An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel chateau

Title: An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel chateau
Variant title:
  • Raně středověká přilba typu Stromovka–Gnězdovo–Bojná ze sbírek státního zámku Kozel
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 445-466
Extent
445-466
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The collections in the Kozel chateau involve a section of the former archaeological collection from the castle museum. One of the items is a metal helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type, probably from the 9th–10th century. No further information or documentation regarding the find has been preserved, which also applies to the rest of the objects from Kozel. This article seeks to compare the helmet with analogies and to disclose the circumstances which might have led to its finding, as well as its following history.
V mobiliárním fondu zámku Kozel je uloženo malé torzo někdejší archeologické sbírky zámeckého muzea. Jedním z předmětů je kovová přilba typu Stromovka–Gnězdovo–Bojná, pravděpodobně z 9.–10. století. Stejně jako k ostatním nálezům ze zámku Kozel se k ní nedochovaly žádné původní informace nebo dokumentace. Cílem textu je porovnat tento dochovaný kus s analogiemi a vypátrat pravděpodobné okolnosti, které mohly vést k jeho nálezu, a jeho následné osudy.
References
[1] KOZEL CHATEAU INVENTORY, "black book", Plzeň, National Cultural Committee, undated (after 1945), archive of the National Heritage Institute, Plzeň branch.

[2] SOA Prague, Šťáhlavy Estate file, inv. no. 452, file card 64.

[3] SOA Prague, Mnichovo Hradiště file, RAV, inv. no. 3372, sign. II-5 (Memoirs of Christian Vincent of Waldstein–Vartenberk).

[4] SOA Prague, Mnichovo Hradiště file, RAV, inv. no. 3375, sign. II-6/I/1-8, file card 34, folio 23 (Letter from E. Vocel).

[5] PILNÁ, V.–KASL, F.–JÍCHOVÁ, V.: The Waldsteins and the Origins of Archaeology in the Sťáhlavy Demesne. Exhibition of the National Heritage Institute, Plzeň, 21. 12. 2020 – 30. 4. 2021.

[6] BAAROVÁ, Z.–FRAIT, R.–SOVKOVÁ, V.–ŠLANCAROVÁ, V., 2006: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Olomouc – Brno.

[7] BAKKER, L., 2002: Nasalhelm. In: Kaiser Heinrich II. 1002–1024 (Kirmeier, J.–Schneidmüller, B.–Weinfurter, S.–Broskhoff, E., edd.), 244. Augsburg.

[8] BATĚK, J., 1967: Z dějin Šťáhlav. Blovice.

[9] BEAUFORT, CH.–PFAFFENBICHLER, M., 2005: Meisterwerke der Hofjagd- und Rüstkammer. Kunstführer durch das Kunsthistorische Museum. Band 3. Wien.

[10] BERNART, M., 2010: Raně středověké přilby, zbroje a štíty z českých zemí. Diploma work, Institute of Prehistory and Early History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, superisor Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

[11] BLAIR, C., 1959: European Armour. Circa 1066 to circa 1700. New York.

[12] BRAVERMANOVÁ, M., 2011: The so-called armour of St. Wenceslaus – a historical introduction, Acta Militaria Mediaevalia XI, 213–220.

[13] BRAVERMANOVÁ, M.–LEDVINA, P.–HAVLÍNOVÁ, A.–PERLÍK, D., 2019: Nová zjištění o přilbě a zbroji zv. Svatováclavské, ASČ 23, 235–310.

[14] BROŽEK, P., 2021: Platnéřství. Praha.

[15] D'AMATO, R., 2015: Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to 12th centuries, Acta Militaria Mediaevalia XI, 27–157.

[16] FRANC, F. X., 1988: Šťáhlauer Ausgrabungen 1890. Díl 1. Přehled nalezišť v oblasti Mže, Radbuzy, Úhlavy a Klabavy 1906 (ed. Věra Šaldová). Praha.

[17] GOLL, J., 1898: František Palacký, ČČH 1898, 16–279.

[18] GÓREWICZ, I. D., 2020: O broni Słowian. Na wojnie I v kulturze. Szczecin – Poznań.

