Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ

Title: Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ
Variant title:
  • A series of relief Gothic tiles from the village of Škvorec, Praha-Východ district
  • Eine Kollektion gotischer Reliefkacheln aus der Gemeinde Škvorec, Bez. Prag-Ost
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 543-556
Extent
543-556
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 1999 probíhal na území obce Škvorec, okr. Praha-východ, současně s výstavbou nových kabelových rozvodů záchranný archeologický výzkum. Bylo zdokumentováno větší množství archeologických situací a objektů včetně situace v severozápadní části dnešního náměstí s kulturní vrstvou obsahující mimo jiné velký počet částí a zlomků komorových a nádobkových kachlů. Kachle jsou převážně pozdně gotické z druhé poloviny 15. až počátku 16. století. Jejich technologické znaky i reliéfní výzdoba jsou typické pro daný region.
Archaeological rescue research took place on the territory of the village of Škvorec, Praha-východ district, in 1999, in parallel with the construction of a new cable system. The research revealed a large number of artefacts and features, including a site in the north-west corner of the present square with a cultural layer containing, among others, multiple parts and fragments of chamber and vessel-shaped tiles. The majority of the tiles come from the late Gothic period, from the second half of the 15th century and the early 16th century. Their technology and relief decoration are typical of this particular region.
References
[1] BLAŽKOVÁ, K.–LOMECKÁ, J., 2006: Poklady studny v Rakovníku, ČSPS 114, 97–100.

[2] BRODSKÝ, P., 2012: Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha.

[3] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[4] BRYCH, V.–STEHLÍKOVÁ, D.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[5] ČAREK, J., 1985: Městské znaky v českých zemích. Praha.

[6] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha.

[7] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů – dodatky 4. Praha.

[8] DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1993: Gotické a renesanční kachle z východního křídla předzámčí v Kostelci nad Černými Lesy – Gotische und Renaissancekacheln aus dem Ostflügel der Vorburg in Kostelec nad Černými lesy, CB 3, 289–314.

[9] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle – Die Schönheit der mittelalterlichen Kachelöfen (Reflexion religiöser ideen im böhmischen Kunstwerbe). Praha.

[10] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, J., 1989: Poznámky k výrobě renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí – Bemerkungen zur Herstellung von Reliefkacheln aus der Renaissance im Hinblick auf funde im mittleren Elbetal, ČNM CLV, řada historická, 146–166.

[11] JUŘÍK, P., 2012: Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách. Praha.

[12] KOUBA, J., 1966: Středověké kachle s husitskými bojovníky – Mittelalterliche Kacheln mit Hussitenkämpfern, ČNM CXXXV, 25–34.

[13] KOUCKÁ, T., 2007: Středověké kachle z Nového Knína. Podbrdsko. Fontes 5. Příbram.

[14] KRÁSA, J., 1974: Rukopisy Václava IV. Praha.

[15] KYPTA, J.–ŠULC, J., 2006: Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi. Ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku – Kacheln aus dem Hof Votelež bei Kouřim. Zur Wohnkultur im Wirtschaftshof um die Wende des Mittelalters und der frühen Neuzeit, PSČ 20, 3–29.

[16] MENOUŠKOVÁ, D.–VITANOVSKÝ, M., 2007: Kachle s reliéfem sv. Petra ze Strážnice, Uherského Hradiště (?) a hradu Buchlova. Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici, 22–34. Strážnice.

[17] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

[18] PAVLÍK, Č., 2005: Velbloud z posázaví, ČSPS 113, 232–236.

[19] PAVLÍK, Č., 2009: Draci v křesťanské ikonografii na kachlích gotiky a renesance – Drachen in der christlichen Ikonographie auf Kacheln der Gotik und Renaissance, ČSPS 117, 129–149.

[20] PAVLÍK, Č., 2012: Objev destruovaných gotických kachlových kamen na hradě Valečov – Die Entdeckung des gotischen destruierten Kachelofens auf der Burg Valečov, Archeologie ve středních Čechách 16, 401–435.

[21] PAVLÍK, Č.–ŠPAČEK, J., 2013: Soubor gotických kachlů z tvrze ve Vyšehořovicích, okr. Praha-východ – Die Sammlung von den gotischen Ofenkacheln aus der Festung in Vyšehořovice, Archeologie ve středních Čechách 17, 265–274.

[22] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[23] PŘIBYL, A.–LIŠKA, K., 1975: Znaky a pečetě středočeských měst. Praha.

[24] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[25] RICHTEROVÁ, J., 1988: Pozdně gotické kachle z Novoměstské radnice v Praze – Spätgotische Ofenkacheln aus dem Rathaus der Prager Neustadt, Archeologica Pragensia 9, 11–128.

[26] POSPÍŠILOVÁ, A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Voteleži u Kouřimi. Práce Muzea vesnice v Kouřimi 4, 15–26. Kolín.

[27] SKRUŽNÝ, L.–ŠPAČEK, J., 2001: Výtvarné a užitkové aspekty kamnových kachlů. Městské muzeum v Čelákovicích. Průvodce k výstavě. Čelákovice.

[28] SKRUŽNÝ, L.–ŠPAČEK, J., 2004: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích. In: Sborník 100 let Městského muzea v Čelákovicích, 225–272. Čelákovice.

[29] ŠPAČEK, J.–BOHÁČOVÁ, I., 2000: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi – Ergebnisse der Rettungsgrabung im Areal und in der Umgebung der Basilika St. Wenzeslaus in Stará Boleslav, AH 25, 307–322.

[30] ŠPAČEK, J.–SNÍTILÝ, P., 2003: Archeologické akce na území sledovaném Městským muzeem v Čelákovicích od konce 19. stol. do roku 2000. In: Výzkumy v Čechách 2000. 388 (č. akce 1872). Praha.

[31] ŠPAČEK, J.–SNÍTILÝ, P., 2007: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2006, Středočeský vlastivědný sborník 25, 113–122.

[32] ŠPAČEK, J.–SNÍTILÝ, P., 2009: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2008, Středočeský vlastivědný sborník 27, 117–130.

[33] ŠPAČEK, J.–SNÍTILÝ, P., 2010: Městské muzeum v Čelákovicích Archeologické výzkumy v roce 2009, Středočeský vlastivědný sborník 28, 118–128.

[34] ŠPAČEK, J.–SNÍTILÝ, P., 2011: Městské muzeum v Čelákovicích Archeologické výzkumy v roce 2010, Středočeský vlastivědný sborník 29, 174–183.

[35] ŠMAHEL, F., 2007: Diví muži, lesní lidé a urození divoši v imaginaci českého středověku – Savage men, forest people and noble savages in the imagination of the czech middle age period. In: Cestou dějin (Semotanová, E., ed.), 409–429. Praha.

[36] ŠMAHEL, F., 2012: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha.

[37] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in Europäischen Ländern III. München.

[38] TŘÍSKA, J., 1990: Předhusitské bajky. Praha.

[39] VITANOVSKÝ, M., 2008: Heraldické motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 90–115. Uherské Hradiště.

[40] WINTER, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha.