické památky střední Moravy, sv. 15. Olomouc.

[53] PRUDKÁ, A., 1996: Středověký hazard, Špaleta XXVII, 50–54.

[54] RADOMĚRSKÝ, P., 1958: 800. výročí českého království ve světle numismatických památek, ČNM-A, 43–67.

[55] ROYT, J.–ŠEDINOVÁ, H., 1998: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha.

[56] RULÍŠEK, H., 2005: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou.

[57] SPÄTMITTELALTER, 2001: Spätmittelalter am Oberrhein. Altag. Handwerk und Handel 1350–1525. Katalogband. Stuttgart.

[58] VLČKOVÁ, J., 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek (Pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů) – Mittelalterliche Ofenkacheln mit den Religionsmotivenin den südmährischen Sammlungen (Versich um eine Applikation der kunsthistorischen Methoden, AH 26, 365–385.

[59] VOIT, P.–HOLL, I., 1963: Alte ungarische Ofenkacheln. Budapest.