[19] HANUŠ, J., 1923: Národní museum a naše obrození k stoletému jubileu založení musea 2. Založení vlasteneckého musea v Čechách a jeho vývoj do konce doby Šternberkovy (1818–1841). Praha.

[20] HEJDOVÁ, D., 1964: Přilba zvaná "svatováclavská", SbNM A XVIII, 1–106.

[21] JÍLKOVÁ, E.–RYBOVÁ, A.–ŠALDOVÁ, V., 1959: Mohylové pohřebiště na Hájku u Šťáhlav, okres Plzeň, PA L, 54–119.

[22] ZE JOINVILLU, J., 2014: Život Ludvíka svatého, krále francouzského. Vyznání víry / List Ludvíkovi X. Memoria medii aevi. Vol. 21 (Moravová, M., ed.). Praha.

[23] KAINOV 2018 / Каинов, С. Ю., 2018: Погребения с предметами вооружения Гнёздовского некрополя. Гнёздовский археологический комплекс: Материалы и исследования. Вып. 1 (Отв. ред. С. Ю. Каинов), 212–241. Москва.

[24] KAINOV 2019: Сложение комплекса вооружения Древней Руси X – начала XI в. (по материалам Гнёздовского некрополя и поселения). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Том I. Москва.

[25] KAINOV 2019a: Сложение комплекса вооружения Древней Руси X – начала XI в. (по материалам Гнёздовского некрополя и поселения). Диссертация на соискание учѐной степени кандидата исторических наук, Том II. Москва.

[26] KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

[27] KIRPIČNIKOV, A. N., 1971 / Кирпичников, А. Н., 1971: Древнерусское оружие: Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв. АН СССP. Москва.

[28] KIRPIČNIKOV, A. N., 2008: Восстановленная антикварная воинская редкость. Новые наблюдения о раннесредневековых золоченых шлемах. In: Дьнєслово: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя, 67–75. Київ.

[29] KIRPIČNIKOV, A. N., 2009: Раннесреднебекобые золоченые шлемы новые находки и наблюдения. Caнкт-Петерург.

[30] KLEPAČ, J., 2008: Přílba svatého Václava po řemeslné stránce. Rukopis ze sbírek oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. no. K 167, non-pag.

[31] KLUČINA, P.–MARSINA, R.–ROMAŇÁK, A., 1985: Vojenské dějiny Československa. 1. díl (do roku 1526). Praha.

[32] KNÁPEK, A.–MACKŮ, P., 2016: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okres Havlíčkův Brod) – Ein einzigartiger Bestandteil einer Rüstung von Burg Ronovec (Bezirk Havlíčkův Brod), AH 41, 167–180. https://doi.org/10.5817/AH2016-2-7 | DOI 10.5817/AH2016-2-7

[33] KOLÁŘ, M., 1875: Památky na Plzeňsku, Památky archaeologické a místopisné X, 417–424.

[34] KONDELÍK, M.: Archeologie v západních Čechách do roku 1950. Plzeň.

[35] KOUŘIL, P., 1994: Slovanské osídlení českého Slezska. Brno.

[36] LAKING, G. F., 1920: A record of armour and arms through seven centuries. Vol. I. London.

[37] VON LENZ, E., 1924: In Russland gefundene frühmittelalterliche Helme, I. Beiheft der Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde.

[38] MACKŮ, P.–PILNÁ, V., 2020: Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace – Ein hochmittelalterliches Nasal aus dem Mobiliarbestand des staatlichen Schlosses Kozel als Beispiel für die ersten archäologischen Grabungen und Möglichkeiten seiner Interpretation, AH 45, 391–402. https://doi.org/10.5817/AH2020-1-18 | DOI 10.5817/AH2020-1-18

[39] MACHÁČEK, F., 1909: Městské historické museum v Plzni, jeho vývoj a jeho úkoly. Plzeň.

[40] MACHÁČEK, F.–STRNAD, J., edd.: Sborník městského historického musea v Plzni. Svazek IX. Plzeň.

[41] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2009: Morava součástí přemyslovského státu. In: Přemyslovci. Budování českého státu (Somer, P.–Třeštík, D.–Žemlička, J., edd.), 219–227. Praha.

