Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína

Title: Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína
Variant title:
  • Restoration of ruins of architecture as a specialized architectural discipline
  • Die Restaurierung von Architekturtorsi als architektonische Spezialdisziplin
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 7-39
Extent
7-39
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Predpokladom optimálnej prezentácie archeologických nálezísk je koordinácia všetkých profesií. Vhodným začlenením špecializovaného architekta do procesu obnovy je možné ovplyvniť stratégiu vykonávania archeologických výskumov, ako aj prezentáciu a prípadnú ochranu originálu. Takýto architekt okrem iného pracuje s torzom architektúry ako s umelecko-tektonickým exponátom. Ak je súčasťou špecializácie aj vyhodnocovanie zrealizovaných obnov torz architektúry, proces obnovy je možné na základe získaných a následne objektivizovaných poznatkov optimalizovať.
The optimum presenting of archaeological sites is conditioned by the coordination of all the professions involved. The employment of a specialized architect in the restoration process can positively influence the strategy of archaeological research, as well as the presentation and possible protection of the original constructions. In addition, specialized architects approach ruins of architecture as art-tectonic exhibits. If their specialization includes the assessment of the executed restorations of architectural ruins, the restoration process can be optimised on the basis of the acquired and objectified information.
References
[1] ASHURST, J., 2007: Conservation of ruins. Oxford.

[2] BUDAY, P., 2013: Obnova "Pribinovho kostola" na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933, Monument revue 2, 2–7.

[3] DVOŘÁKOVÁ, V.–ANDRÁŠI, P. a kol., 2012: Bratislava – pamiatková rezervácia. Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie, PÚ SR, Bratislava, http://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-bratislava, cit. 10. 11. 2014.

[4] ĎURIŠOVÁ, M., 2004: Opevnenie Košíc – Befestigung der Stadt Košice, AH 29, 249–356.

[5] GIRSA, V.–HANZL, M., 2011: Typologie obnovy. Praha.

[6] GLOS, P. a kol., 2006–2009: Pamiatková rezervácia Bardejov. Zásady ochrany pamiatkového územia, KPÚ Prešov, http://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-bardejov, cit. 10. 11. 2014.

[7] GREGOROVÁ, J., 2002: Prezentácia torz architektúry, habilitačná práca. Bratislava.

[8] GREGOTOVÁ, J., 2007: Aj ruina môže byť predmetom architektonického navrhovania, Projekt – slovenská architektonická revue 49, 5–6, 62–67.

[9] GREGOROVÁ, J. a kol., 2003: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava.

[10] GREGOROVÁ, J. a kol., 2013: Modra – hradby, predprojektová príprava pre začatie obnovy NKP mestského opevnenia v Modre. Bratislava.

[11] GREGOROVÁ, J.–GREGOR, P. a kol., 2008: Prezentácia architektonického dedičstva II. Bratislava.

[12] GREGOROVÁ, J.–GREGOR, P.–STANÍK, I. a kol., 1996: Regulatívy pamiatkovej obnovy a revitalizácie hradobného systému MPR Trnava. Bratislava.

[13] GREGOROVÁ, J.–KOHÚT, V. a kol., 2014: Modra – hradby, predprojektová príprava pre začatie obnovy NKP mestského opevnenia v Modre, časť: Statický prieskum pre urbanistický koncept obnovy. Bratislava.

[14] GREGOROVÁ, J.–PETRÁŠOVÁ, S.–ŠKRINÁROVÁ, A., 2014: Prezentácia NKP mestského opevnenia v pamiatkovej zóne Modra a jeho priľahlej zástavby. Bratislava.

[15] HOFEREK, A.–KOHÚT, V.–MAKÝŠ, O., 2006: Dominanty v krajine – zrúcaniny hradov a ich ochrana. In: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, 14–27. Lietava.

[16] HOLEČEK, J.–GIRSA, V. a kol., 2008: Projektování obnovy stavebních památek. Praha.

[17] KVETANOVÁ, G. a kol., 2012: Mestská pamiatková rezervácia Trnava. Urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia, KPÚ Trnava, http://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-trnava, cit. 10. 11. 2014.

[18] KYJOVSKÁ, V., 2012: Neinvazívne spôsoby prezentácie ruín architektúry – virtuálna prezentácia zanikajúcej architektúry, dizertačná práca, FA STU Bratislava.

[19] PALGUTOVÁ, K., 2014: Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorby, dizertačná práca, FA STU Bratislava.

[20] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[21] STANÍK, I., 2008: Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia. In: Forum urbes medii aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, 52–85. Brno.

[22] STANÍK, I.–GREGOROVÁ, J. a kol., 2014: Mestské opevnenie Modra. Modra.

[23] ZŘÍCENINY, 1998: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha ZPP 58. Praha.