Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn

Title: Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn
Variant title:
  • Finds of ceramic tiles from Rokštejn castle
  • Die Keramikfliesenfunde von der Burg Rokštejn
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 643-662
Extent
643-662
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článok prináša bližšie informácie o keramických dlaždiciach objaven ých na hrade Rokštejn. V článku je stručne načrtnutý vývoj keramických dlaždíc na území Čiech a Moravy. Hrad Rokštejn prešiel tromi stavebnými úpravami, pri ktorých boli postavené i oba paláce hradu. Na tejto lokalite boli objavené reliéfne i nereliéfne keramické dlaždice, prevažne vo fragmentoch. Tento článok je venovaný aj rozboru motívov vyobrazených na reliéfnych keramických dlaždiciach a ich symbolike.
This article features ceramic tiles excavated at Rokštejn Castle and outlines the development of ceramic tiles on the territory of Bohemia and Moravia. Rokštejn Castle underwent three building modifications during which the two palaces of the castle were constructed. The location has yielded both relief and non-relief ceramic tiles, chiefly in fragments. The article also touches upon analysis of the motifs on the relief ceramic tiles and the symbolism of them.
References
[1] AUTY, R. et al., 2002: Lexikon des Mittelalters I. Aachen bis Bettelordenskirchen. München.

[2] BAUTIER, R. H. et al., 2002: Lexikon des Mittelalters V. Hiera-Mittel bis Lukanien. München.

[3] BELCREDI, L., 1993: Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova – Archäologische Erforschung der Kapelle der Hl. Katharina und des Klosters Porta Coeli in Předklášteří u Tišnova, AH 18, 315–342.

[4] BIBLE: Písmo Svaté Starého a Nového zákona. Ekumenické vydání z roku 1985. Praha 1991.

[5] BIEDERMANN, H., 1992: Lexikón symbolov. Bratislava.

[6] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[7] BUBEN, M., 2003: Encyklopedie heraldiky. Praha.

[8] CATTABIANI, A., 2006: Florarium: mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami Praha.

[9] ČERNUŠÁK T.–POJSL, M., 2005: Olomouc: klášter dominikánů a kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Velehrad.

[10] ČIŽMÁŘ, Z., 2004: Rokytná (okr. Znojmo), PV 45, 240–241.

[11] DIVILEKOVÁ, D.–GREGOR, M., 2009: Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devín – Mineralogisch-technologische Charakteristika gotischer und renaissancezeitlicher unglasierter Kacheln von der Burg Devin, AH 34, 301–318.

[12] DRAGOUN, Z., 1993: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera, ZPP 53, 170–176.

[13] DRAGOUN, Z.–TRYML, M., 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8). In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 220–224. Praha.

[14] DROBERJAR, E., 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

[15] EAMES, E. S.–FANNING, T., 1988: Irish medieval tiles. Dublin.

[16] ERNÉE, M., 1995: Nález fragmentu gotické dlaždice v měšťanském prostředí Českého Krumlova – Eine gotische Relieffliese aus dem bürgerlichen Milieu von Český Krumlov, AR XLIII, 511–512.

[17] FLEKOVÁ, K., 2008: Gotická mozaiková dlažba z chrámu cisterciáckého Kláštera v Hradišti nad Jizerou – Gothic-style mosaic pavement from the church of the Cistercian abbey of Klášter Hradiště-nad-Jizerou. In: Studia Mediaevalia Pragensia 8, 143–177. Praha.

[18] FLEKOVÁ, K.–ČIŽMÁŘ, Z.–PROCHÁZKA, R., v tlači: Nález románských dlaždic z Rokytné. In: Pavelenko, Pavle. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J.–Wihoda, M., edd.). Brno.

[19] FLEURY, M.–KRUTA, V., 1998: Il tempo ritrovato. Paris.

[20] HANSEN, B. A.–SØRENSEN, M. A, 2005: Ornamenterede middelalderlige gulvfliser i Danmark. København.

[21] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[22] HEINZ-MOHR, G., 1971: Lexikon der Symbole. München.

[23] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1970: Raněstředověké dlaždice v Čechách – Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA LXI, 100–183, 395–471.

[24] HIMMELOVÁ, Z., 1978: Výzkum v areálu starobrněnského kláštera, PV 1976, 92–93.

[25] HOLUB, P., 2006: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z archeologických výzkumů, rkp. nepubl. diplom. práce ulož. na ÚAM FF MU.

[26] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D., 2004: Oslavany, PV 45, 232.

[27] KOHOUTEK, J., 1994: Helfenštejn, PV 1993–1994, 194.

[28] KREJSOVÁ, J., 2003: Střelné zbraně z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. diplom. práce ulož. na ÚAM FF MU.

[29] KREJSOVÁ, J.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: 25. sezóna archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k. ú. Panská Lhota, Archeologické výzkumy na Vysočině 1, 44–46.

[30] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1984: Povrchový průzkum hradu Hluboký, PV 1984, 45.

[31] LANDGRAF, E., 1993: Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Süd- und Westdeutschland 1150–1550. Stuttgart.