[42] MITTELALTERLICHE HELME: Mittelalterliche Helme aus dem Besitze Sr. Exz. Des Grafen Hans Wilczek. Sammlung Schlofs Kreuzenstein, Zeitschrift für Historische Waffenkunde, Band 6, Heft 2, 41–47.

[43] MORAVEC, Z., 2012: Část přilby z Opavy – Jaktaře. In: Cesta ke Zlaté bule sicilské. Usilování o královskou korunu (Barcuchová, K.–Moravec, Z., edd.), 53. Ostrava.

[44] NADOLSKI, A., 1994: Polska technika wojskova do 1500 roku. Z dziejów nauki i techniki 1. Warszawa.

[45] NICOLLE, D.–SARNECKI, W., 2008: Medieval Polish Armies 966–1500. Oxford.

[46] PERKHAVKO 1985 / Перхавко, V. B., 1985: Западнославянские элементы в раннесредневековой культуре междуречьа Днепра и Немана, Краткие Сообщения 187, 28–35.

[47] PIETA, K., 2015: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007–2013. In: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk (Pieta, K.–Robak, Z., edd.), 9–49. Nitra.

[48] PÍČ, J. L., 1890: O zbroji starých Slovanů, Památky archeologické a místopisné XV, 1–14.

[49] Plzeňské listy, 6. 9. 1906.

[50] RANDOVÁ, J., 2010: František Xaver Franc: Život a dílo, AZČ 1, 5–7.

[51] SANKIEWICZ, P., 2018: Hełm stożkowy z jeziora Lednica. In: Broń drzewcowa I uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza I Grzybowa. Pole Weapons and Armour from Ostów Ledniciki, Giecz and Grzybowo, 123–131. Lednica.

[52] SEDOV, V. V., 2001: O migraci Slovanů ze středního Podunají do východní Evropy. In: Velká Morava mezi východem a západem – Großmähren zwischen West und Ost (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 339–247. Brno.

[53] SIZOV 1902 / Сизов, В. И., 1902: Курганы Смоленской губернии I. Гнездовский могильник близ Смоленска. Материалы по археологии России 28. Санкт-Петербург.

[54] SOMMER, J. G., 1838: Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Band 6 – Pilsner Kreis.

[55] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze. Vol. 13. Praha.

[56] SHCHEDRINA, A. Y.–KAINOV, S., 2020: Helmet from The National Museum of Bosnia and Herzegovina, Acta Militaria Mediaevalia XVI, 225–245.

[57] SKLENÁŘ, K., 2000: Archeologie a pohanský věk. Příběhy z dětských let české archeologické vědy. Praha.

[58] SKLENÁŘ, K., 2017: Archeologie v Čechách v období analytického positivismu. Praha.

[59] STRONG, D. W., 2018: Surviving Examples of Early Plate Armour (1300–1430). Volume I: Bascinets. Wheaton.

[60] THOMAS, B.–GAMBER, O., 1976: Katalog der Leibrüstkammer. I. Teil. Der Zeitraum von 500 bis 1530. Wien.

[61] VALDSTEIN, E. K., 1887: Die Wigalois–Bilder im Sommerhausse der Burg Rungelsstein. In: Mittheilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 159–165. Wien.

[62] VALDSTEIN, E. K., 1894: Nachlese von Rungelsstein. In: Mittheilungen der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 1–7. Wien.

[63] VALDSTEIN, E. K., 1893: Eine Gräberstätte bei Dauba, Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, Nordböhmischer Excursions-Club 3, 1–22.

[64] VELKOVÁ, A., 2009: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Praha.

[65] VLASATÝ, T., 2018: The Helmet from Bojná (?), Slovakia. One of the biggest mysteries of Slovakian Early Medieval archeology. Unpublished manuscript in P. Macků's archive, non-pag.

[66] VLASATÝ, T., in press: Katalog evropských přileb 9.–12. století. Manuscript in P. Macků's archive.

[67] ZAP, K. V., 1854: Jednání a činnost archeologického odboru Českého Museum. In: Památky archaeologické a místopisné, organ Archaeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze, Praha, no. 1, 42–46.