Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu)

Title: Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu)
Variant title:
  • The Church of the Birth of the Virgin Mary in Socovce : (results of archaeological and archive research)
  • Die Kirche Mariä Geburt in Socovce : (die Ergebnisse der archäologischen Grabung und der Archivforschung)
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 577-593
Extent
577-593
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok predkladá výsledky archeologického a archívneho výskumu Kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach. Kostol postavený v dominantnej polohe uprostred Turčianskej kotliny patrí podľa novovekých tradícií medzi najstaršie v regióne, hoci prvá hodnoverná správa o ňom pochádza až z polovice 13. storočia. Krátkym záchranným archeologickým výskumom v exteriéri stavby sa odkryli základové murivá, ktoré pravdepodobne súvisia s najstaršou stavebnou fázou pochádzajúcou spred 1. pol. 13. storočia. Odkryli sa tiež zvyšky zaniknutej kostnice, niekoľko hrobov bez nálezov a monolitné náhrobné kamene (jeden s vyrytým krížikom), aké sa Slovensku vyskytujú od 11. do začiatku 14. storočia. Priamo pod základmi gotického presbytéria sa našiel menší depot denárov typu Redwitz (1430–1434).
This contribution presents the results of archaeological and archive research into the Church of the Birth of the Virgin Mary in Socovce. The church, situated in the centre of the Turčianská kotlina basin, is believed to be one of the oldest buildings in the region, although the first reliable record of it is mid-13th century. Brief rescue research into the church exterior has revealed masonry foundations that are probably related to the earliest phase of the building, before the first half of the 13th century. The research has also turned up the remains of a charnel house, several graves without goods and the monolithic tombstones (one with a carved cross) typical of Slovakia between the 11th century and the early 14th century. A small hoard of Redwitz-type denars (1430–1434) was found under the foundations of the Gothic presbytery.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia GP VEGA 2/0023/11. -- Táto štúdia vznikla s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0269-07.
Die Entstehung vorliegender Studie wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage des Vertrags Nr. APVV-0269-07 gefördert.
References
[1] BEŇKO, J., 1996: Starý Turiec. Martin.

[2] A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 1976: A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XII. Acta Cassae Parochorum. Egyházmegyék szerint besorolt iratok 5. füzet. Esztergomi egyházmegye, 1733–1779. A–M. Művészettörténeti adatok (Bónisné Wallon, E.–Sprenger, M., edd.). Budapest.

[3] BORSA, I., 1991: A Justh család levéltára 1274–1526. Budapest.

[4] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1942–1943: Prvé nálezy staroslovenských radových pohrebíšť hradištných na strednom Slovensku, SbNM 36–37, 13–62.

[5] CDH: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VIII/6 (Fejér, G., ed.). Budae 1837.

[6] CDSl: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II (Marsina, R., ed.). Bratislava 1987.

[7] EISNER, J., 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[8] DEJINY, 1986: Dejiny Slovenska I. Bratislava.

[9] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.–14. storočí, SlArch 27, 167–183.

[10] HOkl: Hazai oklevéltár. 1234–1536 (Nagy, I.–Deák, F.–Nagy, G., ed.). Budapest 1879.

[11] HUNKA, J.–SOJÁK, M., 2008: Zaujímavé námety na minciach typu Redwitz v kontexte nových objavov, Numizmatika 22, 27–31.

[12] IPOLY, A., 1876: Schematismus historicus diocesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. Neosolii.

[13] JANŠÁK, Š., 1929: Slovenské hradiská z doby hallštattskej, Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 23, 20–25, obr. 27–28.

[14] KLEIN, B., 1985: Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu, Vlastivedný zborník Považia XV, 87–131.

[15] KÜRTHY, Ľ.–GLOCKOVÁ, B., 2007: Socovce. Kostol Narodenia Panny Márie, rkp. nálezovej správy z umeleckohistorického a stavebno-historického výskumu ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.

[16] LUKAČKA, J., 2002: Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava.

[17] LUKAČKA, J., 2004: Z dejín starých Bošian, Studia historica Tyrnaviensia V, 137–146.

[18] ONDROUCH, V., 1964: Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku. Bratislava.

[19] PIETA, K., 1982: Die Puchov kultur. Nitra.

[20] SAMUEL, M., v tlači: Záchranný výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie v Socovciach, AVANS 2009. Nitra.

[21] SAMUEL, M.–HUNKA, J., 2011: Nález mincí typu "Redwitz" z výskumu Kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach, Slovenská numizmatika XIX, 146–156.

[22] SAMUEL, M.–TIRPÁK, J., v tlači: Georadarový prieskum interiéru Kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach (okr. Martin). Interdisciplinaria archaeologica. Nitra.

[23] MVS: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337 (Sedlák, V., ed.). Trnavae – Romae 2008.

[24] SOCOVCE, nedat.: Socovce, rkp. nálezovej správy ulož. v AÚ SAV, č. 1340/57.

[25] STANISLAV, J., 1947: Odkryté mená slovenských miest a dedín. Bratislava.

[26] ŠMILAUER, V., 1932: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava.

[27] TIRPÁK, J., 2009: Socovce. Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, rkp. nálezovej správy ulož. v AÚ SAV, č. 16897/09.

[28] ŽAŽOVÁ, H., 2008: Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva, rkp. nepubl. dizertačnej práce ulož. v Historickom ústave SAV. Bratislava.

[29] Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatika Levéltár 14 035 a 63 452.

[30] Magyar Országos Levéltár Budapest, Helytartótanácsi Lvéltár, C 38 Acta cassae parochorum, No. 78, 43. csomó, fol. 7, 8, 29, 38.

[31] Prímási Levéltár Esztergom, Liber visitationis 9, rok 1695, fol. 53 a Liber visitationis 24, rok 1731, fol. 495.

[32] Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Archív, Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézy, Kanonická vizitácia 1821, sign. CV 7, fol. 1–6.