Textilie z hrobu nacházejícího se jižně od hrobu Petra Parléře v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Title: Textilie z hrobu nacházejícího se jižně od hrobu Petra Parléře v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
Variant title:
  • Fabrics from a grave located south of the grave of Petr Parléř in St. Vitus Cathedral, Prague Castle
  • Textilien aus dem sich südlich von Peter Parlers Grab im Veitsdom auf der Prager Burg befindenden Grab
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 273-299
Extent
273-299
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Roku 1928 byly v rámci dostavby katedrály sv. Víta nalezeny hroby jejích prvních stavitelů, Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. V jejich těsné blízkosti se zároveň nacházel i hrob neznámé osoby, z něhož byly vyjmuty fragmenty luxusních tkanin. Poté se na objev na téměř 90 let zapomnělo, teprve v nedávné době došlo v depozitáři na Pražském hradě k jeho úspěšnému restaurování a interpretaci. Pravděpodobně se jedná o obsah hrobu vysokého církevního představitele, pohřbeného okolo přelomu 14. a 15. století v mimořádně bohaté pohřební výbavě. Dochovaly se pozůstatky hedvábné punčochy a kožené boty a dále fragmenty látek určitelné jako pozůstatky kasule, alby zdobené výšivkami a mitry pošité zlatými zdobenými tkanicemi. Na základě zjištěných poznatků je možné hrob hypoteticky připsat zvolenému pražskému arcibiskupu Mikuláši Puchníkovi († 1402).
Graves of the first builders of St. Vitus Cathedral, Matthias of Arras and Petr Parléř. were uncovered in the course of its completion in 1928. In their close proximity there was a grave of an unknown man which yielded fragments of luxury fabrics. After the discovery, the find was forgotten for the next 90 years, and only recently were the items successfully restored and interpreted in a Prague Castle depository. They probably come from a grave of a high church official, buried there in the late 14th century or the early 15th century with exceptionally rich grave goods. There were remains of a silk hose and a leather shoe, as well as fragments of fabrics identified as the remains of a chasuble, an alb decorated with embroidery and a mitre embellished with gold-thread cords. Based on the information, the grave can be hypothetically attributed to Prague Archbishop Mikuláš Puchník († 1402).
Note
Příspěvek byl vypracován s podporou grantového projektu GA ČR 19-00166S.
Der vorliegende Beitrag wurde mithilfe des Förderprojektes GA ČR 19-00166S ausgearbeitet.
References
[1] BENEŠ, F. J., 1872: Hrobka pod hl. oltářem v hl. chrámu sv. Víta v Praze, Světozor 6, 597.

[2] BENEŠOVSKÁ, K., 1994: Architektura. In: Katedrále sv. Víta. K 650. výročí založení (Merhautová, A., ed.), 25–66. Praha.

[3] BLÖCHER, H., 2012: Die Mitren des hohen Mittelalters. Bern, Abegg-Stiftung.

[4] BRAUN, J., 1907: Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Feiburg im Breisgau.

[5] BRAVERMANOVÁ, M., 1999: Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře – Textilien aus dem Grab des Matthias von Arras und des Peter Parler, AH 24, 421–438.

[6] BRAVERMANOVÁ, M., 2004: Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Předběžné sdělení – Gräber der Prager Bischöfe in der St. Veit Kathedrale auf der Prager Burg, AH 29, 599–615.

[7] BRAVERMANOVÁ, M., 2006: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Begräbnisgewand von Jan Zhořelecký aus der königlichen Gruft im Sankt-Veits-Dom in der Prager Burg, AH 31, 403–412.

[8] BRAVERMANOVÁ, M., 2007: Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše – Die Grabausstattung des Prager Bischofs Nikolaus, AH 32, 477–489.

[9] BRAVERMANOVÁ, M., 2012: Mitra zvaná svatovojtěšská. In: Svatovítský poklad. Katalog stálé výstavy v kapli sv. Kříže na Pražském hradě (Kyzourová, I., ed.), 43. Praha.

[10] BRAVERMANOVÁ, M.–BŘEZINOVÁ, H., 2014: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách – Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin, AH 39, 299–313.

[11] BRAVERMANOVÁ, M.–BŘEZINOVÁ, H., 2016: Hedvábné textilie. In: Březinová, H. – Kohout, D. et al., Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského. Archeologický ústav AV ČR, 113–145. Praha.

[12] BRAVERMANOVÁ, M.–FOLTÝN, D.–SLIWKA, A., 2010: Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského" – The mitre from the grave of "venerable Bernard, the Prague bishop", Medievalia historica Bohemica 13, 7–45.

[13] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2003: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebíře – Der bergräbnisschuh wahrscheinlich des Bischofs Šebíř (Severus), AH 28, 503–524.

[14] BRYCH, V., 1986: Středověké nálezy z Emauzského kláštera ve sbírkách Národního muzea v Praze, ČNM A CLV, 13–28.

[15] BUDSKÝ, D., 2013: Mikuláš Puchník, život a právnické dílo. Disertační práce, Katolická teologická fakulta UK, Praha.

[16] CROWFOOT, E.–PRITCHARD, F.–STANILAND, K., 1992: Textiles and clothing (c. 1150 – c. 1450). Medieval finds from excavations in London. London.

