Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech

Title: Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech
Variant title:
  • Gotisches Glas in den archäologischen Funden aus Mittel- und Nordmähren
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 411-428
Extent
411-428
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAUMGARTNER, E.-KRUEGER, I., 1988: Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. Bonn.

[2] BLÁHA, J., 1983: K vypovídacím možnostem olomouckého archeologického materiálu 15. až 17. století. In: Historická Olomouc a její současné problémy IV, 307-315). Olomouc.

[3] BLÁHA, J., 1995: Olomouc - příspěvek ke kulturní historii pozdně středověkých měst. In: Kultura srednowiecznego Slaska i Czech, 29-39. Wroclaw.

[4] BLÁHA, J., 1998: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce - Die Kommunikationen, Topographie und Importe im Mittelalter und in der Frühneuzeit (7.-17. Jh.) auf dem Gebiet der Stadt Olmütz. In: Arch. Hist. 23, 133-159.

[5] BLÁHA, J., 1999: Sklo. In: Od gotiky k renesanci 1400-1550. III. Olomoucko. Brno, 611-615.

[6] BLÁHA, J.-SEDLÁČKOVÁ, H., 1998: Důležitější archeologické průzkumy. Olomouc, Dolní náměstí. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. In: Památkový ústav v Olomouci 1997. Výroční zpráva, 55-57. Olomouc.

[7] BURIAN, V., 1963: Historicko archeologický výzkum husitského opevnění v Dolanech u Olomouce roku 1962. In: Muzejní a vlastivědná práce I, 199-204.

[8] BURIAN, V., 1966: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech 1964-1965. In: Zprávy VÚO č. 128,9-14.

[9] BURIAN, V., 1968: Historicko archeologický výzkum Kartuzie a husitského opevnění v Dolanech r. 1967 (okr. Olomouc) - Historisch-archäologische Untersuchungen im Karthäuserkloster und der Hussitischen Wehranlagc in Dolany im Jahre 1967. In: PV AÚ CSAV Brno, 104-106.

[10] ČERNÁ, E., edit. 1994: Středověké sklo v zemích koruny české. Katalog výstavy. Most.

[11] DROBNÝ, T., 1996: Další sezona předstihového archeologického výzkumu na třídě Svobody. In: Ročenka SOAO 4 (23), 1995. Olomouc 1996, 151-152.

[12] DROBNÝ, T., 1997: Přehled nejdůležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1996. Dolní náměstí č. 7. In: Ročenka SOAO v Olomouci 5 (24), 228-230.

[13] DROBNÝ, T.-SEDLÁČKOVÁ, H., 1997: Kachle a sklo z odpadní jímky ze 16. století v Olomouci-Offenkacheln und Glas aus einem Abfallbehälter von dem 16. Jh. in Olomouc (Olmütz). In: Muzejní a vlastivědná práce 35/3, 129-140.

[14] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1991: Hohlglasfunde des Mittelalters aus Niederösterreich. Teil I - Archäologische Bearbeitung. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 7, 9-37.

[15] HEJDOVÁ, D.-DRAHOTOVÁ, O., 1989: České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13.— 1. polovina 17. století. UMPRUM Praha.

[16] KAREL, J., 1993: Středověké sklo na rýmařovském Hrádku. In: Informační zpravodaj, 64-69. Vydala Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko. Nový Jičín.

[17] KRÁL, J., 1968: Nálezová zpráva. Archiv AÚ AV ČR v Brně.

[18] MICHNA, P., 1990: Die archäologische Erforschung des historischen Kerns der Stadt Olomouc (ČSFR). In: Arbeits und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 19. Archäologische Stadtkernforschung in Sachsen, 159-166. Berlin.

[19] PRUDKÁ, A., 1982: Skleněný džbán z 15. století. In: Zpravodaj Muzea Prostějovská 2, 35-36.

[20] SEDLÁČKOVÁ, H., ed. 1998: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973-1996 - Renaissance Olomouc in Archaeological Finds. Glass, Festive Ceramics and Tiles. Archaeological Research of the Institute of Landmark Conservation in Olomouc 1973-1996. Olomouc.

[21] SEDLÁČKOVÁ, H., 1999: Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. In: Výroční zpráva 1998, 104-109. Památkový ústav v Olomouci. Olomouc.

[22] SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Výsledky druhé sezony archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. Drobná plastika a gotické emailem zdobené sklo. In: Výroční zpráva 1999, 114-118. Památkový ústav v Olomouci. Olomouc.

[23] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Sklo první poloviny 16. století na Moravě v archeologických nálezech. In: Pravěk 10, v tisku.

[24] SEDLÁČKOVÁ, H.-DROBNÝ, T., 2000: Olomouc - Dolní náměstí 1996-1997. Záchranný archeologický výzkum v souvislosti s kanalizací u Jupiterovy kašny. Nálezová zpráva PÚ Olomouc.

[25] STEHLÍKOVÁ, D., 1999: Umělecká řemesla. In: Od gotiky k renesanci 1400-1550. IV. Opava. Brno, 223-225.

[26] STEPPUHN, P., 2000: Der mittelalterliche Gniedelstein: Glättglas oder Glasbarren. In: Der Glasfreund. Zeitschrift für Glassammler 14, 10-33.

[27] ŠLÉZAR, P., 1999: Archeologické nálezy ze Smilova hradiska. Bakalářská diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Opava.

[28] ŠMÍD, M., 1996: Náměšť na Hané. Nálezová zpráva VM Olomouc.

[29] TERYNGEROVÁ, H., 1995: Předběžná zpráva o hromadném nálezu gotického skla v Opavě. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 33-36.

[30] TYMONOVÁ, M.-KALÁBEK, M., 1998: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu lokality Tepenec na katastru obce Jívové (okr. Olomouc). In: Střední Morava. Kulturně historická revue 9, 89-95.

[31] VELÍMSKY, T., 1979: Smilovo hradisko - příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vysočiny. In: Mikulovská symposia 1978, 105-110. Praha.

[32] VOLF, M., 1948: Střep ze Smilova Hradiska u Plumlova. In: Ročenka národopisného a průmyslového musea města Prostějova 18, 55-57. Prostějov.