[32] FIRED EARTH, 1991: Fired Earth: 1000 years of tiles in Europe: a Scarborough Art Gallery touring exhibition (Lemmen, H. V.–Malam, J., eds.). Somerset.

[33] LURKER, M., 2005: Slovník symbolů. Praha.

[34] MARTINISKOVÁ, M., 2010: Typy podlahové krytiny a podláh z hradu Rokštejna, rkp. nepubl. diplom. práce ulož. na ÚPRAV FF UK.

[35] MAZÁČKOVÁ, J., 2011: Obléhací postavení u hradu Rokštejn – Belagerungsstellungen bei der Burg Rokštejn, AH 36, 61–86.

[36] MERHAUTOVÁ, A., 2003: Ostrovský klášter a výroba jeho keramiky. In: 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999), 29–42. Praha.

[37] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice.

[38] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1989: Rokštejn. Středověký hrad na Jihlavsku – jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981–1989. Brno.

[39] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, AH 21, 499–503.

[40] NECHVÁTAL, B., 1973: Nález dalších středověkých dlaždic z Radomyšle – Ein weiterer Fund mittelalterlicher Fliesen in Radomyšl, AR XXV, 683–685.

[41] NECHVÁTAL, B., 1984: Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách – Funde mittelalterlicher Fliesen in Westböhmen, AH 9, 247–261,

[42] NECHVÁTAL, B., 1988: Středověké dlaždice v jižných Čechách – Mittelalterliche Fliesen in SüdBöhmen, AH 13, 574–604.

[43] NECHVÁTAL, B., 2006: Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – Mittelalterliche Pflaster in der St. Peter und Paul Basilika in Vyšehrad, AH 31, 413–425.

[44] NICHOLS, J. G., 1998: Medieval Tile Designs. Dover

[45] NOVOTNÝ, B., 1966: Předběžná zpráva o zjišťovacím výzkumu ve znojemské rotundě, PV 1966, 53.

[46] NOVÝ, R., 1978: K počátkům feudální monarchie v Čechách II. K počátkům českého znaku, ČNM CXLVII, 147–172.

[47] OBŠUSTA, P., 2002: Kojetice, PV 44, 255.

[48] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[49] PEŠKA, M., 1994: Nález středověké mozaikové dlažby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně – Entdeckung des mittelalterlichen Mosaikpflasters in der St. Peter-und-Paul-Kathedrale in Brno, Pravěk NŘ 4, 297–306.

[50] POJSL, M., 1977: Raně středkověká mozaiková dlažba na Velehradě, VVM 29, 68–72.

[51] POLÁČEK, L., 1987: Zjišťovací práce u kaple sv. Anny v Mor. Budějovicích (okr. Třebíč), PV 1987, 78–79.

[52] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna. In: Mediaevalia archaeologica II, (Klápště, J.–Ježek, M.), 7–158. Praha – Brno.

[53] PROCHÁZKA, R.–MERTA, D., 1997: Brno, PV 40, 290–296.

[54] PTÁK, M.–BENEŠ, J., 2011: Nález zlomků středověkých reliéfních dlaždic z hradiště na Jánu v Netolicích – Fragmente einer Relieffliese vom Burgwall "Na Jánu" in Netolice, AVJČ 24, 343–345.

[55] REEDY, L. CH., 2008: Thin section petrography of Stone and Ceramic Cultural Materials. London.

[56] RILEY, N., 1992: Tile art: a history of decorative ceramic tiles. Wigston.

[57] ROYT, J., 2006: Slovník biblické ikonografie. Praha.

[58] ROYT, J.–ŠEDINOVÁ, H., 1998: Slovník symbolů. Praha.

[59] RULÍŠEK, H., 2005: Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou.

[60] SOMMER, P., 1996: Sázavský klášter. Praha.

[61] SOUKUP, M., 2004: Dolní palác hradu Rokštejna. Vyhodnocení nálezové situace v jižním prostoru, rkp. nepubl. dipl. práce, ulož. na ÚAM FF MU.

[62] STAŇA, Č., 1971: Brno – Pohořelice, PV 1969, 35–37.

[63] ŠIKULOVÁ, V., 1967: Předběžná zpráva o výzkumu v kostele sv. Václava v Ostravě, PV 1967, 101–104.

[64] ŠIKULOVÁ, V., 1970: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy, PV 1970, 69–74.

[65] ŠLÉZAR, P., 2008: Kostely a sakrální stavby v Litovli. Olomouc.

[66] UNGER, J., 1994: Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[67] UNGER, J., 2003: Archeologický výzkum v boleradickém kostele – Archäologische Erforschung der Boleradicer Kirche, Pravěk NŘ 13, 425–428.

[68] WIEGANDOVÁ, L., 1973: Další nálezy z kostela sv. Václava v Ostravě. Okr. Ostrava, PV 1972, 92.

[69] ZATLOUKAL, R., 1999: Jihlava, PV 41, 165.

[70] ZEZULA, M., 2001: Bohušov, PV 42, 197.

[71] ZIMOLA, D., 2000: Jihlava, PV 41, 166.