[17] DURIAN-RESS, S., 1986: Meisterwerke mittelalterlicher Textilkunst aus dem Bayerichen Nationalmuseum. Auswahlkatalog. München – Zürich.

[18] JEHLE, M.–WETTER, E., edd., 2005: Liturgische Gewänder und andere Paramante im Dom zu Brandenburg. Abegg-Stiftung, Domstift Brandenburg.

[19] KLETZL, O., 1931: Die Grabsteine der Dombaumeister von Prag. In: Zeitschrift für bildende Kunst. Kunstchronik vol. 64 (1930/31), 175–180. Leipzig.

[20] KLOUDOVÁ, R.–VRABCOVÁ, A., 2018: Konzervování textilních fragmentů z katedrály sv. Víta z hrobu jižně od Petra Parléře. Nepublikovaná restaurátorská zpráva, rkp. ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 223.

[21] LUTOVSKÝ, M.–BRAVERMANOVÁ, M., 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

[22] MARGOLD, F. X., 1928: Stavební deníky svatovítské, 1928 (VII. 12) – 1928 (XI. 30.), nepublikováno, uloženo v APH pod signaturou A 420/2013.

[23] MARTÍNEK, R.–OPPELTOVÁ, J.–SEDINÍK, T.–SLAVÍKOVÁ, V.–ŠTĚPÁNKOVÁ, D., 2008: Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc.

[24] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–HERICHOVÁ, S., 2009: Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie. Castrum Pragense 10 – Archeologický atlas Pražského hradu. Díl I. Katedrála sv. Víta – Vikářská ulice. Praha.

[25] MIKOVEC, F. B., 1862: Krypta královská na hradě Pražském a mrtvola biskupa Filiberta Coutanceského. Lumír, Týdenník belletristický a archiv pro dějepis 12, 106–107.

[26] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1972: Die Gräber im Königschor. In: Der Dom zu Speyer Die Kunstdenkmäler von Rheinland – Pfalz 5 (Kubach, H. E., ed.), 923–1024. München.

[27] ODSTRČILOVÁ, S., 2020: Zpráva o průzkumu tkanice dalmatiky Václava IV. Nepublikovaná zpráva, rkp. ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 5.

[28] OTAVSKÝ, K.–WARDWELL, A. E., 2011: Mittelalterliche Textilien II. Zwischen Europa und China. Bern, Abegg-Stiftung.

[29] PODLAHA, A., 1930: Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze. Praha.

[30] PODLAHA, A.–ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[31] SCHOEFER, M.–LESTOQUOIT, D., 1987: The restoration of a Twelfth-Century Liturgical Sandal at the Musée Historique des Tissus in Lyons. The conservation of Tapestries and Embroideries. Proceedings of Meetings at the Institut Royal du Patrimoine Artistique. Brussels, Belgium, September 21–24, 1987.

[32] SCHUETTE, M.–MÜLLER-CHRISTENSEN, I., 1964: The Art of Embroidery. London.

[33] SPIES, N., 2000: Ecclesiastical Pomp & Aristocratic Circumstance: A Thousand Years of Brocaded Tabletwoven Bands. Maryland.

[34] SPORBECK, G., 2001: Die Liturgischen Gewänder 11. bis 19. Jahrhundert. Bestandskatalog. Bestandskatalog des Museum Schnütgen Stoffbilderbuch – 1. September 2001. Köln.

[35] STARÉ LETOPISY ČESKÉ: Prameny dějin českých, nová řada, II. díl. Staré letopisy české (Texty nejstarší vrstvy). In: Fontes rerum Bohemicarum. Searia nova, tomus II (Černá, A. M.–Čornej, P.–Klosová, M., edd.). Praha 2003.

[36] STRETTIOVÁ, O., 1956: Pontifikální střevíce románské doby. Umění věků. Sborník věnovaný k 70. narozeninám J. Cibulky (Líbal, D.–Vilímková, M., edd.), 192–195. Praha.

[37] TEXTILE GRABFUNDE 1987: Textile Grabfunde aus der Sepultur des Bamberger Domkapitels. Internationales Kolloquium, Schloss Seehof, 22./23. April 1985 (Petzet, M., ed.). Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. München.

[38] VÝROČNÍ ZPRÁVA 1929: Výroční zpráva Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok 1929. Praha.

[39] WARDWELL, A. E., 1976–1977: The Stylistic Development of 14th- and 15th-Century Italia Silk Design, Aachener Kunstblatter 47, 177–226.

[40] WETTER, E., 2001: Böhmische Bildstickerei um 1400. Die Stiftungen in Trient, Brandenburg und Danzig. Berlin.

[41] WETTER, E., 2006: Výšivky na dalmatikách se scénami z legendy o sv. Vigiliovi. In: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437. Katalog výstavy (Fajt, J., ed.), 444–446. Praha.

[42] WETTER, E., 2012: Mittelalterliche Textilien III. Stickerei bis um 1500 und figürlich gewebte Borten. Bern, Abegg-Stiftung.

[43] WILCKENS, L. von, 1991: Die textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500. München.

[44] WILCKENS, L. von, 1992: Mittelalterliche Seidenstoffe. Bestandskatalog XVIII des Kunstgewerbemuseums. Berlin.

[45] ZEMINOVÁ, M., 1974: K původu tzv. třeboňského antependia, ČNM III–IV, 118–151.